Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role of antioxidant defense in the synthesis of antidiabetic lipokines
Domanská, Veronika ; Kuda, Ondřej (vedoucí práce) ; Zouhar, Petr (oponent) ; Vrkoslav, Vladimír (oponent)
Větvené estery mastných kyselin, zkráceně FAHFA, jsou poměrně nedávno objevené biologicky aktivní lipidy spadající do skupiny lipokinů. Tyto látky se skládají z mastné a hydroxy mastné kyseliny, které jsou spojené esterovou vazbou. Jedná se o poměrně velkou skupinu látek, jejichž zástupci mohou vykazovat různé účinky, nejčastěji jsou zmiňovány hlavně antidiabetické a protizánětlivé. Cílem této práce bylo prostudovat metabolismus těchto látek a objasnit, jakou roli má v biosyntéze FAHFA antioxidační obrana, především antioxidační enzym peroxiredoxin 6 (Prdx6). K naplnění cílů práce jsme využili izotopového značení společně s in vitro a in vivo modely. Všechny vzorky, včetně bílé tukové tkáně, jater a mateřského mléka, byly podrobeny necílové i cílové lipidomické a metabolomické analýze s využitím LC-MS/MS. Výsledky získané pomocí izotopového značení znázorňují úlohu 5-PAHSA při zpracování glukózy, metabolické dráhy aktivované po jejím podání a porovnání účinků 5-PAHSA a insulinu. Ve vzorcích jsme navíc detekovali TAG estolidy, z jejichž stuktury jsou FAHFA v případě potřeby uvolňovány působením specifických lipáz. Byla také popsána role peroxidázové aktivity Prdx6 v syntéze prekurzorů, které mohou být následně použity k biosyntéze FAHFA. Nakonec jsme se zaměřili na analýzu mateřského mléka, kde jsme...
Utilization of liquid chromatography-mass spectrometry for the analysis of psychoactive substances in unconventional matrices
Nemeškalová, Alžběta ; Sýkora, David (vedoucí práce) ; Vrkoslav, Vladimír (oponent)
Utilization of liquid chromatography-mass spectrometry for the analysis of psychoactive substances in unconventional matrices Abstrakt S rostoucí popularitou nových produktů, užívaných jako alternativa k tradičním drogám, roste i potřeba toxikologických laboratoří rozšířit používané analytické metody o nové analyty i nové matrice. Tato práce se zabývá dvěma skupinami psychoaktivních látek, konkrétně stimulanty amfetaminového typu a kanabinoidy, a jejich analýzou v komplexních matricích. Pro analýzu stimulantů amfetaminového typu ve vzorcích novorozeneckého mekonia a mateřského mléka byla vyvinuta metoda LC-MS/MS. Příprava vzorku spočívala v extrakci vysolováním, která se ukázala být vhodnou alternativou k tradičním extrakčním technikám. Finální analýza byla založena na separaci na reverzní fázi a detekci pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie v módu "multiple reaction monitoring". Metoda byla validována pro šest analytů, konkrétně pro amfetamin, metamfetamin, 3,4-methylendioxymetamfetamin, mefedron, metylon a 3,4-methylenedioxypyrovaleron. Na závěr byla metoda úspěšně aplikována pro reálné vzorky mekonia a mateřského mléka. Obsah kanabinoidů v komerčních konopných produktech byl analyzován pomocí LC-UV- MS/MS metody. Příprava vzorků před analýzou spočívala v jejich prostém rozpuštění ve vhodném...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.