Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Převodník signálu MIDI na DMX pro synchronizaci pódiové světelné techniky s živou hudbou
Hajdúch, Patrik ; Záviška, Pavel (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje návrhu převodníku ze signálu MIDI na signál DMX. Převodník běží na mikroprocesoru ATmega328P s Arduino bootloaderem a umí převádět zprávy Note On, Note Off a Control Change na změny výstupního signálu DMX. K převodu je využívána mapa o třech profilech, kterou je možné upravit pomocí desktopové aplikace, uložená na externí paměti EEPROM. Toto umožňuje používání převodníku univerzálně v mnoha různých DMX systémech. Zařízení je uloženo v pouzdru, jehož rozměry dovolují uchovávání v jedné rackové jednotce. Převodník umožňuje plně automatizované ovládání světelné a jevištní techniky synchronizovaně s hudbou a vytvoření komplexních scén za pomoci vysoce rozšířeného protokolu MIDI.
Vytvoření moderní webové aplikace
Fanta, Tomáš ; Sikora, Marek (oponent) ; Benedikt, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace, která má umožnit uživateli lépe pochopit chování kritické infrastruktury. Práce se věnuje popisu moderních technologií, které byly při implementaci využity. Dále práce pojednává o bezpečnostních rizicích webových aplikací. Hlavním cílem je vytvořit zmíněnou webovou aplikaci a zabezpečit ji proti běžným zranitelnostem.
Webová aplikace pro úlovou váhu
Dudar, Oleksandra ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro statistické zpracování a vizualizaci údajů z elektronické váhy včelích úlů. Aplikace umožňuje statistické zpracování dat a prezentaci v podobě grafů, s možností přidávaní poznámek a filtrování podle dat. Implementace využívá moderní technologie, jako jsou React a Next.js, a postupuje od analýzy požadavků a návrhu až po detailní implementaci frontendu, backendu a predikčního modelu.
Metody detekce stavu odepření služby
Horský, Milan ; Zeman, Václav (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá metodikou pro detekci a popis stavu odepření služby (Denial of Service - DoS) na webovém serveru. Cílem práce je vyvinout a implementovat metody, které umožní efektivní detekci DoS útoků v experimentální síti. Teoretická část se zaměřuje na analýzu různých typů DoS útoků, včetně jejich detekce na straně aplikačního serveru a sítě, a diskutuje možné důvody falešně pozitivních výsledků. V praktické části byly vytvořeny softwarové nástroje pro monitorování a analýzu serverových a síťových zdrojů, které byly následně testovány proti různým typům DoS útoků. Výsledkem práce je navržená metodika, která byla ověřena a implementována v experimentální síti, což poskytuje užitečné nástroje pro zvýšení bezpečnosti a stability webových serverů.
Cloudové úložiště zabezpečené pomocí algoritmů postkvantové kryptografie
Kačírek, Tomáš ; Sikora, Marek (oponent) ; Člupek, Vlastimil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o cloudovém úložišti zabezpečeným pomocí postkvantové kryptografie a jeho praktické implementaci. Jsou zde uvedeny teoretické a matematické principy postkvantových algoritmů. Dále jsou rozebrány jejich možné implementace dle bezpečnostních požadavků a knihoven, jenž pracují s těmito algoritmy. Byly provedeny testy pro zjištění nejvíce výkonných algoritmů pro zajištění oboustranné autentizace, důvěrnosti a integrity dat. Následně byl rozebrán cloud a jaké má výhody či zranitelnosti. Vybrané algoritmy poté byly následně použity v praktické implementaci cloudového úložiště v LAN síti.
Web application module for the design of cybersecurity curricula
Hrachovina, Jiří ; Sikora, Marek (oponent) ; Ricci, Sara (vedoucí práce)
This thesis focuses on enhancing the web-based application REWIRE Cybersecurity Profiler by integrating a machine learning algorithm for course description analysis. This component enables the automatic analysis of course descriptions and links the resulting skill groups to the ENISA ECSF profiles. Additionally, several improvements to the existing application have been proposed, including the implementation of functional URLs, visualization of visitor data through graphs, generation of course descriptions using ChatGPT, and optimization of user interface elements. Finally, the thesis includes a demonstration of the application and proof of its utility in designing study programs.
