Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Archeobotanická charakteristika rostlinných makrozbytků z uloženin doby bronzové a železné z jihočeských sídlištních a pohřebních kontextů
ŠÁLKOVÁ, Tereza
Práce se zabývá archeobotanickou analýzou a jejím možným přínosem v různých typech archeologických kontextů doby bronzové a železné. Využitím této metody na vybraných výzkumech sledovaného období v jižních Čechách se podařilo zachytit druhovou strukturu pěstovaných rostlin a její vývoj během sledovaného období. V kontextu střední Evropy starší a střední doby bronzové byly jižní Čechy složením pěstovaných rostlin blíže alpské oblasti. V mladší a pozdní době bronzové bylo druhové složení ekonomicky stěžejních pěstovaných rostlin v jižních Čechách specifické, bližší však bylo spíše jádrovým oblastem Čech. V době železné byly jednotlivé jihočeské soubory variabilní, což bylo ovšem typické i pro oblast Alp a alpského podhůří stejně jako pro jádrové oblasti Čech. Oba porovnávané regiony i jižní Čechy se ale lišily od východních regionů (především malým množstvím pšenice jednozrnky). Archeobotanika také umožnila rekonstruovat otevřenou zemědělskou krajinu s velkou mírou odlesnění jak v zázemí jihočeských hradišť a rovinných sídlišť starší a střední doby bronzové, tak v zázemí modelových sídlišť mladší doby bronzové na Bechyňsku - Hvožďan a Březnice. Odlesněná krajina se odrážela i v pohřbu v mohyle na samém okraji osídleného území starší doby železné v Zahrádce na Českokrumlovsku. Během sledovaného období bylo doložené čerpání rostlinných zdrojů a ekonomický význam sběru rostlin v zázemí sídlišť a okolí pohřebišť. Archeobotanika umožnila rovněž rekonstruovat detaily v procesech, které souvisely s ukládáním kovových depotů v době bronzové, procesy související s pohřebním ritem a využíváním krajiny v okolí pohřebišť i procesy ukládání odpadu na sídlištích.
Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor
ŠÁLKOVÁ, Tereza
V bakalářské práci jsou shrnuty výsledky analýzy rostlinných makrozbytků získaných během výzkumné sezóny 2006 z objektů sídliště mladší doby bronzové v Březnici (okr. Tábor). Makrozbytky užitkových rostlin byly doloženy luštěniny (čočka, hrách, vikev, bob), čtyři druhy pšenice (setá, špalda, dvouzrnka, jednozrnka), ječmen a proso. Oves a žito byly doloženy okrajově, můžeme je považovat za plevel. Získaný soubor makrozbytků je významný, neboť druhové složení užitkových rostlin je široké a ostatní makrozbytky jsou doloženy ve velkém množství.
Archeobotanické nálezy sbíraných rostlin ve starším pravěku z území České republiky
Mandelová, Alžběta ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Šálková, Tereza (oponent)
Cílem práce je popsat možnosti studia sbíraných rostlin a vymezit problémy s tím spojené s ohledem na období staršího pravěku. Tato problematika je sledována na nálezech z neolitu, eneolitu a doby bronzové z území České republiky a okolních evropských států. Důraz je kladem na výsledky makrozbytkové analýzy, nicméně jsou zmíněny i možnosti studia planých rostlin pomocí dalších archeobotanických metod. Toto zdánlivě okrajové téma může obohatit představu o rostlinném hospodářství v pravěku; souvisí také s procesem neolitizace a vlivem neobvyklých událostí na každodenní život. Jedním z výsledků je katalog vybraných druhů rostlin vytvořený podle záznamů z Archeobotanické databáze České republiky. V něm jsou primárně popsány nálezy rostlinných makrozbytků těchto druhů z našeho území, které jsou doplněny informacemi o jejich uplatnění, jak jsou známy z historických pramenů a současných etnografických studií. A dále katalog lokalit, na kterých byly rostliny zachyceny s bližšími údaji k jednotlivým výzkumům. Výsledky získané z Archeobotanické databáze jsou porovnány s informacemi ze zahraničních lokalit.
Archeobotanické nálezy sbíraných rostlin ve starším pravěku z území České republiky
Mandelová, Alžběta ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Šálková, Tereza (oponent)
Cílem práce je popsat možnosti studia sbíraných rostlin a vymezit problémy s tím spojené s ohledem na období staršího pravěku. Tato problematika je sledována na nálezech z neolitu, eneolitu a doby bronzové z území České republiky a okolních evropských států. Důraz je kladem na výsledky makrozbytkové analýzy, nicméně jsou zmíněny i možnosti studia planých rostlin pomocí dalších archeobotanických metod. Toto zdánlivě okrajové téma může obohatit představu o rostlinném hospodářství v pravěku; souvisí také s procesem neolitizace a vlivem neobvyklých událostí na každodenní život. Jedním z výsledků je katalog vybraných druhů rostlin vytvořený podle záznamů z Archeobotanické databáze České republiky. V něm jsou primárně popsány nálezy rostlinných makrozbytků těchto druhů z našeho území, které jsou doplněny informacemi o jejich uplatnění, jak jsou známy z historických pramenů a současných etnografických studií. A dále katalog lokalit, na kterých byly rostliny zachyceny s bližšími údaji k jednotlivým výzkumům. Výsledky získané z Archeobotanické databáze jsou porovnány s informacemi ze zahraničních lokalit.
Rostlinné makrozbytky ze sídliště mladší doby bronzové v Březnici
ŠÁLKOVÁ, Tereza
Mladobronzové sídliště v Březnici u Bechyně (jižní Čechy) bylo zkoumáno mezi lety 2005 a 2009. Vedle běžných sídlištních objektů byly nalezeny žlaby (asi 1/3). Žlaby jsou lineární jámy orientované severo-jižním směrem a jejich délka (obvykle 4-7 m) je přibližně čtyřnásobkem šířky. Výsledkem makrozbytkové analýzy je velký soubor archeobotanických nálezů. Nejčetnějšími jsou nálezy merlíku bílého (Chenopodium album), rdesna ptačího (Polygonum aviculare) a opletky obecné (Fallopia convolvulus), na základě kterých lze u objektů konstatovat odpadní charakter. Z obilnin ve vzorcích převládá proso (Panicum miliaceum), doplněné ječmenem (Hordeum vulgare), méně zastoupené jsou pšenice: nahá, špalda, dvouzrnka, jednozrnka (Triticum aestivumdurum/turgidum, spelta, dicoccum, monococcum). Luštěniny jsou zastoupeny hrachem (Pisum sativum), čočkou (Lens culinaris) a bobem koňským (Vicia faba). Mák (Papaver sp.) je v souboru vzácný.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.