Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  začátekpředchozí90 - 99  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití trav pro energetické účely
HOSPODÁŘSKÝ, Radek
Bakalářská práce se zabývá porovnáním a určením vhodnosti energetických trav pro energetické účely. Práce nabízí charakteristiku a agrotechniku vybraných energetických trav. Dále pak popisuje sklizeň a výnos biomasy, technologie zpracování a způsoby využívání této biomasy. V aplikační části se porovnávají vybrané druhy energetických plodin a výstupy jsou znázorněny graficky. Podle zjištěných informací je nejvhodnější plodinou pro energetické využití ozdobnice čínská (Miscanthus), jelikož má nejvyšší výnosy, největší výhřevnost i výtěžnost. Na stanovišti setrvá 10 ? 15 let. Nevýhodou je sice ekonomická náročnost, ale rozdíl v nákladech oproti ostatním travinám není tak velká jako v uvedených kladech této trávy.
Perspektivy pěstování a využití čiroku a prosa v podmínkách ČR
TROJÁKOVÁ, Gabriela
Cílem práce bylo shrnutí poznatků o pěstování a možnostech využití čiroku a prosa v podmínkách České republiky. Botanická charakteristika, požadavky na prostředí, ošetřování během vegetace rostliny prosa a čiroku. Sklizeň a posklizňová úprava plodiny a její využití potravinářské, průmyslové a pro krmné účely. Proso je skromná plodina, přinášející dobrý uskutečnitelný výnos, rozšiřuje plodinovou a potravinářskou škálu. Čirok obohacuje osevní postupy pro zachování půdní úrodnosti a je zajímavou alternativou silážní kukuřice na orné půdě v České republice.
Vyhodnocení vztahu agrotechnických opatření a metod ve vztahu ke škodám prasetem divokým.
OPAT, Roman
Prase divoké neboli černá zvěř v dnešní době působí velké škody v České republice, ale i v ostatních státech téměř celé Evropy. Práce popisuje problematiku škod černou zvěří a opatření proti těmto škodám. Základem práce bylo stanovit plochy poškození porostů u bezosinatých a osinatých odrůd pšenice. Poškozené plochy obou odrůd, na jednotlivých pozemcích, jsem mezi sebou porovnával a vyhodnotil. Volba odrůdy, jako agrotechnického opatření proti vzniku škod černou zvěří, se dle mých zjištění ukázala jako velice účinná. Vysoké škody, které způsobovala černá zvěř v bezosinatých odrůdách již v osinatých odrůdách nezpůsobuje.
Vliv střídání plodin na ekonomiku podniku
BŘEZINA, Michal
Cílem diplomové práce bylo prokázat nezbytnost uplatňování osevních postupů z ekonomického i ekologického hlediska. Bylo provedeno porovnání výnosů šesti plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, oves, řepka ozimá, brambor a kukuřice na siláž) u dvou zemědělských subjektů v letech 2003 - 2008. První podnik pěstuje plodiny jen v krátkodobých sledech a druhý střídá plodiny v pevném osevním postupu. Prokazatelně byly potvrzeny vyšší výnosy u podniku střídajícího plodiny. U druhého subjektu byla provedena analýza spočívající v revizi uspořádání půdního fondu a struktury pěstovaných plodin. S využitím zjištěných poznatků byl navržen nejvhodnější osevní postup aplikovatelný v praxi.
Vliv různých způsobů agrotechniky a využití na fytocenologické složení travních porostů.
VÁCLAVÍK, Petr
Cílem práce je posouzení vliv způsobu obhospodařování a frekvence využívání travních porostů na výnos a kvalitu pícní biomasy travních porostů a návrh doporučení k využívání ověřených travních porostů.Sledovaná oblast byla v okolí Kašperských Hor, kdy byly vybrány tři různé pastviny. Botanické snímky byly prováděny na pastvině Lídlovy Dvory, Nebe a Ovčárně. Následně byl proveden analýza porostové skladby s agrotechnikou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   začátekpředchozí90 - 99  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.