Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  začátekpředchozí304 - 313  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konvergence evropských ekonomik v kontextu globální nerovnosti
Kučerová, Michaela ; Čermáková, Klára (vedoucí práce) ; Kubíček, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou konvergence evropských ekonomik v souvislosti s prohlubující se globální nerovností ve světě. Teoretická část pojednává o pojmu konvergence a o základních teoriích ekonomického růstu, které vysvětlují konvergenci ekonomik do jejich stálého stavu. V této části práce je také věnována pozornost globální nerovnosti. Jsou zde identifikovány jednotlivé druhy nerovnosti a způsoby měření se zaměřením na vnější nerovnost měřenou pomocí HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Analytická část se zabývá analýzou vývoje hrubého domácího produktu v analyzovaných ekonomikách. Je zde provedena regresní analýza beta konvergence, z které vyplývá, že mezi ekonomikami dochází ke konvergenci a nerovnost mezi nimi se snižuje. Součástí analytické části je taktéž objasnění vztahů mezi dlouhodobým ekonomickým růstem a jeho determinanty. V závěru této části je provedena regresní analýza závislosti mezi dlouhodobým růstem a vybranými determinanty. Z analýzy vyplývá, že hlavními faktory přispívajícími k dlouhodobému růstu v rámci analyzovaných ekonomik, jejichž statistickou významnost jsem prokázala, jsou míra investic, otevřenost ekonomiky a kapitálové vládní výdaje. Důležitým determinantem růstu je také příliv přímých zahraničních investic, jejich statistická významnost ale nebyla prokázána. Naopak v neprospěch růstu hovoří míra růstu populace.
Projekt firemního designu a jeho příklad ve firmě Filamos s.r.o.
Hartl, Jan ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
V diplomové práci je zpracováno téma týkající se firemního designu. Cílem je vysvětlit aspekty, které s danou problematikou souvisí a to zejména z pohledu projektu firemního designu. Na příkladu realizace takového projektu ve firmě Filamos s.r.o. je ukázán jeho postup. V první části práce je vysvětlen samotný pojem firemní design. Je zde popsáno, jak daný pojem chápat v kontextu firemní identity potažmo firemní image. Dále je zde vysvětleno napojení na informační strategii, protože design je nezanedbatelnou součástí formy předávání informací. V druhé části práce je zpracována příprava a realizace projektu firemního designu ve firmě Filamos s.r.o. Je zde popsán průběh jednotlivých fází projektu. Praktická část se nezabývá dopodrobna grafikou jako takovou, ale metodikou projektu firemního designu. K práci je přiložen "Grafický manuál" pro firmu Filamos s.r.o. jako výstup projektu.
Výběr a aplikace metodiky vývoje SW vhodný pro analytický a vývojový mikrotým
Pospíšil, Václav ; Kubíček, Jovan (vedoucí práce) ; Exnarová, Anna (oponent)
Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti nasazení metodiky vývoje software na projekt vyvíjený velmi malým týmem. Postupně budou představeny tři metodiky - Extreme Programming, Select Perspective a Rational Unified Process. Jednotlivé metodiky budou nasazeny na konkrétní projekt, v daných reálných podmínkách. Nejvhodnější metodika bude vybrána a předvedena na reálném projektu softwarové platformy pro elektronické obchody, a to od fáze zahájení k fázi analýzy. Výběr metodiky a její použitelnost je ovlivněna především velikostí vývojového týmu, kdy úkoly, které metodiky v průběhu vývoje předpokládají, musejí být splněny pouze dvěma pracovníky. Daná metodika bude posouzena, vyhodnocena a modifikována pro potřeby vývojových mikrotýmů. Způsob modifikace bude popsán v závěru práce.
Možnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro vybranou organizaci
Kinská, Marcela ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou implementace vysokorychlostního připojení k internetu v podmínkách malé až střední organizace (SME). Poté, co čtenáři přiblížím technologie vysokorychlostního připojení vhodné pro nasazení v podmínkách SME, následuje hlavní část mé práce tvoří tématická oblast internetu v organizaci, obsahující možnosti využití vysokorychlostního připojení k internetu, tzv. služby internetu, stejně jako metodiku jeho výběru, kterou považuji za vlastní přínos své práce. Teoretickou část této práce jsem pak rozšířila o případovou studii. Na příkladu z praxe, reprezentovaného středně velkou organizací, uvádím nejen parametry současného i předchozích řešení vysokorychlostního připojení k internetu, ale analyzuji zde i současný stav využití internetu v organizaci. Praktickou část mé práce v závěru doplňuji o konkrétní doporučení, jak využití vysokorychlostní přípojky v podmínkách zkoumané organizace zefektivnit. Vycházím přitom ze znalostí nabitých v průběhu studia odborné literatury.
