Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Polyfunkční dům v Mikulově
Kučera, Pavel ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce navazuje na projekt vypracovaný v rámci předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby. Předmětem návrhu je polyfunkční dům v místě proluky, která v současné době slouží jako parkoviště, popřípadě tržiště. Návrh polyfunkčního domu se nachází v těsné blízkosti hradeb a zámeckých zahrad zámku Mikulov – nachází se v prostoru městské památkové rezervace, která byla ve městě Mikulov vyhlášena v roce 1982. Vlivem převýšení parcel a ulice, k níž návrh přiléhá, je navrhovaný polyfunkční dům rozdělen do tří na sebe navazujících částí. Krajní části jsou v prvním nadzemním podlaží vyčleněny pro komerci (květinářství, trafika, bistro). V druhém, třetím podlaží a podkroví nabízí dohromady 8 bytů. Prostřední část je vyhrazena pouze pro literární kavárnu. Součástí návrhu je rovněž podzemní parkování přístupné pomocí schodišť z prvního nadzemního podlaží krajních částí polyfunkčního domu. Vjezd a výjezd je zajištěn dvěma rampami. Nedílnou součástí je i zkulturnění zbývajícího volného prostoru, který přiléhá k hradbám mikulovského zámku. Tvořen bude zahradami a prostorem/průchodem přiléhajícím k vinnému sklepu a nacházejícím se pod hradbami. Zároveň bude možné se z tohoto průchodu dostat pomocí navrženého výtahu do prostoru zámeckých zahrad. Fasády všech tří částí polyfunkčního domu jsou bohatě prosklené. Jsou navrženy v bílé, béžové omítce případně pigmentované betonové stěrce. Zohledňují tak fakt, že se polyfunkční dům nachází v městské památkové rezervaci. Střecha objektu je sedlová s betonovou krytinou v tradiční červenohnědé barvě.
Viladům Brno - Líšeň
Selivorstov, Pavlo ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce navazuje na ateliérové zadání ze druhého ročníku bakalářského studia. Jedná se o stavbu viladomu v městské části Brno-Líšeň. Parcela se nachází na jejím kraji v blízkosti Mariánského údolí. Při projektování bylo nutné počítat se specifickým severním sklonem parcely, a proto co nejvíce využít malé množství přirozeného světla. Umístění viladomu dotvořilo nároží ulice Ondráčkovy s ulicí Zlámanky. Navržený objekt obsahuje tři nadzemní podlaží. Parkování je řešeno v exteriéru na zpevněné ploše. Návrh obsahuje Dokumentaci pro provedení stavby a Dokumentaci pro stavební povolení. Viladům obsahuje celkem třináct bytových jednotek. Deset jednotek jsou byty 3+kk a tři 1+kk. Tyto mohou sloužit také jako apartmán nebo ateliér. Viladům je řešený ze systému Porotherm doplněný o železobetonové konstrukce. Materiálové řešení je velice jednoduché a čisté. Fasáda má bílou omítku, okna dřevěné rolety, které se otevírají horizontálním směrem. Sklon pozemku je využit pro komunikace a zahradu, která se nachází na jižní části pozemku, kam vedou schody. Cílem práce bylo navrhnout moderní bydlení na kraji městské části Brno-Líšeň.
