Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Hudba interpretovaná pedagogem v mateřské škole
KREJCAROVÁ, Jana
Cílem této bakalářské práce je vytvořit nabídku aktivit pro děti z mateřské školy s využitím hudby interpretované pedagogem. Cílem aktivit je vlivem vzoru pedagoga podněcovat v dítěti vztah k hudbě a hudebnímu nástroji. Teoretická část se zabývá hudebním vývojem předškolního dítěte, poslechem hudby v tomto věku a rozvojem poslechových dovedností. Dále jsou charakterizovány hudební činnosti a využití hry na hudební nástroj v kontextu současného vzdělávání v mateřské škole, zmíněn je význam osobnosti pedagoga. Obsahem praktické části je nabídka aktivit s využitím hry pedagoga na klavír a kytaru, ověřování těchto aktivit v mateřské škole a následné vyhodnocení dle předem stanoveného evaluačního plánu. Přílohou bakalářské práce jsou audiozáznamy klavírní hry autorky práce z realizace programu.
Hra na flétnu v předškolním věku a význam hudby v dalším životě dítěte
PAVLIŠOVÁ, Irena
Bakalářská práce "Hra na flétnu v předškolním věku a význam hudby v dalším životě dítěte" má za cíl zjistit význam hudby v dalším životě dětí,které se učily hrát v předškolním věku na flétnu. Obsahem teoretické části je seznámení se zobcovou flétnou, historií léčebné hry na flétnu a myšlenkou profesora Václava Žilky "Veselé pískání - zdravé dýchání". Je zde dále popsán hudební vývoj dětí a dospívajících, možnosti rozvíjení vztahu k hudbě a problematika výuky na hudební nástroj v předškolním věku. Praktická část výzkumného šetření zjišťuje význam hudby v dalším životě dětí, které se učily hrát na sopránovou zobcovou flétnu v mateřské škole či v kroužku pro předškolní děti při domu dětí a mládeže. Výzkumné šetření využívá metody dotazníku a rozhovoru a výsledky potvrzují, že hra na hudební nástroj u předškolního dítěte pozitivně ovlivňuje jeho budoucí vztah k hudbě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.