Možnosti plateb za zboží a služby pomocí mobilních telefonů
Mach, Michal ; Matuštík, Ondřej (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku plateb za zboží a služby pomocí mobilních telefonů. Oblast mobilních plateb je potencionálním platebním systémem budoucnosti. To, do jaké míry budou mobilní platby v budoucnu využity, však nezávisí jen na využití jednotlivých aplikací a technologií, ale také na připravenosti potencionálních uživatelů na tyto technologie a ochotě uživatelů je naplno využívat. Cílem práce je přinést ucelený pohled na tuto problematiku, analyzovat současné možnosti využití jednotlivých technologií pro platby mobilním telefonem, zmapovat současnou situaci v segmentu mobilních plateb a přinést pohled na možný budoucí vývoj. Práci lze rozdělit do tří částí. První, teoretická část, definuje mobilní platby, uvádí čtenáře do problematiky zavádění mobilních plateb a popisuje možnosti využití těchto technologií. Druhá, praktické část, je rozborem dotazníku. Tento dotazník je primárně zaměřen na využití aplikací mobilních plateb mezi uživateli mobilních telefonů v České republice. Při vyhodnocování dotazníku je dán důraz na vyvození závěrů, které by mohly být využity při zavádění mobilních plateb. Třetí část je pak ukázkou možných aplikací mobilních plateb v dalších oborech. Čtenáři této bakalářské práce by tak měli získat ucelenou představu o problematice mobilních plateb, technologiích a aplikacích mobilních plateb. Případně získat informace o možnostech využití těchto plateb ve své oblasti podnikání.
Studie proveditelnosti a analýza projektů bioplynových stanic v ČR
Lodr, Jakub ; Pavlová, Eva (vedoucí práce) ; Kubíček, Jiří (oponent)
Diplomová práce zahrnuje poslední vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. (OZE).Hlavním úkolem je seznámit čtenáře se současnými otázkami týkajícími se bioplynu,bioplynových stanic a dalším technologickým problémům. První část je věnována právnímu rámci této problematiky. V dalším oddíle je popsáno současné tržní prostředí,doplněné charakteristikou nejdůležitějších podniků v odvětví. Poslední část diplomové práce by měla pomoci najít způsob jak ocenit investice do obnovitelných zdrojů energie.
Servisně orientovaný přístup v oblasti návrhu podnikové architektury
Ondruška, Marek ; Svatá, Vlasta (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Za téma předkládaného textu byla zvolena oblast týkající se návrhu podnikové architektury v kontextu architektonického přístupu nazývaného Servisně orientovaná architektura. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části je pozornost věnována vymezení podnikové architektury, návrhu podnikové architektury a modelovacímu jazyku pro popis podnikové architektury. Druhá část vychází z poznatků prezentovaných v části první při rozboru Servisně orientované architektury.
Moderní metody systémové integrace a jejich dopady na projektové řízení
Kubíček, Jovan ; Šmejkalová, Zora (vedoucí práce) ; Benešová, Vlasta (oponent)
Práce řeší problematiku komplexních a heterogenních informačních systémů. V daném kontextu mapuje aktuální metody systémové integrace a jejich dopady na projekty (řízení, analýza, organizace). Uvedeny jsou základní principy a metody (například transakční princip, třívrstvá architektura atd.), a moderní vývojové a integrační metody (SOA, BPM, BRA, MDA). Dále je pak řešena problematika analýzy a projektového vedení v kotextu těchto principů a metod.
Informační potřeby a rozhodování manažera ve společnosti Unilever, spol. s r.o., divize Algida
Soukup, Václav ; Rosický, Antonín (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Rozbor informačních potřeb managerů společnosti Unilever jejich a rozhodování za podpory informačních technologií a systémů pro podporu managerské práce. Jádrem jsou analýzy workflow systémů, OLAP aplikací, distribučních systémů (DSS pro rozvozy zboží) a systémů pro správu prodejních nástrojů divize Algida. Práce je orientovaná i na praktické uplatnění při rozvoji IS ve společnosti.
Dopad přímých zahraničních investic na trh realit ČR
Pribiš, Tomáš ; Kalínská, Emílie (vedoucí práce) ; Kubíček, Jan (oponent)
Práce popisuje dopad přímých zahraničních investic na trh realit České republiky a poukazuje na jejich značný význam. Obecně definuje příliv PZI do ČR a líčí tuzemský realitní trh. Charakterizuje principy toku PZI do nemovitostního trhu, detailně se zabývá jednotlivými segmenty realitního trhu vzhledem k PZI do nich proudícím. Má za cíl nastínit budoucí trendy vývoje PZI do českého realitního trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   začátekpředchozí304 - 313  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.