National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
"... in the time of portreeve Šimon Mikl..." life in Fryšták in the first half of the 18th century
Láník, Petr ; Čechura, Jaroslav (advisor) ; Stejskal, Aleš (referee)
The bachelor thesis is focused on the history of a small town Fryšták in the first half of the 18th century. Šimon Mikl is our guide of those days - a bourgeois who lived from 1693 to 1762/67. The first part describes the situation of towns in the 17th and 18th century in the Czech lands, their settlement with consequences of the Thirty - Years War and Enlightenment reforms. In the other part I devote to the history, the economic and social situation of Fryšták from the first written mention to the end of the 18th century. In the last part of the bachelor thesis Šimon Mikl's life is decribed - he was a portreeve, a reeve and a bourgeois of Fryšták.
The last lords of Rožmberk and lords of Hradec
Potůček, Jan ; Čechura, Jaroslav (advisor) ; Stejskal, Aleš (referee)
Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a uchvacujícího koutu českých zemí. Pro české dějiny jsou jižní Čechy velice důležité. Projíždíme-li ještě dnes touto částí země, třeba jako turisté, zaujmou nás nejen krásy zdejší přírody, ale také četné historické památky, jejichž hustota je v tomto koutu České republiky obzvláště velká. Je to totiž kraj spojený s dlouhou tradicí významného rodu Vítkovců, potažmo jejich následovníků: pánů z Rožmberka, pánů z Hradce, pánů z Landštejna, ze Stráže a ze Sezimova Ústí. Předmětem této práce budou však jen dva nejvýznamnější rody, vzniklé z vítkovské linie, a to páni z Hradce a z Rožmberka. Oba tyto významné rody zanechaly v české historii nesmazatelnou stopu. Abychom mohli lépe pochopit dějiny rodů svázaných s jižními Čechami, musíme připomenout specifické historické problémy této oblasti, které pramení mj. z její polohy na rozhraní Čech a Rakouska, z národnostního složení obyvatelstva, poměru sil mezi pány a poddanými, náboženské problematiky (nanejvýš zajímavý problém zrodu husitského hnutí), nebo hospodářských dějin, jejichž doménou je v tomto kraji zcela nepochybně rozvoj rybníkářství. Všechny tyto otázky jsou důležité, protože se...
Edward Kelley in Bohemia
Chourová, Petra ; Čechura, Jaroslav (advisor) ; Stejskal, Aleš (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá tajuplnou "vědou" jménem alchymie a především jedním z jejích nejpozoruhodnějších představitelů, Edwardem Kelleym. Je jistě na místě se ptát, proč jsem se rozhodla věnovat zrovna tomuto tématu. Odpověď je vcelku jednoduchá. I v dnešním moderním světě zatouží občas člověk vrátit se do časů, kdy lidé věřili, že dokáží vyrobit zlato či "elixír života". Pokud zavítáme dnes na Pražský hrad, připomene nám alchymické práce expozice ve věži Mihulce nebo vyslechneme nějakou zajímavou pověst ve Zlaté uličce. Toto prostředí nás může inspirovat k otázkám, jak doopravdy vypadal život alchymistů z dob císaře Rudolfa II. a kde vlastně toto podivné řemeslo provozovali. Musím říci, že mě tento svět, prodchnutý lidskou touhou po poznání, bohatství, snahou přijít na kloub určitým zákonitostem i podvody a přetvářkou, opravdu zaujal. Zároveň myslím, že Edward Kelley je neprávem opomíjený, a právě proto jsem si usmyslela podívat se na něho trochu blíže. Pravdou zůstává, že se nejedná o úkol snadný. Tento alchymista je pro historiky, kteří se jím zabývají, skutečně "oříšek". Jedná se o člověka, který dokázal získat přízeň mnohých, shromáždit poměrně velký majetek, ale poznal také odvrácenou stranu štěstěny. Je zajímavé sledovat, jak málo někdy stačí k úspěchu.