Polyfunkční dům v Mikulově
Machů, Kateřina ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce navazuje na projekt vypracovaný v rámci předmětu AG033 Ateliér architektonické tvorby. Předmětem návrhu je polyfunkční dům, který se nachází v místě proluky na svažitém a nerovném terénu, který má v současné době funkční jako parkoviště, popřípadě tržiště. Návrh polyfunkčního domu se nachází pod zámeckými hradbami zahrad zámku Mikulov na ulici Alfonse Muchy. Nachází se v prostoru městské památkové rezervace, která byla ve městě Mikulov vyhlášena v roce 1982. Vzhledem k charakteru Mikulova a jeho zástavby, kde je z uliční strany svažitý terén, je navrhovaný polyfunkční dům opticky rozdělen na dva pomyslné domy díky změně výšky střech, které ale uvnitř mají stále stejnou úroveň podlahy. Díky tomu, že jsou sousední budovy podobně vysoké, je navrhovaný polyfunkční dům čtyřpodlažní, z toho poslední patro náleží střešní terase a půdnímu prostoru. První patro polyfunkčního domu je přiřazeno komerci (kavárna, pronajímatelný prostor). V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází již byty a pavlač, která umožňuje přístup pouze do bytů, které budou sloužit jen pro krátkodobé ubytování. Velmi žádané je zde i zvelebení zbylého přiléhajícího prostoru, který přiléhá k hradbám mikulovského zámku a taky znovuobnovení vinného sklepu, který byl na tomto pozemku zazděn. Navrhnuto bude schodiště, které povede z ulice Alfonse Muchy, kterým se dále bude dát pojít přímo k mikulovským hradbám a dál k mikulovskému zámku nebo se bude dát sejít k vinnému sklepu a přiléhající venkovní terase. Fasáda je navržena s ohledem na okolní zástavbu. Jsou navrženy v bílé nebo světle šedé omítce. Zohledňuji tím fakt, že se polyfunkční dům nachází v městské památkové rezervaci. Střecha objektu je sedlová tradiční s krytinou v cihlové barvě. Okna též respektují kulturu a historii města.
Polyfunkční dům v Mikulově
Lovečková, Martina ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Mikulově. Práce vychází z vypracované studie v předmětu AG035 – Ateliér architektonické tvorby 5. Navrhovaná stavba se nachází ve městě Mikulov. Samotný objekt je na mírně svažitém pozemku pod zámeckými zahradami, na ulici Alfonse Muchy. Terasy ve vnitrobloku jsou již na hodně svažitém pozemku. Stavbu tvoří 1 budova o 4 podlaží a podkroví. Jedno podlaží je zcela zapuštěno do terénu jako suterén. Slouží k podzemním garážím a sklepním kojím pro majitele bytů. Přízemí má veřejnou funkci. Je zde navrhnuta trafika, kosmetický salon a vinárna, ke které patří i vinný sklep pod hradbami. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou navrhnuty bytové jednotku o různých velikostech. Podkroví je nevyužívané. Konstrukční systém je kombinovaný. Základová konstrukce je z vany z vodonepropustného betonu, vnitřní nosné stěny z keramických pálených cihelných bloků Porotherm. V suterénu jsou navrženy železobetonové sloupy s průvlaky. Stropní konstrukce jsou z železobetonových desek s železobetonovými věnci. Nosná konstrukce střechy je z dřevěné vaznicové soustavy.
Bydlení na okraji města
Holík, Lukáš ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření nízkoenergetického/pasivního objektu nacházejícím se na okraji města Brna a který by sloužil pro trvalé bydlení. Pozemek, na kterém se má objekt nacházet, v současné době tvoří převážně zeleň. Poměr zelené plochy se z ptačího pohledu nezměnil, pouze se přesunul do jiných výškových úrovní. Převážnou část ploch navrhovaného tvoří tedy zeleň, a to v podobě zelených střech. Výsledný návrh je tvořen dvěma dvoupodlažními objekty, které od sebe odděluje zelená střecha garáží nacházejícími se pod úrovní terénu. Nicméně se jedná o jeden komplexní objekt, v němž se celkem nachází 8 na sobě nezávislých bytových jednotek o různých velikostech se zahrádkami a terasami. Jižní strany fasád obou objektů tvoří převážně prosklené plochy směřované do zahrádek jednotlivých bytových jednotek. Velké skleněné plochy zároveň využívají, co nejvíce jižního světla, jelikož východní i západní v návrhu nelze dostatečně využít. Tato bakalářská práce vychází z předmětu ateliérové tvorby ze druhého ročníku.
