Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Policejní pohádky a jejich využití v prevenci a formování pozitivního vztahu k příslušníkům Policie ČR.
ŠINDELÁŘOVÁ, Petra
Cílem této práce je posoudit formativní vliv dvou rozdílných knih, se stejným názvem Policejní pohádky, na předškolní a mladší školní děti. Dalším cílem je komparovat obě knihy z hlediska jejich vhodnosti pro malé čtenáře a posluchače, z hlediska vlivu na jejich preventivní účinnost a využitelnost knih v preventivní činnosti policie České republiky, i z hlediska porovnání knih jako literárně uměleckého díla. V rámci řešení problematiky byl proveden kvalitativní výzkum s využitím metody hloubkového rozhovoru u deseti respondentů z cílové skupiny dětí a polostrukturovaný rozhovor s pracovnicí Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje. Výzkumem a jeho následnou analýzou bylo zjištěno, že Policejní pohádky od Romana Pokorného jsou vhodnější pro preventivní a pedagogické působení, než stejnojmenná kniha od Zuzany Pospíšilové, což je způsobeno zejména rozdílnou estetickou funkčností obou knih. Méně estetické Policejní pohádky Romana Pokorného mají větší preventivně-výchovný dopad na cílovou skupinu i přes skutečnost, že dílo Romana Pokorného postrádá základní rysy literárního žánru pohádky. Obě knihy jsou z preventivního i formativního hlediska vhodné pro cílovou skupinu dětí, avšak kniha Romana Pokorného je využitelná i v praxi policistů z Oddělení tisku a prevence jako důležitá a vhodná pomůcka.
Porozumění problematice nacistické ideologie v rámci politologického učiva u žáků 2.stupně ZŠ
Šindelářová, Petra ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Cílem diplomové práce je porozumění problematice nacistické ideologie v rámci politologického učiva u žáků 2. stupně základních škol. V teoretické části je analyzováno pojetí politologického učiva v kurikulu občanské výchovy vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV se zaměřením na téma nacistické ideologie. Jsou zde vysvětleny základní pojmy této problematiky - kurikulum, Rámcový vzdělávací program, politické vzdělávání a ideologie a její druhy. Dále zde najdeme současná výzkumná sdělení zabývající se vývojem politického myšlení žáků 2. stupně základních škol. V praktické části této práce se pracuje s vybranou skupinou žáků, abychom na základě vlastního šetření diagnostikovali, jak tito žáci rozumí problematice ideologií se zaměřením na nacismus. Vybranou skupinu tvoří žáci devátých ročníků základní školy. V této části je tak popsána příprava, realizace, prezentace a následná interpretace kvalitativního výzkumu, který se uskutečnil formou polostrukturovaných rozhovorů se žáky. Druhým důležitým bodem praktické části je vzdělávací středisko Památníku Lidice. Je zde popsán a didakticky analyzován současný vzdělávací program Památníku. Ještě užší vybraná skupina žáků se tohoto programu zúčastní. S časovým odstupem je v této práci ověřena úroveň porozumění problematice nacistické ideologie žáků,...

Viz též: podobná jména autorů
2 ŠINDELÁŘOVÁ, Pavla
1 Šindelářová, Pavlína
4 Šindelářová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.