Genesis and emancipation of the nobility bureaucracy in the Rosenberg and Schwanberg dominion. The farmer, clerk and master in Southern Bohemia in the years 1550-1616
Stejskal, Aleš
Jakkoliv těžké je v historii již vzhledem k její povaze nenajít pomyslná "bílá místa", "dlouhé 16 .století" si ani v českém dějepisectví nemůže naříkat na nezájem historiků. Dnes již bezpočet prací byl věnován politické kultuře a politickým dějinám, svou nepřehlédnutelnou tradici mají dějiny . sociální a hospodářské i donedávna "úžeji" vymezený dějepis kulturní, který se- "oživen" - snaží v současné době navázat na historicko antropologické přístupy, jež- ačkoliv neopominutelné a dodnes spíše "faktograficky" využívané náběhy existovaly i v domácím prostředí - přináší konfrontace s ostatním, u nás stále zejména s německy komunikujícím světem. Ne všichni historikové, kteří bývají - snad v důsledku pofidérní odborné soutěže - označováni za "starší" badatelskou generaci, však žili pouze v "metodickém světě", který lze po desetiletích, z pozice současných dějepisných snah, označit za antikvovaný. Čeněk Zíbrt či Zikmund Winter anticipovali mnohé z toho, čím se dnes "pyšní" právě historická antropologie, 1 přičemž řada autorů nenabyla ani takové (k tomu bezesporu nutné) akribie jako zejména druhý jmenovaný autor. Podobně existuje v českém dějepisectví množství rozsáhlých i drobných prací, které se - většinou okrajově- zaobírají v širokém slova smyslu byrokracií, jejíž geneze, zejména v souvislosti se státem, patří...
The outline of the musical activities at Český Krumlov under the reign of the prince Johann Christian of Eggenberg
Kvapil, Štěpán ; Stejskal, Aleš (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
Účelem této bakalářské práce je provést nástin hudebních aktivit české aristokracie v období baroka se zaměřením na rezidenční kapelu českokrumlovského knížete Jana Kristiána z Eggenberku na pozadí celkového stavu české barokní hudby společně se znázorněním kulturního a společenského obrazu v tehdejším časovém a lokálním prostoru. Jedním z cílů je připomenutí vývoje reprezentativních a zájmových uměleckých znaků jedné z vrstev tehdejší hierarchizované společnosti. V této bakalářské práci je stručně charakterizován volný čas a distinktivní rysy jednoho z představitelů české aristokracie prostřednictvím odborného náhledu současného člověka, diváka a posluchače. V první části je zaznamenán politický vývoj v českých zemích v období pobělohorském a nastíněny důsledky z tohoto vývoje vzniklé. Druhá část je zaměřena na popis životních osudů jednotlivých členů jednoho šlechtického rodu a jeho vliv na vymezenou lokalitu. V třetí části je popisován architektonický a umělecký vývoj rezidenčního sídla vymezené lokality. Ve čtvrté a páté části jsme informováni o hudebním dění jedné epochy s porovnáním tohoto dění v určitých lokalitách. V následujících dvou částech jsou vymezeny hudební činnosti ve spojitosti s volným časem a sociálními znaky určité složky společnosti a určitého představitele této složky. Důležitým...
The last lords of Rožmberk and lords of Hradec
Potůček, Jan ; Stejskal, Aleš (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
Jihočeská krajina, kdysi nehostinná, močálovitá a plná pralesů, neprostupných bažin a divokých řek, již v raném středověku lákala lidi k osídlování a zvelebování tohoto zvláštního a uchvacujícího koutu českých zemí. Pro české dějiny jsou jižní Čechy velice důležité. Projíždíme-li ještě dnes touto částí země, třeba jako turisté, zaujmou nás nejen krásy zdejší přírody, ale také četné historické památky, jejichž hustota je v tomto koutu České republiky obzvláště velká. Je to totiž kraj spojený s dlouhou tradicí významného rodu Vítkovců, potažmo jejich následovníků: pánů z Rožmberka, pánů z Hradce, pánů z Landštejna, ze Stráže a ze Sezimova Ústí. Předmětem této práce budou však jen dva nejvýznamnější rody, vzniklé z vítkovské linie, a to páni z Hradce a z Rožmberka. Oba tyto významné rody zanechaly v české historii nesmazatelnou stopu. Abychom mohli lépe pochopit dějiny rodů svázaných s jižními Čechami, musíme připomenout specifické historické problémy této oblasti, které pramení mj. z její polohy na rozhraní Čech a Rakouska, z národnostního složení obyvatelstva, poměru sil mezi pány a poddanými, náboženské problematiky (nanejvýš zajímavý problém zrodu husitského hnutí), nebo hospodářských dějin, jejichž doménou je v tomto kraji zcela nepochybně rozvoj rybníkářství. Všechny tyto otázky jsou důležité, protože se...
"... in the time of portreeve Šimon Mikl..." life in Fryšták in the first half of the 18th century
Láník, Petr ; Stejskal, Aleš (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
The bachelor thesis is focused on the history of a small town Fryšták in the first half of the 18th century. Šimon Mikl is our guide of those days - a bourgeois who lived from 1693 to 1762/67. The first part describes the situation of towns in the 17th and 18th century in the Czech lands, their settlement with consequences of the Thirty - Years War and Enlightenment reforms. In the other part I devote to the history, the economic and social situation of Fryšták from the first written mention to the end of the 18th century. In the last part of the bachelor thesis Šimon Mikl's life is decribed - he was a portreeve, a reeve and a bourgeois of Fryšták.