Systém prevence průniku pro pomalé DoS útoky
Lanžhotský, Karel ; Gerlich, Tomáš (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce a prevence záplavových a pomalých útoků na odepření služeb. Výstupem práce je software, který je schopen detekovat pět záplavových a pět pomalých útoků na základě signatur. V úvodu práce je seznámení s protokoly využívaných v síťové komunikaci, zejména těch pracujících na transportní a aplikační vrstvě. Součástí práce je úvod do problematiky útoků na odepření služeb, jejich popis a rozdíly mezi zmíněnými typy útoků. Dále je obsažen popis přístupů k detekci zmíněných útoků a způsob prevence. Nakonec se práce věnuje vytvoření, popisu a testování navrženého software, určeného k detekci těchto typů útoků.
Pokročilý nástroj pro generování moderních Slow DoS útoků
Hrůza, Tomáš ; Člupek, Vlastimil (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
V dnešní době se kybernetické hrozby stávají stále sofistikovanějšími a mezi ně patří i SDoS (angl. Slow Denial of Service), popřípadě SDDoS (angl. Slow Distributed Denial of Service) útoky, které využívají pokročilé metody na zamezení normálnímu provozu služeb. Tyto útoky jsou obzvláště obtížně detekovatelné a jsou účinné, protože simulují chování legitimních uživatelů s pomalým internetovým připojením. Tématika SDoS útoků je poměrně nová a není podrobně zdokumentovaná. Za účelem reakce na potenciálně nově vyvíjené útoky je nutné být seznámený s principy současně známých útoků a mít i praktickou možnost jejich vytvoření, abychom dokázali v budoucnu vytvářet účinná opatření. Diplomová práce je zaměřena na rozvoj pokročilého nástroje pro generování moderních SDoS útoků, hlavním přínosem této práce je rozšíření generátoru o vytváření distribuovaných útoků, vytvoření přehledného rozhraní a více možností monitorování prů- běhu jednotlivých útoků. V teoretické části je přiblížena tématika navazování spojení přes internet a podrobněji jsou vysvětleny vlastnosti protokolů TCP a IP. Následně je objas- něna teorie o zabezpečené komunikaci po síti pomocí protokolu HTTPS a je shrnuto porovnání současně používaných webových serverů. V poslední teoretické části je při- blížená tématika odepření služby, jsou zde rozebrány některé typy současně známých SDoS útoků a nástroje, které tyto útoky generují a jejich nedostatky. V další kapitole je detailně popsané jak probíhala implementace funkcionalit a zvýšení výkonu nástroje pomocí využití mnoha procesů. Nástroj disponuje útoky Slow Read, Slow Next, Slow Drop a dále možností tyto útoky kombinovat. Následuje popis jakým způsobem byla vytvořena lokální síť virtuálních strojů pro účely testování implementovaného nástroje. Poslední kapitola ukazuje výsledky a úspěšnost nástroje při vedení SDDoS útoků proti webovým serverům Apache a NGINX v lokální síťi.
Data Mining Based Web Analyzer of Job Advertisements
Wittner, Alex ; Dzurenda, Petr (oponent) ; Sikora, Marek (vedoucí práce)
The goal of this bachelor's thesis was to create an automated submission of new job postings by inserting a URL within an existing web application https://rewire.informacni-bezpecnost.cz that aims to collect job postings in the cybersecurity field with a detailed job competency analysis. The job advertisements are analyzed using a multi-pattern search algorithm, Aho-Corasick, written in Java. A Python script using the Selenium library extracts information from job advertisements. The resulting implementation and web page are created using PHP and the ReactJS library using JavaScript.
Detekce slow-rate DDoS útoků
Sikora, Marek ; Frolka, Jakub (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku detekce a obrany před útoky typu Slow DoS a DDoS pomocí analýzy provozu v počítačových sítích. Čtenář je uveden do základní problematiky této specifické kategorie sofistikovaných útoků a jsou mu objasněny charakteristiky několika konkrétních útoků. Dále je zde navrhnuta sada metod pro detekci a ochranu před těmito útoky. Navržené metody jsou použity pro implementaci vlastního systému prevence průniku, který je nasazen na hraniční filtrační server počítačové sítě za účelem ochrany webových serverů před útoky z internetu. Vytvořený systém je následně testován v laboratorní síti. Prezentované výsledky testování prokazují, že vytvořený systém je schopen detekovat útoky typu Slow GET, Slow POST, Slow Read a Apache Range Header a následně ochránit webové servery před ovlivněním poskytovaných služeb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.