Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče
Eršilová, Zdeňka ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Špeciánová, Šárka (oponent)
Tématem práce je role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče. Cílem práce je porovnání praxe liniových pracovníků ve vybraných orgánech sociálně-právní ochrany dětí v Ústeckém a Pardubickém kraji. Pro dosažení cíle práce byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V práci byly identifikovány rozdíly ve využívání některých nástrojů liniových pracovníků v analyzovaných krajích. Stěžejním rozdílem bylo využívání interaktivní případové konference a rodinné konference v Pardubickém kraji. V práci byly popsány bariéry, které brání pracovníkům Ústeckého kraje ve využívání nástroje rodinné konference a okolnosti pro (ne)odebírání dětí do náhradní péče. Dále byly identifikovány faktory ovlivňující liniové pracovníky při výběru nástrojů a práce upozorňuje na možnou rozdílnost kritérií pro odebírání dětí do náhradní péče napříč kraji, která by stála za hlubší prozkoumání.
Náhradní mateřství v České republice - odpovědnost a kompetence porodních asistentek a lékařů
Rybníčková, Karolína ; Kopsa Těšinová, Jolana (vedoucí práce) ; Špeciánová, Šárka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou náhradního mateřství a obsahuje část teoretickou i praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou neplodnosti a asistované reprodukce, především pak řešení asistované reprodukce v otázce náhradního mateřství, dále se zabývá legislativním rámcem náhradního mateřství a asistované reprodukce, etickou stránkou náhradního mateřství a otázkami, které vyvstávají pro řešení de lege ferenda. Hlavním cílem práce je seskupit poznatky ohledně náhradního mateřství do přehledných kapitol, a tím zvýšit povědomí o náhradním mateřství v rámci odborné i širší veřejnosti. Dalším z cílů je zjistit povědomí a přístup zdravotnického personálu z porodních sálu, oddělení šestinedělí a oddělení fyziologických novorozenců o náhradním mateřstvím a vytvořit několik úvah ohledně vztahu personálu k náhradnímu mateřství. Posledním z cílů této práce je navrhnout manuál pro postup péče o náhradní matku, objednatelský pár, potažmo dítě. Pro praktickou část bakalářské práce bylo využito dotazníkového šetření, které probíhalo od 1. února 2022 do 31. března 2022 napříč celou Českou republikou a cílová skupina dotazníkového šetření jsou porodní asistentky na porodních sálech, na oddělení šestinedělí a porodní asistentky/dětské sestry na oddělení fyziologických novorozenců....