Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání reagencií na stanovení aktivity koagulačních faktorů koagulační metodou.
Štorková, Marie ; Sadílek, Petr (vedoucí práce) ; Vrbacký, Filip (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zavedením nových citlivějších reagencií pro stanovení aktivity plazmatických koagulačních faktorů vnitřní cesty do provozu hematologické laboratoře. Teoretická část se zabývá stručným popisem celého procesu hemostázy, jednotlivých koagulačních faktorů, patologií hemostázy a stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů. Praktická část je věnována provedení srovnávací studie stanovení funkční aktivity koagulačních faktorů VIII, IX, XI a XII. Tato studie porovnává výsledky jednotlivých faktorů naměřené novými reagenciemi STA C.K. Prest 5 v kombinaci s příslušnými imunodeficitními plazmami s výsledky získanými metodami využívajícími původní reagencie STA PTT A v kombinaci s klasickými deficitními plazmami. Naměřené hodnoty jsem následně vyhodnotila metodou lineární regrese a Bland- Altmanovým grafem, na jejichž základě jsem posoudila, zda je možné metody využívající nové reagencie zavést do provozu laboratoře. Vypočítané hodnoty korelačních koeficientů jednotlivých metod jsou vyšší než r = 0,98, což spolu s rovnicemi přímek korelačních grafů poukazuje na těsnou korelaci výsledků naměřených reagenciemi původními a reagenciemi nově zaváděnými. Obdobné výsledky ukazují i Bland-Altmanovy grafy. Výraznější rozdíly mezi výsledky se objevují pouze v oblasti významně...
Problémové skupiny na trhu práce ve vybraném regionu
Nový, Petr ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Štorková, Marie (oponent)
Práce je zaměřena na řešení problémového uplatnění tzv. "rizikových skupin" na trhu práce. Obsahuje teoretickou část, orientovanou na seznámení s trhem práce a nezaměstnaností a na objasnění pojmu "rizikové skupiny na trhu práce" a na nástroje, které pomáhají s řešením nezaměstnanosti, praktická část je zpracována na datech o situaci těchto skupin na Strakonicku. Cílem je analyzovat a hodnotit postavení skupin na trhu práce a pomoc státu při hledání práce a pokusit se o zhodnocení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti. Podstatnou část tvoří analýza jedné z nejproblémovější rizikové skupiny - skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.
Trombofilní genové mutace a jejich zdravotně sociální komplikace
ŠTORKOVÁ, Marie
Cílem této bakalářské práce bylo popsat problematiku trombofilních genových mutací ze zdravotně sociálního hlediska a zjistit zda tyto vrozené trombofilie mohou způsobit i komplikace psychosociální. Tato práce má 2 části: Teoretická část se věnuje genetické podstatě trombofilních genových mutací, komplikacím zdravotním a psychosociálním. Dále v této části uvádím praktické informace pro život s trombofilií. Praktická část byla vypracována využitím kvantitativního výzkumu, technikou anonymního dotazníku. Dotazník obsahoval 24 otázek. 3 otázky byly stratifikační. 21 otázek se vztahovalo k řešené problematice komplikací trombofilních mutací, z toho 7 otázek na zdravotní komplikace, 6 otázek na související psychosociální komplikace a 8 otázek zjišťovalo informovanost respondentů o jejich diagnóze a zdrojích těchto informací. Otázky č. 8-15 byly určeny pouze pro ženy. Výběrovým souborem byli respondenti oslovení přes webové servery Baby-cafe.cz a Doktorka.cz (97%) a dále klienti Záchranné služby Asociace Samaritánů České republiky Praha-západ (3%). Celkový počet respondentů byl 86 (100%), z toho 77 (90%) žen a 9 (10%) mužů. Po vyhodnocení dotazníků byly výsledky zpracovány do grafů. Dle výsledků se potvrdila hypotéza, která zněla: Komplikace trombofilních genových mutací jsou nejen zdravotní, ale i psychosociální. Tento výsledek ukazuje na potřebu lepší informovanosti a ukazuje na důležitost prevence možných komplikací. K lepší informovanosti a prevenci komplikací vrozených trombofilií by měly přispět informativní internetové stránky vytvořené na podkladě této práce {--} http://www.trombofilie.estranky.cz/

Viz též: podobná jména autorů
4 Štorková, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.