Criminality, capital jurisdiction and everyday life on domain of Náchod in years 1513-1618
Šmíd, Petr ; Stejskal, Aleš (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
In my bachelor's work I wrote about criminality and everyday life on early modern domain of Náchod between the years 1513-1618. I tried to describe how did the town council of Náchod worked and with which royal regulations they operated. I also did the statistic quatification of all crimal delicts which are mentioned in "pitch" or "black" book of Náchod and other materials of court provenance. I also compared court causes from other "pitch"/ "black" books which were published in the past with material from Náchod's archive. I tried to use modern historical methods such as microhistory and historical antropology to show which postures took early modern society to different types of criminal delicts or other problematic phenomenons like sexual life before marriage, suicide, rape or witchcraft. In connection with this I tried to clear up why were criminal delicts like infaticidium or witchcraft punished with such brutal death penalty. Also I tried to describe in details the fact that punishment wasn 't irreversible. The town council was very open to requests of mercy espacially if local priest or a clerk of Náchod's suzerain were interested in it. I also tried to show that there were no big differencies between court practice all over the Bohemian kingdom. Unfortunatelly some questions, like the role of...
Edward Kelley in Bohemia
Chourová, Petra ; Stejskal, Aleš (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá tajuplnou "vědou" jménem alchymie a především jedním z jejích nejpozoruhodnějších představitelů, Edwardem Kelleym. Je jistě na místě se ptát, proč jsem se rozhodla věnovat zrovna tomuto tématu. Odpověď je vcelku jednoduchá. I v dnešním moderním světě zatouží občas člověk vrátit se do časů, kdy lidé věřili, že dokáží vyrobit zlato či "elixír života". Pokud zavítáme dnes na Pražský hrad, připomene nám alchymické práce expozice ve věži Mihulce nebo vyslechneme nějakou zajímavou pověst ve Zlaté uličce. Toto prostředí nás může inspirovat k otázkám, jak doopravdy vypadal život alchymistů z dob císaře Rudolfa II. a kde vlastně toto podivné řemeslo provozovali. Musím říci, že mě tento svět, prodchnutý lidskou touhou po poznání, bohatství, snahou přijít na kloub určitým zákonitostem i podvody a přetvářkou, opravdu zaujal. Zároveň myslím, že Edward Kelley je neprávem opomíjený, a právě proto jsem si usmyslela podívat se na něho trochu blíže. Pravdou zůstává, že se nejedná o úkol snadný. Tento alchymista je pro historiky, kteří se jím zabývají, skutečně "oříšek". Jedná se o člověka, který dokázal získat přízeň mnohých, shromáždit poměrně velký majetek, ale poznal také odvrácenou stranu štěstěny. Je zajímavé sledovat, jak málo někdy stačí k úspěchu.
Genesis and emancipation of the nobility bureaucracy in the Rosenberg and Schwanberg dominion. The farmer, clerk and master in Southern Bohemia in the years 1550-1616
Stejskal, Aleš
Jakkoliv těžké je v historii již vzhledem k její povaze nenajít pomyslná "bílá místa", "dlouhé 16 .století" si ani v českém dějepisectví nemůže naříkat na nezájem historiků. Dnes již bezpočet prací byl věnován politické kultuře a politickým dějinám, svou nepřehlédnutelnou tradici mají dějiny . sociální a hospodářské i donedávna "úžeji" vymezený dějepis kulturní, který se- "oživen" - snaží v současné době navázat na historicko antropologické přístupy, jež- ačkoliv neopominutelné a dodnes spíše "faktograficky" využívané náběhy existovaly i v domácím prostředí - přináší konfrontace s ostatním, u nás stále zejména s německy komunikujícím světem. Ne všichni historikové, kteří bývají - snad v důsledku pofidérní odborné soutěže - označováni za "starší" badatelskou generaci, však žili pouze v "metodickém světě", který lze po desetiletích, z pozice současných dějepisných snah, označit za antikvovaný. Čeněk Zíbrt či Zikmund Winter anticipovali mnohé z toho, čím se dnes "pyšní" právě historická antropologie, 1 přičemž řada autorů nenabyla ani takové (k tomu bezesporu nutné) akribie jako zejména druhý jmenovaný autor. Podobně existuje v českém dějepisectví množství rozsáhlých i drobných prací, které se - většinou okrajově- zaobírají v širokém slova smyslu byrokracií, jejíž geneze, zejména v souvislosti se státem, patří...

See also: similar author names
2 Stejskal, Adam
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.