National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Proposal for a Practical Wizard of Physical Training Instructor's Administration in the Czech Army
Brožík, Lukáš ; Stančík, Vladimír (advisor) ; Cikner, Vladimír (referee)
Název: Návrh praktického průvodce administrativní činnosti tělovýchovného pracovníka AČR English name: Proposal for a practical wizard of physical training instructor's administration in the Czech Army Cíl práce: Analýza administrativní činnosti tělovýchovných pracovníků AČR a navržení optimálního řešeni pro tvorbu praktického průvodce. Metoda: Návrh byl zpracován na základě obsahové analýzy a komparace dokumentů vytvořených tělovýchovnými pracovníky AČR. Celkem bylo dodáno so88 dokumentů (vyjádřeno objemově 2,J Gb dat) v nejrůznějších formátech (převážně .doc a .xls). Pro orientaci v datech byly dokumenty roztříděny deduktivní metodou. Strukturní analýzou dokumentů byly do- kumenty rozděleny do oblastí. Na závěr byla provedena deskripce obsahu dokumentů. Výsledky: Na základě analýzy dostupných možnosti tělovýchovných pra- covníků při práci s výpočetní technikou a analýze vhodných softwarových nástrojů byl navržen způsob řešeni vzorových dokumentů a možné varianty praktického průvodce administrativní činnosti. Průvodce byl vytvořen v kódováni HTML (vybráno jako vhodnější řešeni) a v programu Zoner Con- text 4 (ukázka řešeni). Klíčová slova: vojenská tělovýchova, tělovýchovný pracovník AČR, admi- nistrativní činnost, formuláře, praktický průvodce administrativní činnosti.
Proposal for a Practical Wizard of Physical Training Instructor's Administration in the Czech Army
Brožík, Lukáš ; Stančík, Vladimír (advisor) ; Cikner, Vladimír (referee)
Název: Návrh praktického průvodce administrativní činnosti tělovýchovného pracovníka AČR English name: Proposal for a practical wizard of physical training instructor's administration in the Czech Army Cíl práce: Analýza administrativní činnosti tělovýchovných pracovníků AČR a navržení optimálního řešeni pro tvorbu praktického průvodce. Metoda: Návrh byl zpracován na základě obsahové analýzy a komparace dokumentů vytvořených tělovýchovnými pracovníky AČR. Celkem bylo dodáno so88 dokumentů (vyjádřeno objemově 2,J Gb dat) v nejrůznějších formátech (převážně .doc a .xls). Pro orientaci v datech byly dokumenty roztříděny deduktivní metodou. Strukturní analýzou dokumentů byly do- kumenty rozděleny do oblastí. Na závěr byla provedena deskripce obsahu dokumentů. Výsledky: Na základě analýzy dostupných možnosti tělovýchovných pra- covníků při práci s výpočetní technikou a analýze vhodných softwarových nástrojů byl navržen způsob řešeni vzorových dokumentů a možné varianty praktického průvodce administrativní činnosti. Průvodce byl vytvořen v kódováni HTML (vybráno jako vhodnější řešeni) a v programu Zoner Con- text 4 (ukázka řešeni). Klíčová slova: vojenská tělovýchova, tělovýchovný pracovník AČR, admi- nistrativní činnost, formuláře, praktický průvodce administrativní činnosti.
Formation Principles of Project of Internal Valuation Military Department of Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, Prague
Koblicová, Hana ; Stančík, Vladimír (advisor) ; Přívětivý, Lubomír (referee)
Názey diplomové práce; Zásady tvorby projektu interní evaluace VO UK FTVS Praho Formotion Principles of Project of Interno! Voluotion Militory Department of Charles Uni- versity, Foculty of Physicol Educotion ond Sport, Progue Cíle práce; Cílem práce je shromáždit dostupné relevantní zdroje informací k dané problematice, jejichž vhodným zpracováním při respektování pravidel vědecké práce bude vytvořen předpoklad k podání srozumitelného obrazu tématu o s ohledem no specifiko VO UK FTVS bude možné definovat zásady tvorby projektu outoevoluoce v jeho zcela konkrétní podobě. Metogg: Práce bylo pojato jako přehledová studie problému no bázi heuristického výzkumu o s respektováním pravidel práce s literaturou. Téma bylo zpracováno za použití přede­ vším těchto metod; analýzo dokumentů, deduktivní, induktivní, retrospektivní, progresivní, komparativní o modelová analýzo. Klíčgvg slovo: Kvalito; systém celkového řízení kvality; strategické plánování kvality; evaluace; Vojen- ský obor při UK FTVS Praho.
Fulfilment of graduates of Militatry departement Faculty of physical education and sport Charles university of final year classes 1998-2007
Kyrych, Lukáš ; Stančík, Vladimír (advisor) ; Cikner, Vladimír (referee)
Název Uplatnění absolventů Vojenského obom závěrečných ročníku 1998 - 2007 UK FTVS Praha English name Fulfilment Graduates of Military Department Faculty of Physical Education and Sport Charles University of Fina) Year Classes 1998-2007 Cíle a úkoly práce Cílem práce je popis systému vzdělávání v AČR a zjištění, jakým způsobem se tento systém uplatňuje v rámci VO UK FTVS. Práce přináší také přehled o jednotlivých cílech a úkolech VO UK FTVS v procesu vzdělávání. Demonstmje uplatnění absolventů v následné praxi a pokouší se zhodnotit, zdaje zpusob výuky dostačující a nezbytný v systému vzdělávání AČR. V závěru práce jsou dopomčeny změny, které vyplývají z uvedených zjištění, a které by mohly přispět ke zvýšení edukačních kvalit VO UK FTVS. Metoda Pro sběr dat byla použita metoda dotazování, přesněji dotazník s otevřenými a uzavřenými otazkami v elektronické podobě. Kritérium výběru bylo absolvování Vojenského oboru, jak prezenční, tak i kombinované formy studia na UK FTVS. Tato získaná data byla analyzována pomocí kontingenčních tabulek a grafU. Výsledky Práce přibližuje systém vzdělávání v AČR se zaměřením na VO UK FTVS a jeho umístění v tomto celku. Poskytuje analýzu problematiky vzdělávání a přípravy tělovýchovných náčelníků. Na základě odpovědí respondentů definuje uplatnění absolventů v praxi a hodnotí,...
Military Physical Training in the Historical Context of the Evolution of Society
Valtová, Hana ; Stančík, Vladimír (advisor) ; Přívětivý, Lubomír (referee)
Title of thesis: Army physical training in the historical context of society development A Military Physical Training in Historical Context of Evolution Society Aim: The aim of this study is to provide a comprehensive overview of the development of physical exercise with a focus on elements of the Army physical training in relation to the contemporary context, with placing emphasis on development in the Czech lands in the 19th century. A method: The work was conceived as a developmental study the phenomenon of military physical training in historical the context of social development with partial use of the methods of historical research. foundation scientific approach has been criticism of external and internal, as well as methods were used: direct, indirect induction, progressive, retrospective, comparative. Keywords: The company, army, army physical training Překladač Google pro firmy:Translator Toolkit Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.