Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Pernicová, Natálie
Rostliny uvolňují do prostředí široké spektrum biogenních volatilních organických látek. Svou vůní lákají opylovače, chrání rostliny před napadením škůdci nebo před jinými biotickými či abiotickými stresy. V bakalářské práci jsem zkoumala účinek různé intenzi-ty UV záření a zvýšené koncentrace CO2 v atmosféře na obsah terpenoidů v listech buku lesního během vegetačního období. Sazenice rostly za zvýšené (EC; 700 ppm) a za přirozené koncentrace CO2 (AC; 400 ppm) a při vlivu tří různých intenzit ultrafialo-vého záření - přirozené (UVamb), zvýšené (150 %; UV+) a nulové intenzitě (UV–). Vý-sledky ukazují, že sazenice pěstované v AC podmínkách měly vyšší obsah monoterpenů než sazenice v EC podmínkách, a to během celého vegetačního období. Bylo zjištěno, že limonen a 2-bornen jsou nejvíce zastoupené monoterpeny v bukových listech. Nejvyšší obsah 2-bornenu byl u AC rostlin při UV–. Obsah α-pinenu se během vegetačního obdo-bí snižoval, zatímco obsah limonenu stoupal. Právní doložka:
Jak se brání rostliny : Vůně ( didaktické zpracování tématu na úrovni ZŠ )
NEJEDLÁ, Veronika
Cílem diplomové práce je příprava poutavých pracovních listů, které žákům základní školy přiblíží zábavnou formou některé aktuální ekologické problémy v říši rostlin. Pracovní listy jsou rozčleněny do čtyř částí, z nichž každá obsahuje nejprve teoretické poznatky a poté jejich procvičení. Teorie zahrnuje téma rostlinných silic a jejich úlohu v rostlinném stresu. Toto téma je zpracováno z ohledem na znalosti žáků ZŠ. Přínos pracovních listů je experimentálně vyzkoušen v praxi. Dvěma souborům žáků je dán test k ověření úrovně znalostí {--} těm, kteří pracovní listy vypracují a kontrolní skupině žáků, kteří s pracovními listy nepracují. Výsledky testu jsou porovnány.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.