Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Bartoš, Ondřej ; Medek, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá finančním a obchodním zhodnocením výkonnosti Zemědělského podniku Kvasicko pomocí metody benchmarking. První část se zaměřuje na teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky. V druhé části je pak charakterizován Zemědělský podnik Kvasicko, toto je pak doplněno o strategickou analýzu podniku. Následující část je věnována benchmarkingu podniku se zvolenými konkurenty. V poslední části jsou navržena opatření pro zlepšení finanční a obchodní situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bartoš, Ondřej ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnost Spálovský, a.s. v letech 2014 až 2018. V první části se nachází teoretická východiska, kde jsou specifikovány vybrané ukazatele a pojmy. V druhé části se práce zaměřuje na výpočty finanční analýzy, včetně vyhodnocených výsledků. Na závěr jsou představeny vlastní návrhy na zlepšení situace.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu
Bartoš, Ondřej ; Medek, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá finančním a obchodním zhodnocením výkonnosti Zemědělského podniku Kvasicko pomocí metody benchmarking. První část se zaměřuje na teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky. V druhé části je pak charakterizován Zemědělský podnik Kvasicko, toto je pak doplněno o strategickou analýzu podniku. Následující část je věnována benchmarkingu podniku se zvolenými konkurenty. V poslední části jsou navržena opatření pro zlepšení finanční a obchodní situace.
Laplaceova rovnice ve zlomkových Sobolevových prostorech
Bartoš, Ondřej ; Bárta, Tomáš (vedoucí práce) ; Vybíral, Jan (oponent)
Cílem práce je zkoumat Laplaceovu rovnici na jednotkovém kruhu. Na přede- psané funkční hodnoty na hranici kruhu lze nahlížet jako na 2π-periodickou funkci a řešení je získáno pomocí Fourierovy metody. Jsou definovány obecné celočíselné Sobolevovy prostory a jejich alternativy výhodné pro popis funkcí na obvodu jednotkového kruhu a uvnitř kruhu. Elementárními metodami je ukázáno, jak si navzájem odpovídají. To samé je provedeno i pro zlomkové Sobolevovy prostory. Hlavním výsledkem je, že funkce z několikátého zlomkového Sobolevova prostoru uvnitř kruhu řešící Laplaceovu rovnici a funkce z prostoru o polovinu menšího na obvodu si odpovídají. Pomocí odvozených výsledků lze pro funkci z konkrétního Sobolevova prostoru na obvodu určit, v jak silné normě řešení Laplaceovy rovnice konverguje k zadané funkci. 1
Využívání digitálních technologií v sociálních službách v době pandemie COVID-19
Bartoš, Ondřej ; Čihánková, Ivana (vedoucí práce) ; Urban, David (oponent)
Cílem této bakalářská práce je zmapovat a popsat situaci v několika organizacích, které v roce 2020 poskytovaly sociální služby v době pandemie COVID-19 za pomocí digitálních komunikačních technologií, vyhodnotit dosavadní využití těchto technologií a navrhnout zlepšení poskytování sociální služby tímto způsobem. Pomocí kvalitativního šetření chci ukázat pohled sociálních pracovníků, kteří v době pandemie poskytovali sociální služby online. Práce se zabývá specifickými aspekty online sociální práce, která je poskytována prostřednictvím chatu a video hovorů a která se v určitých oblastech liší od práce tváří v tvář. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část charakterizuje a definuje sociální práci a blíže představuje potenciální potřeby klientů v době pandemie. Stěžejním tématem praktické části je pak kvalitativní zpracování dat ze tří polostrukturovaných rozhovorů a přináší bližší pohled na úskalí online práce jak z pohledu sociálního pracovníka, tak klienta. Respondenti, kteří poskytli rozhovory, pracovali v době pandemie v různých organizacích poskytujících sociálních služby online.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bartoš, Ondřej ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnost Spálovský, a.s. v letech 2014 až 2018. V první části se nachází teoretická východiska, kde jsou specifikovány vybrané ukazatele a pojmy. V druhé části se práce zaměřuje na výpočty finanční analýzy, včetně vyhodnocených výsledků. Na závěr jsou představeny vlastní návrhy na zlepšení situace.
The measurement of the heterogeneous particles in the steam
Bartoš, Ondřej ; Hrubý, Jan ; Ždímal, Vladimír ; Kolovratník, Michal ; Jiříček, I. ; Moravec, Pavel ; Zíková, Naděžda
The aim of this extended abstract is to reveal the work done as cooperation between several institutions which was presented and published in recent years (Kolovratník, 2014). The formation of droplets in low-pressure steam turbines has a significant impact on the efficiency of energy conversion due to the strongly nonequilibrium nature of this process . The condensed water also erodes the turbine blades. A very important question is to what extent heterogeneous nucleation contributes to the phase transition process . In the case of heterogeneous nucleation , the number of droplets depends only on the number of h eterogeneous particles in the system, whereas in the case of homogeneous nucleation, the number of created droplets is determined rather by the expansion rate - in a faster expansion, greater supersaturation and more droplets are formed until the released condensation enthalpy quenches the nucleation.\nThe specific number of droplets (number of droplets per unit mass of steam) formed in the turbine can be determined by optical probes, developed first by Walters and later in the Czech Republic improved by Petr and Kolovratník. Until recently, no information was available on the relative importance of heterogeneous nucleation in forming these droplets.
