Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Matematické metody v ekonomii
Koudelová, Tereza ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti POEX Velké Meziříčí a.s. Teoretická část bude sloužit k přiblížení ukazatelů finanční analýzy a statistických metod. V praktické části budou na základě teoretických poznatků provedeny výpočty vybraných ekonomických ukazatelů a následně pomocí aplikace časových řad a regresní analýzy určen trend vývoje těchto ukazatelů. V poslední návrhové části bakalářské práce bude shrnuta finanční situace společnosti a uvedeny návrhy na zlepšení problémů společnosti.
Matematické metody v ekonomii
Hrkeĺ, Jan ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se věnuji tématu matematických metod v ekonomii. Zaměřuji se na investování volného kapitálu společnosti do kryptoměn, které je vyobrazeno za pomoci vybraných strategií. V první části práce objasňuji technické a fundamentální náležitosti kryptoměn, její nejvýznamnější představitele a technickou analýzu vycházející z matematických a statistických metod. V praktické části analyzuji čtyři vybrané kryptoměny na dvou rozdílných investičních strategiích, které jsou následně vyhodnoceny.
Matematické metody v ekonomii
Fajfr, Lukáš ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů společnosti D&D Elektromont pomocí statistických metod. Práce je rozdělena do tří samostatných částí. V první části je pozornost soustředěna na představení teoretických základů potřebných pro analýzu. Ve druhé části je prezentován podnik a jsou analyzovány vybrané ekonomické ukazatele. Ve třetí části jsou shrnuty zjištěné skutečnosti a navrženo konkrétní řešení pro zlepšení situace.
Matematické metody v ekonomii
Bednar, Stepan ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Porr, a.s. za použití statistických metod. Práce je tvořena dvěma částmi. První část je teoretická a zaměřuje se na finanční analýzu, popisuje regresní analýzu a časové řady. Druhá část obsahuje finanční analýzu společnosti a predikci budoucího vývoje pomocí statistických metod. Na závěr jsou uvedena doporučení vedoucí ke zlepšení finanční situace.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Šmerda, Patrik ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje zejména na výpočet vybraných ekonomických ukazatelů pro firmu Craneservis, spol. s r.o., výpočty těchto ukazatelů jsou nadále podrobeny statistickým metodám, které určí predikci dalšího vývoje ekonomických ukazatelů. Pro tyto účely je součástí práce program vytvořený pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Bakalářská práce obsahuje následně návrhovou část, která se věnuje opatřením pro zlepšení ekonomické situace definované ekonomickými ukazateli.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Suszterová, Sandra ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the development of a application to determine the financial situation of the company DEXTTER s.r.o. The application is created in the MS Excel software using the Visual Basic for Applications programming language. The application has options for calculating economic indicators, which are analyzed by statistical methods. Based on these analyzes, there are recommended suggestions to improve the financial situation of the selected company.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Miksa, Martin ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na podporu vývoje aplikací s využitím matematických a statistických metod. Toho je v práci využito k efektivnímu řízení zásob pro obchod a e-shop. Pro tyto účely byla vyvinuta aplikace v programovacím jazyce VBA, která firmě pomůže s evidencí skladových zásob a nalezení optimální míry pojistné zásoby pro objednávání nového zboží.
Softwarová aplikace statistických metod v data driven managementu
Rádl, Miloš ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na hodnocení možností využití softwarové aplikace statistických metod v prostředí data driven managementu podniku, včetně praktické demonstrace v rámci analýzy telemarketingu a práce call centra podniku. Obsahuje také zhodnocení výsledků této analýzy a na jejich základě uvedená doporučení, která mají podniku v této oblasti napomoci.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Mandáček, Lukáš ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Moja bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorej zámerom je analýza finančnej situácie firmy CIMAT, s.r.o. ktorú je schopná dosiahnuť pomocou matematických a štatistických metód. Pre tvorbu danej aplikácie je využitý programovací jazyk Python. Na základe výstupov získaných finančnou analýzou sú predložené návrhy na zlepšenie súčasného stavu spoločnosti.
Vliv probiotik na imunologické vlastnosti buněk obranného systému
Šustrová, Tereza
Předkládaná disertační práce si klade za cíl stanovit vliv probiotik na buňky obranného systému, neutrofily a makrofágy prasete, potkana a člověka. Imunitní buňky byly vystaveny vlivu 3 druhů probiotik: Bifodobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus a Enterococcus faecium, které běžně tvoří mikroflóru GIT. Prvním cílem práce bylo zvolit nejvhodnější metodu izolace humánních a porcinních neutrofilů a PBMC z periferní krve. Dalšími cíli bylo zjistit, zdali interakce probiotik s neutrofily a makrofágy ovlivňuje jejich životnost a vede k jejich strukturálním změnám a zdali vede intraperitoneální aplikace probiotik u potkana k zánětlivé odpovědi, k ovlivnění životnosti buněk a k prozánětlivé polarizaci makrofágů. Strukturální změny buněk byly sledovány světelnou a transmisní elektronovou mikroskopií. Pro detekci časné a pozdní apoptózy byla použita průtoková cytometrie, pro detekci cytolýzy aktivita LDH. Pro zjištění vlivu probiotik na polarizaci makrofágů potkana byla využita metoda qRT PCR. Výsledky disertační práce naznačují, že všechna testovaná probiotika vedla k signifikantnímu zvýšení zejména časné apoptózy u porcinních neutrofilů a pozdní apoptózy a cytolýzy (LDH) u humánních neutrofilů in vitro.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 Šustrová, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.