Mateřská škola FUTURUM
Bretterová, Anna ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce je návrh mateřské školy v Brně, Masarykově čtvrti. Řešený pozemek je součástí školního areálu, kde již stojí Cyrilometodějská církevní základní škola a Cyrilometodějské gymnázium. Pozemek je svažitý východním směrem. Tomu odpovídá návrh budovy se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Jedná se o novostavbu předškolního zařízení o dvou odděleních, s kapacitou 24 dětí na jedno oddělení, bez vlastní kuchyně (jídlo bude připravováno v kuchyni pro základní školu a gymnázium a poté dopraveno do navrhovaného objektu mateřské školy). Objekt je situován do východní části pozemku a západní část slouží jako zahrada pro děti. Bezbariérový vstup do objektu z ulice Havlíčkovy umožňuje lávka navazující na střešní terasu v úrovni druhého nadzemního podlaží. Objekt je vyzděný z cihelných bloků Porotherm. Konstrukce stropů je z předpjatých dutinových panelů Spiroll. Střechy objektu jsou ploché a částečně pochozí. Nepochozí části střech jsou řešené jako zelené střechy. Fasáda objektu je horizontálně rozdělena na dvě části. Spodní část je obložena umělým kamenem a horní část fasády je tvořena omítkou bílé barvy. Okna ve třídách pro děti mají tvaru kruhu a různé velikosti. Tento prvek je odrazem dětské hravosti.
Apartmánový resort Velké Karlovice
Minarčíková, Barbora ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předlohou této bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v předmětu AG036. Tato studie je rozpracovaná do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je návrh nadstandartního apartmánového resortu ve Velkých Karlovicích, Leskové ve Zlínském kraji. Navrhovaný resort se nachází v řídké zástavbě typické Valašské vesnice Velké Karlovice v části Leskové. Pozemek leží v údolí v mírném severním svahu hornaté krajiny. Výškový rozdíl je zde málo znatelný. Okolní zástavba zde je převážně dvoupodlažní, určena k bydlení. Na pozemku leží kromě hlavní řešené stavby další budovy sloužící jako přechodné bydlení, jejich zázemí, wellness resort a příslušenství. Řešená budova je čtyřpodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní, kde se nachází krytá parkovací stání pro 14 osobních automobilů, společenská místnost a zázemí. Nadzemní podlaží slouží jako jednotlivé apartmány různých velikostí. Půdorysy apartmánu jsou zpravidla osově souměrné Přístup na pozemek je řešen přes autobusovou točnu ze severní strany, od silnice. Vjezd do budovy je orientován ze severní strany budovy a vstup pro pěší ze západní strany budovy. Většina pozemku je zatravněna, nachází se zde také zpevněné pochozí chodníčky, jezírko a venkovní parkovací místa. Fasáda objektu je řešena bílou omítkou v kombinaci s dřevěným obkladem. Východní strana je převážně prosklená a jsou na ní orientovány balkony a terasy (kvůli výhledu do údolí). Na západní straně se nachází pavlač, která slouží jako vstup do bytových jednotek.
Polyfunkční dům v Mikulově
Raszyk, Kristián ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované v rámci ateliérové tvorby předmětu AG033. Předmětem návrhu je novostavba polyfunkčního domu v proluce historického jádra města Mikulov, přímo pod zámkem a zámeckými hradbami. Z hlediska funkce je polyfunkční dům členěn na bytový dům s šesti byty o velikosti od 2+kk do 4+1, včetně příslušenství bytového domu. Dále se jedná o služby v podobě pronajímatelné jednotky, hospody s minipivovarem a vinárny, která využívá stávající vinný sklep pod zámeckými hradbami. Ve dvoře je skrze průjezd umožněno kryté parkování pro rezidenty a zaměstnance služeb. Z hmotového hlediska je objekt členěn na vícepodlažní část uliční, která se skládá ze dvou objektů různé výšky dle původní historické parcelace, a jednopodlažní část dvorní. Uliční část je pojata, jako moderní adaptace tradičního historického charakteru města. Oba objekty uliční části jsou zastřešeny šikmou střechou z pálených tašek se střešními okny, čímž respektují střešní krajinu města Mikulov. Fasáda je tvořena probarvenými omítkami o dvou barvách dle objektů. Reminiscence na tradiční historické detaily fasády jsou vytvořeny barevnými linkami v kontrastní barvě. Dvorní část je zastřešena plochými vegetačními střechami, které pomáhají odhmotnit zastavěné území. Fasáda je obložena cihelnými pásky pro splynutí s hradbami. Nejvýraznějším vnitřním prostorem je prostor vinárny na čtvercovém půdorysu, zaklenutý českou klenbou s výrazným středovým světlíkem. Celkově návrh polyfunkčního domu propojuje městský život centra Mikulova.
