Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spínané budiče LED
Doležal, Miroslav ; Pavlík, Michal (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou popsány tři základní typologie budičů (sniţující, zvyšující a sniţující i zvyšující výstupní napětí). Následně je vybráno 5 konkrétních integrovaných obvodů, které splňují poţadavky pro napájení LED diod konstantním proudem. Výstupem této práce je návrh a sestavení budiče s vybraným integrovaným obvodem pro napájení vysoce svítivých LED diod o konstantním výstupním proudu 900 mA.
Spínaný budič výkonových LED s vyšší efektivitou
Doležal, Miroslav ; Háze, Jiří (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce popisuje problematiku spínaných měničů a výkonové ztráty takovýchto obvodů. Ztráty jsou zaměřeny na celkovou účinnost. První kapitola je věnována principu činnosti základních třech typů měničů (snižující, zvyšující, snižující/zvyšující). Volně navazující kapitola je zaměřena na ztráty hlavních obvodových prvků těchto spínaných obvodů (dioda, tranzistor). Následuje seznámení s typem obvodu, který využívá synchronního řízení pro eliminaci ztrát a pracující ve funkci měniče snižujícího i zvyšujícího výstupní napětí oproti vstupnímu. Důležitou částí je použití měniče jako LED driver (budič), konstantní zdroj proudu. Závěrem teoretické části jsou vybrány dva integrované obvody, se kterými lze takovýto obvod navrhnout. Praktická část práce popisuje postup návrhu obvodů (s integrovanými obvody vybranými v teoretické části) od tvorby schématu, výběru součástek až po návrh desky plošných spojů. Navržené obvody jsou zrealizovány a podrobeny měřením. Zjišťována je účinnost, rozložení teploty součástek, stabilita řízení proudu a EMC vlastnosti. Závěrem je porovnání parametrů navržených obvodů.