Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení obalového hospodářství v podniku
Šimčíková, Markéta ; Petřík, Tomáš (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. V první části vysvětluje obecné pojmy týkající se logistiky, zásob a obalového hospodářství. Za pomocí metod využívaných v logistice bude následně provedena analýza současného stavu a z ní odvozeny problematické oblasti. V poslední části bude navržen vhodný koncept řízení, který bude předcházet a eliminovat problémy spojené s obalovým hospodářstvím.
Postup dezinsekce sbírkových předmětů v přesné termokomoře s regulovanou vlhkostí vzduchu
Baar, Jan ; Koudelová, Jana ; Šimčíková, Markéta
Památkový postup definuje využití netoxické metody likvidace všech vývojových stádií biologických škůdců - hmyzu, který poškozuje historické předměty z organických materiálů prostřednictvím ošetření v přesné termokomoře za určitých tepelných a vhlkostních podmínek.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Studium drah zodpovědných za rezistenci leukemických buněk na L-asparaginasu
Šimčíková, Markéta ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Poljaková, Jitka (oponent)
Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastější maligní onemocnění u dětí. Přesto- že je terapie ALL velmi úspěšná, relaps onemocnění postihuje 20-25 % dětí. Jedna z možných příčin relapsu je rezistence k léčivům. Léčba leukemie spočívá v kombino- vané chemoterapii, jejíž důležitou součástí je L-asparaginasa. Tento enzym přeměňu- je extracelulární asparagin na asparát a glutamin na glutamát. Jeho antagonistou je enzym asparagin synthetasa, který syntetizuje intracelulární asparagin. Specifický an- tileukemický účinek L-asparaginasy je vysvětlován nižší aktivitou asparagin syntheta- sy v leukemických buňkách v porovnání s buňkami zdravými. Nedostatek asparaginu a glutaminu vede k poškození proteosyntézy a navození apoptózy. Detailní mechanis- mus působení L-asparaginasy a příčiny vzniku rezistence však nebyly dosud objasněny. Tato bakalářská práce je součástí studia příčin rezistence leukemických buněk vůči L-asparaginase. Na modelu leukemické buněčné linie REH byla objevena delece del(5)(q34), která není přítomna u rezistentního klonu této linie. Předkládaná bakalář- ská práce je zaměřena na potvrzení rozdílné citlivosti leukemických buněk s delecí a bez ní k L-asparaginase. Metodou limitního ředění byly získány klony linie REH po- zitivní či negativní na studovanou deleci. U těchto klonů byla...
Studium metabolismu leukemických buněk ve vztahu k citlivosti na terapii
Šimčíková, Markéta ; Starková, Júlia (vedoucí práce) ; Čuřík, Nikola (oponent)
Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším maligním onemocně- ním u dětí. Navzdory velkým úspěchům v léčbě tohoto onemocnění, relaps stále postihuje 15 - 20 % pacientů. Jedním z možných důvodů relapsu je vznik rezistence na cytostatika. Důležitou složkou chemoterapie u dětské ALL je L-asparagináza a právě rezistence vůčí ní často komplikuje průběh léčby. Příčiny vzniku rezistence zatím nebyly dostatečně popsány. Tato diplomová práce je součástí rozsáhlého projektu, který se snaží objasnit mechanismy účinku L-asparaginázy a příčiny vzniku rezistence na toto chemoterapeu- tikum. Rozdílné metabolické nároky u nádorových buněk byly popsány již v roce 1924 O. H. Warburgem a jsou předmětem zkoumání dodnes. Cílem této práce bylo zjistit vztah mezi bazálním metabolickým nasta- vením leukemických buněk a jejich citlivostí na L-asparaginázu. Za tímto účelem byly podrobně prozkoumány dvě metabolické dráhy, glykolýza a oxi- dativní fosforylace, pomocí přístroje Seahorse Bioanalyzer. Dále byla deteko- vána exprese vybraných genů, jejichž produkty se podílí na procesu glykolýzy. Studován byl také obsah mitochondriálního retikula v buňkách, exprese genu pro asparagin syntetázu a velikost buněk. Experimenty byly prováděny na 19 modelových leukemických buněčných liniích, které reprezentovaly genoty- picky...
Studium drah zodpovědných za rezistenci leukemických buněk na L-asparaginasu
Šimčíková, Markéta ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Poljaková, Jitka (oponent)
Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastější maligní onemocnění u dětí. Přesto- že je terapie ALL velmi úspěšná, relaps onemocnění postihuje 20-25 % dětí. Jedna z možných příčin relapsu je rezistence k léčivům. Léčba leukemie spočívá v kombino- vané chemoterapii, jejíž důležitou součástí je L-asparaginasa. Tento enzym přeměňu- je extracelulární asparagin na asparát a glutamin na glutamát. Jeho antagonistou je enzym asparagin synthetasa, který syntetizuje intracelulární asparagin. Specifický an- tileukemický účinek L-asparaginasy je vysvětlován nižší aktivitou asparagin syntheta- sy v leukemických buňkách v porovnání s buňkami zdravými. Nedostatek asparaginu a glutaminu vede k poškození proteosyntézy a navození apoptózy. Detailní mechanis- mus působení L-asparaginasy a příčiny vzniku rezistence však nebyly dosud objasněny. Tato bakalářská práce je součástí studia příčin rezistence leukemických buněk vůči L-asparaginase. Na modelu leukemické buněčné linie REH byla objevena delece del(5)(q34), která není přítomna u rezistentního klonu této linie. Předkládaná bakalář- ská práce je zaměřena na potvrzení rozdílné citlivosti leukemických buněk s delecí a bez ní k L-asparaginase. Metodou limitního ředění byly získány klony linie REH po- zitivní či negativní na studovanou deleci. U těchto klonů byla...
Řízení obalového hospodářství v podniku
Šimčíková, Markéta ; Petřík, Tomáš (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. V první části vysvětluje obecné pojmy týkající se logistiky, zásob a obalového hospodářství. Za pomocí metod využívaných v logistice bude následně provedena analýza současného stavu a z ní odvozeny problematické oblasti. V poslední části bude navržen vhodný koncept řízení, který bude předcházet a eliminovat problémy spojené s obalovým hospodářstvím.
Systém řízení zásob ve výrobním podniku
Šimčíková, Markéta ; Junek, Karel (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace systému řízení zásob pro jeden z podniků koncernu Hella KGaAHueck & CO, který spadá pod vedení podniku Hella Autotechnik Nova, s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zásob, v další části popisuje aktuální stav zásob v podniku. Ve třetí části se zásoby za pomoci analýzy ABC a analýzy XYZ roztřídí do skupin, které mají různý způsob řízení, aby se předcházelo problémům, kterými je nadbytek zásob na skladě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.