Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Individualizovaná výuka českého jazyka podle metody MGML
Suchá, Jana ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem Individualizovaná výuka českého jazyka podle metody MGML představuje didaktický systém MultiGradeMultiLevel, jenž byl vyvinut na základě potřeb vzdělávání chudých vesnických obyvatel v Rishi Valley, v Indii. Jedná se o vysoce strukturovaný systém, který využívá heterogenity žáků ve třídě. Uskutečňuje se na základě dokonale připraveného učebního prostředí a aktivity staví na principech konstruktivismu. Stěžejní myšlenka odpovídá teorii ruského psychologa Lva Vygotského tzv. zóny nejbližšího vývoje. Cílem výzkumné části práce je realizovat a reflektovat výuku českého jazyka dle metody MGML, tedy na základě akčního výzkumu ověřit možnosti aplikování metody v prostředí české školy. Výuka proběhla v programu Začít spolu, neboť je svými principy MGML nejbližší. Dospěli jsme k závěru, že metodu lze využití jako prvek obohacení výuky na české primární škole.
Individualizovaná výuka českého jazyka podle metody MGML
Suchá, Jana ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem Individualizovaná výuka českého jazyka podle metody MGML představuje didaktický systém MultiGradeMultiLevel, jenž byl vyvinut na základě potřeb vzdělávání chudých vesnických obyvatel v Rishi Valley, v Indii. Jedná se o vysoce strukturovaný systém, který využívá heterogenity žáků ve třídě. Uskutečňuje se na základě dokonale připraveného učebního prostředí a aktivity staví na principech konstruktivismu. Stěžejní myšlenka odpovídá teorii ruského psychologa Lva Vygotského tzv. zóny nejbližšího vývoje. Cílem výzkumné části práce je realizovat a reflektovat výuku českého jazyka dle metody MGML, tedy na základě akčního výzkumu ověřit možnosti aplikování metody v prostředí české školy. Výuka proběhla v programu Začít spolu, neboť je svými principy MGML nejbližší. Dospěli jsme k závěru, že metodu lze využití jako prvek obohacení výuky na české primární škole.
Analýza nákladů, výnosů a výsledku hospodaření
SUCHÁ, Jana
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vývoj a strukturu nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Teoretická práce definuje náklady a výnosy podle českých účetních předpisů i podle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Výsledek hospodaření je popsán jako hrubý i čistý a představeno je i účtování zisku nebo ztráty. V závěru jsou popsány účetní doklady, rozvaha a výsledovka. Analýza je provedena na společnosti Fruko Schulz s. r. o., která se zabývá výrobou alkoholických nápojů a prodává je nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. V praktické části je rozebrána analytická evidence nákladů i výnosů a popsán i jejich vývoj a příčiny vzniku. Předmětem zkoumání jsou roky 2014 2016. Za tyto roky je vyčíslen i zisk nebo ztráta a je sledováno, jak společnost se ziskem či ztrátou postupuje při účtování. Na závěr je vypočteno několik ukazatelů z finanční analýzy.
Ošetřovatelská kazuistika pacienta s diagnózou Hodgkinův lymfom
Suchá, Jana ; Sucharda, Petr (oponent) ; Horová, Hana (vedoucí práce)
Obsahem této práce je zpracování ošetřovatelské kazuistiky u pacienta s diagnózou Hodgkinův lymfom. Klinická část zachycuje problematiku daného onemocnění, včetně diagnostiky, léčby a prognózy. Zde se zaměřuji na transplantaci periferních kmenových buněk, její historii, podstatu léčby a komplikace. Podstatný díl práce tvoří ošetřovatelská část. Zde jsou identifikovány a rešeny problémy pacienta a průběh léčby na transplantační jednotce. Cílem práce je upozornit na problematiku ošetřovatelské péče u pacientů po transplantaci kmenových buněk, a přispět tak ke zlepšení úrovně poskytované péče.
Faktory ovlivňující spotřební chování obyvatelstva a případné interakce mezi nimi
Suchá, Jana ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Schönfeld, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje působení nejrůznějších faktorů na spotřební chování obyvatelstva a jejich následné projevy v kupním procesu rozhodování spotřebitele. První část této práce je věnována obecným pojmům spotřebního chování, za kterými pak následuje rozbor kulturních, sociologických, psychologických a také ekonomických vlivů. V každé kapitole je pak popsáno, jak konkrétně tyto faktory mohou ovlivnit samotné spotřebitele. Za teoretickou částí následuje část praktická, v níž bylo na základě teoretických znalostí stanoveno osm hypotéz. Za účelem zkoumání a sběru potřebných dat byl sestaven dotazník, jehož první část analyzuje jisté projevy spotřebního chování, ta druhá pak analyzuje faktory, které ovlivňují výši úvěru, kterou jsem si zvolila jako jeden z projevů spotřebního chování. Tři stanovené hypotézy se nepotvrdily, naopak zbývajících pět hypotéz se potvrdilo. Pomocí regresní analýzy bylo dokázáno, že faktory, které nejvíce ovlivňují výši úvěru spotřebitele, jsou výše mzdy, účel půjčky, rodinný stav a věk.
Půjčky, zadluženost českých domácností a insolvenční zákon
Suchá, Jana ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Schönfeld, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje stávající zadluženost českých domácností a problémy, které sebou zadluženost v podobě předlužení přináší. V první části práce jsou popsány typy bankovních i nebankovních úvěrových produktů, které jsou českým domácnostem v současné době nabízeny. Následuje analýza zadluženosti českých domácností ve vztahu k Evropské unii. Třetí část práce je věnována exekucím a insolvenčnímu zákonu. Na tuto oblast je také zaměřena praktická část práce, jejímž cílem je detailně popsat proces osobního bankrotu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.