Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 316 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Production single parts from thermoplastic
Enekeš, Lukáš ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
The project elaborated in frame of engeneering studies branch 2307. The project is submitting a design for production technology for a plastic part- bottom end of table leg made of polyamid Pa- 6. Pursuant to the literary pursuit of the problem production issues on the technical plastic segments by the technology of the injecting of a plastic into the mould (by injection mould technology). In the first part devision and identification of plastic materials are described. In the next part technological parameters and a design of the manufacturing machine and tool, including a drawing documentation, are determined. In the conclusion a simple calculation of the production costs is carried out.
Výroba součásti "Vymezovací kryt"
Pšenka, Jakub ; Štroner, Marek (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF30FR pomocí technologie vstřikování plastů. V úvodní části je shrnut současný stav výroby a jsou popsány základní vlastnosti plastů, princip vstřikovací, vstřikovací stroj a vstřikovací forma. V praktické části se řeší vlastní konstrukce formy. V závěru je jednoduché ekonomické zhodnocení nákladů a zisků.
Návrh technologie výroby autokoberce
Kavan, David ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh výrobní technologie autokoberce z termoplastického elastomeru. Autokoberec bude vyráběn technologií vstřikováním do formy s horkou vtokovou soustavou v sérii 42 000 kusů za rok. Nejdříve je proveden rozbor současné technologie výroby, zakončen shrnutím důvodů ke změně výrobní technologie. Dále následuje obecná literární studie týkající se plastů a technologie vstřikování plastů. V praktické části je zvolen vhodný materiál, dle vypočtených technologických parametrů je zvolen vstřikovací stroj a také je proveden ideový návrh vstřikovací formy pro výrobu autokoberce. Poslední částí práce je technicko ekonomické zhodnocení porovnávající současnou technologii výroby s nově navrženou technologií.
Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl
Šobáň, Jakub ; Ohnišťová, Petra (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií byla navržena výroba vstřikováním, ke které byly provedeny technologické výpočty. Zvoleným materiálem je PP 56M10, který bude do procesu vnášen ve formě granulátu. Byla navržena vstřikovací forma se čtyřnásobnou tvarovou dutinou a tunelovým vtokem. Dle vypočtených technologických parametrů byl zvolen stroj Allrounder 470 A od společnosti Arburg. Bod zvratu informuje o návratnosti při produkci 185 595 ks.
Výroba tělesa AC/DC adaptéru
Vašíček, Lukáš ; Ohnišťová, Petra (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce navrhuje vstřikovací formu na výrobu plastového adaptéru. Na základě zhodnocení technologických možností výroby plastového výrobku, byla vybrána technologie vstřikování plastů. První část práce je věnována teoretickému vysvětlení plastových materiálů, vstřikovacích forem a strojů. V praktické části je uveden a vypracován kompletní návrh vstřikovací formy včetně volby vhodného materiálu. Forma je koncipována čtyřnásobně se studenou vtokovou vložkou. V závěru práce je provedeno technicko – ekonomické zhodnocení výroby.
Výroba kloubu skládacího metru
Šoukal, Hynek ; Podaný, Kamil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia uvádí návrh technologie výroby kloubu skládacího metru z konstrukční oceli 12 060. Tloušťka plechu činí 0,5 mm a výrobní série je určena na 30 000 ks/rok. V souladu s literární studií a také podle výpočtů byl navržen postupový sdružený tvářecí nástroj, který je tvořen stojánkem se dvěma sloupky. Tento nástroj bude upnut ve výstředníkovém lisu LEN 10C od výrobce ŠMERAL, Trnava s jmenovitou silou 100 kN. Střižníky, lisovník i ohybník jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 436.3. Spodní funkční části nástroje také.
Návrh technologie výroby svorkovnice přístroje z plastu
Adamiec, Pavel ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem výroby svorkovnice pomocí technologie vstřikovaní plastů. V první teoretická část práce obsahuje obecné informace o problematice vstřikovaní plastů a vstřikovaní s kovovými zálisky. Druhou praktickou částí je konkrétní návrh výroby svorkovnice, který obsahuje: návrh vstřikovací formy, výpočet vstřikovacích parametrů, volbu stroje, technické a ekonomické zhodnocení výroby. Svorkovnice je vyrobena z polyamidu 66, materiál zálisků je mosaz. Vstřikovací forma je sestavena z normálií společnosti Hasco, její hlavní části jsou z oceli 1.2312. Výrobní cyklus probíhá na vstřikovacím stroji Allrounder 375 V od společnosti Arburg.
Návrh nástroje pro výrobu prolisů
Hejna, Jaroslav ; Žák, Ladislav (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
Práce předkládá návrh nástroje na výrobu prolisů do dílce dna zemědělského sila z materiálu Dx51D. V rešeršní části jsou rozebrány technologie, které se při prolisování využívají, stříhání a tažení. Následující kapitola práce popisuje metody simulace. Dále je popsán vlastní návrh nástroje. Jeho princip vychází z nástrojů na vysekávací stroje. Horní polovina nástroje je tvořena svařencem, který se upíná do lisovacího stroje a do nějž jsou na spodní části namontovány funkční segmenty ve formě vložek. Spodní nástroj je složen z několika sešroubovaných desek, střižníků a přidržovací desky, která je umístěna na pružinách. Pro správný návrh nástroje jsou provedeny potřebné výpočty a vše je ověřeno simulací v programu ANSYS. Vedení nástrojů je realizováno čepy na krajích spodního nástroje. V technicko – ekonomickém zhodnocení je srovnána práce navrženého nástroje s ostatními možnostmi realizace prolisů.
Výroba držáku kabeláže
Šimka, Radek ; Žák, Ladislav (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby držáku kabeláže ve venkovní části klimatizace. Díl je vyráběn z ocelového plechu s označením DC01 o tloušťce 1 mm. Výrobní série je stanovena na 200 000 kusů ročně. Na základě literární studie různých výrobních technologii byla jako nejvhodnější vybrána varianta výroby ve sdruženém postupovém nástroji. Ten umožní sloučení stříhání a ohýbání do jednoho nástroje. Výroba bude probíhat na mechanickém výstředníkovém lisu LEN 63 C. Ten splňuje všechny potřebné požadavky.
Technologie tváření tenkých plechů stříháním
Musil, Zbyněk ; Žák, Ladislav (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá technologií tváření ocelových tenkých plechů stříháním pro rotační i nerotační součásti. První část je věnována obecnému pojednání o plošném tváření, především o stříhání a významu velikosti střižné mezery pro kvalitu budoucího výstřižku. Další část se zabívá transférem nových poznatků ze zahraniční odborné literatury z oblasti plošného tváření. V poslední části je provedena jejich aplikace na konkrétní zadanou soušástku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 316 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Žák, Luboš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.