Apartmánový resort Velké Karlovice
Klement, Tomáš ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Obsah bakalářské práce odpovídá stupňům projektové dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby Cílem projektu bylo navrhnout rekonstrukci tří stávajících objektů a navýšení stávajících ubytovací a parkovacích kapacit areálu. Dále provedení parkové úpravy a celkové zkvalitnění vybavenosti areálu. Stávající budovy jsou objekty A a B, které stojí společně a objekt C stojící samostatně. Tyto tři budovy dohromady obsahují 12 bytů. Tento počet je zachován, ale je provedena úprava na apartmány odpovídající standartu 3+kk. K těmto objektům jsou přistavěny novostavby objektů D a E, tvořící se stávajícími objekty tvar písmene U a vytváří, mezi nimi polo uzavřený vnitroblok. Objekt D slouží jako vstupní hala s recepcí. V objektu E se v prvním nadzemním podlaží nachází bazén a saunové centrum. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází šest apartmánů (4 * 3+kk, 2* 2+kk). Na pozemku dále byly navrženy samostatné apartmánové objekty pod označením F. Objektů F je celkem šest a v každém se nachází samostatný apartmán. Jedná se o dvoupatrové budovy s dvěma ložnicemi v druhém nadzemním podlaží.
Bydlení na okraji města
Nováčková, Karla ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem zadání bakalářské práce je navrhnout objekt pro bydlení na okraji města Brna. Parcela se nachází na kraji městské části Líšeň, v poměrně lukrativní oblasti, v blízkosti Mariánského údolí. Při realizaci bylo nutné přihlédnout ke specifickému severnímu sklonu parcely a maximálně tak využít omezené množství přirozeného světla. Navrhla jsem dům se sedmi bytovými jednotkami, společnými prostory a komerčním prostorem. Bytový komplex je tvořen dvěma objekty. Hlavní má půdorysný tvar písmene L a nachází se v něm všechny bytové jednotky včetně garážových stání, sklepních kójí a technického zázemí. Druhý objekt má také tvar písmene L, ale tentokrát v pohledu, nachází se zde komerční prostor s prosklenou stěnou do hlavní ulice, prostor příslušenství a na střeše je pochozí prostorná terasa pro společenský život obyvatel domu a malá společenská místnost. Dva objekty spolu vytváří poloveřejný prostor. Tendo dvůr je opticky oddělen od rušných ulic samotnými objekty. Je zde zeleň a prostor je ideální pro vyžití mladých rodin s malými dětmi. Dalším hojně využívaným prostorem bude zahrada, pás zeleně ponechaný v jižní části pozemku. Samotný objekt pro bydlení je hmotově velmi členitý. Z celé hmoty písmene L jsou odebrány 4 terasy a 3 atria, která vytváří pro ubytované soukromý venkovní prostor. Terasy a atria jsou pouze u mezonetových bytů, aby i malé garsonky nacházející se v přízemí měli soukromé venkovní posezení. Jsou zde také přízemní terasy, na které je přístup z každého obývacího pokoje. Konstrukčně se jedná o stěnový systém z cihel Porotherm. V prostorách podzemního parkování jsou použity železobetonové sloupy. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické stropy. Materiálové řešení je čisté a jednoduché. Fasáda je světle šedá s betonovou stěrkou na soklu a dveřmi a rámy oken barvy antracitové.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.