Použití obohacených nauplií artemie pro odkrm larev ryb
BARTOŠ, Ondřej
Cílem práce bylo vytvořit souhrnný literární přehled o chovu a využití obohacené artemie (Artemia salina). První část práce byla věnována historickému vývoji využívání artemie, nárokům na biotop nebo i podrobnému popisu její morfologie. Dále se zabývala využitím různých vývojových stádií artemie v odkrmování larválních stádií ryb. Důležitou částí byl popis bioenkapsulace artemie a uvedení některých komerčních bioenkapsulačních přípravků (Selco, AlgaMac-3050). Studie se zabývala vybranými experimenty zaměřenými především na růst a přežití ryb krmených artemií. Byly vybrány tyto druhy ryb: Oncorhynchus mykiss, Sander lucioperca, Acipenser persicus, Huso huso, Tor khudree, Acanthopagrus latus Cromileptes altivelis a Hippocampus abdominalis. Většina použitých bioenkapsulačních přípravků měla za cíl zvýšit koncentraci vysoce nenasycených mastných kyselin (HUFA) a zvýšit podíl vitamínů. U Huso huso byla velikost na konci pokusu o polovinu vyšší (4,2g ? 0,5g) oproti rybám krmených neobohacenou artemií (2,8g ? 0,2g). Podobné výsledky byly zaznamenány i u Oncorhynchus mykiss, kdy pozorovaná skupina obohacená o směs 10 % HUFA a vitamínu C měla hmotnost 657,5mg ? 57,9mg a přežití 96 % ? 1 %. Kontrola dosáhla velikosti 568,3mg ? 20,7mg a přežití 67 % ? 1 %. Celkově lze konstatovat, že krmení larválních stádií ryb obohacenou artemií o různé nutrienty má pozitivní vliv na jejich růst a přežití.
Discontinuous Galerkin method for the solution of boundary-value problems in non-smooth domains
Bartoš, Ondřej ; Feistauer, Miloslav (vedoucí práce) ; Dolejší, Vít (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou metody konečných prvků a nespojité Galerki- novy metody pro numerické řešení eliptické okrajové úlohy s nelineární Newtono- vou okrajovou podmínkou ve dvourozměrné polygonální oblasti. Slabé řešení ztrácí regularitu v okolí hraničních singularit, které se vyskytují v okolí rohů a kořenů slabého řešení na hranách. Hlavní pozornost se věnuje odhadům chyby. Ukazuje se, že řád konvergence není snížen nelinearitou, pokud je slabé řešení nenulové na větší části hranice. Pokud je slabé řešení nulové na celé hranici, pak nelinearita zpomaluje pouze konvergenci funkčních hodnot, ale ne konvergenci gradientu. Stejné výsledky jsou odvozeny pro přibližná řešení získaná pomocí numerické integrace. Odvozené výsledky jsou potvrzeny numerickými výpočty. 1
Laplaceova rovnice ve zlomkových Sobolevových prostorech
Bartoš, Ondřej ; Bárta, Tomáš (vedoucí práce) ; Vybíral, Jan (oponent)
Cílem práce je zkoumat Laplaceovu rovnici na jednotkovém kruhu. Na přede- psané funkční hodnoty na hranici kruhu lze nahlížet jako na 2π-periodickou funkci a řešení je získáno pomocí Fourierovy metody. Jsou definovány obecné celočíselné Sobolevovy prostory a jejich alternativy výhodné pro popis funkcí na obvodu jednotkového kruhu a uvnitř kruhu. Elementárními metodami je ukázáno, jak si navzájem odpovídají. To samé je provedeno i pro zlomkové Sobolevovy prostory. Hlavním výsledkem je, že funkce z několikátého zlomkového Sobolevova prostoru uvnitř kruhu řešící Laplaceovu rovnici a funkce z prostoru o polovinu menšího na obvodu si odpovídají. Pomocí odvozených výsledků lze pro funkci z konkrétního Sobolevova prostoru na obvodu určit, v jak silné normě řešení Laplaceovy rovnice konverguje k zadané funkci. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 BARTOŠ, Ondrej
16 BARTOŠ, Ondřej
1 Bartoš, O.
1 Bartoš, Otakar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.