Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv investic do dálniční infrastruktury na socioekonomické ukazatele vybraného regionu
Kučera, Štěpán
Kučera, Š. Vliv státních investic do dálniční infrastruktury na socioekonomické ukazatele vybraného regionu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci vlivu státních investic do dálniční infrastruktury na vybrané socioekonomické ukazatele. Mezi zkoumané proměnné je zařazena míra nezaměstnanosti, počet firem dle počtu zaměstnanců, bytová výstavba a celkový přírůstek obyvatel. Práce se věnuje posouzení dopadů realizace dálničního úseku D1, který souvisle spojuje hlavní město Prahu a krajské město Hradec Králové. Na základě teoretických předpokladů byla v práci využita metodika založená na principu rozdílů v rozdílech, která je použita v kombinaci s metodou syntetické kontroly s technikami panelové regrese. Empirická analýza je zaměřena na posouzení vlivu výstavby dálnice na dynamiku vybraných socioekonomických ukazatelů v rámci regionu, který zahrnuje 6 obcí s rozšířenou působností a jsou zkoumána data s roční frekvencí v letech 2002–2021. Výsledky naznačují, že realizace dálniční infrastruktury jako součást státních investic neznamená automatický přínos konkurenční výhody a ekonomického růstu, tak jak by se z prvotních předpokladů očekávalo.
Sbližování cenových hladin mezi členskými zeměmi eurozóny v období let 1995 - 2016
Hrňová, Hana
Diplomová práce se zabývá cenovou konvergencí ve státech eurozóny. První část nabízí rešerši literatury, která se tímto tématem zabývá. Druhá část se soustředí na vliv členství v eurozóně na cenovou konvergenci mezi lety 1995 a 2016. Je použita metoda difference in differences k zachycení rozdílu oproti vývoji konvergence v kontrolní skupině zemí. Analýza je provedena na několika produktových skupinách. Třetí část práce popisuje vliv krize eurozóny na konvergenci cen. Je použita metoda analýzy časové řady ve snaze zachytit zlom v trendu vývoje konvergence korespondující s krizí. Poslední část obsahuje diskusi a shrnutí výsledků. Ty jsou také srovnány s výsledky podobných studií.
Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Veselý, Vladislav ; Kalíšková, Klára (vedoucí práce) ; Dušek, Libor (oponent)
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles).
Ekonometrická analýza dopadu regulačního poplatku na délku pobytu v nemocnici
Junga, Přemysl ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Školuda, Václav (oponent)
Tato práce zkoumá vliv zavedení zpětného proplácení regulačního poplatku v r. 2009 v krajských zdravotnických zařízeních na dobu hospitalizace. Analýza se zaměřila na zařízení akutní a následné péče a je provedena pomocí metody difference in differences. U zařízení akutní péče bylo zjištěno zvýšení doby hospitalizace o 0,5-1 % a u zařízení následné péče okolo 8-12 %. Tyto vztahy mohou být narušeny zavedením DRG systému v ČR, jeho vliv může být nerovnoměrně rozložen mezi zasaženou a kontrolní skupinou.
Dopad zvýšení spotřební daně v roce 2010 na příjem státního rozpočtu ČR.
Matwikow, Darek ; Mirvald, Michal (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Od ledna 2010 byla v České republice zvýšena sazba spotřební daně z lihu. Cílem práce je zjistit dopad změny sazby na příjem státního rozpočtu. Odhadnuté parametry vytvořeného modelu neprokazují jakoukoli změnu v příjmech do státního rozpočtu v důsledku zvýšení sazby. Regresní analýza dat v období leden 2008 až prosinec 2011 je provedena pomocí metody nejmenších čtverců a difference in differences. Kontrolní skupinou je Rakousko.
Efekty zdravotního pojištění na chování lidí
Šitinová, Kristina ; Koblovský, Petr (vedoucí práce) ; Pichaničová, Ludmila (oponent)
Tato práce popisuje vlivy zdravotního pojištění na chování lidí, naznačuje možné jevy, které mohly nastat v důsledku zavedení regulačních poplatků v České republice, a zkoumá efekt zrušení výběru regulačních poplatků na výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ČR na léky. Ke zjištění dopadu zrušení povinných regulačních poplatků využívá data získaná z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v období od 1. 1. 2008 do 1. 6. 2010. Za použití metody Difference in Differences vyvozuje závěr o vlivu regulačních poplatků na výdaje VZP za léky hrazené ze zdravotního pojištění.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.