National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Dopady změny koeficientu velikostní kategorie obce na rozpočtové hospodaření města Kolín
Marek, Vojtěch ; Nitschová, Lucie (advisor)
Tato bakalářská práce ve své první kapitole vysvětluje vznik a podstatu rozpočtu jako hlavního nástroje pro hospodaření obce. Dále potom vymezuje a charakterizuje základní druhy příjmů rozpočtů obcí v České republice. Hlavní důraz je kladen na daňové příjmy z tzv. sdílených daní a s tím spojeným koeficientem pro jejich přerozdělení. Důsledek změny tohoto koeficientu je názorně ukázán na analýze rozpočtu města Kolín, který se v posledních letech s jeho změnou setkal.
Proces komunitního plánování a jeho výsledky v Milevsku
Pelechová, Iva ; Nitschová, Lucie (advisor)
Předmětem této práce je poměrně nový způsob realizace různých projektů na úrovni obcí a krajů. Jedná se o komunitní plánování, jehož základem je zapojení samotných občanů do obecního plánování. Hlavním cílem práce je zjistit, zda byl opravdu komunitní plán realizován na základě požadavků občanů, zda došlo po realizaci ke zlepšení služeb a jak moc jsou zastupitelé Města Milevska i samotní občané regionu s výsledky spokojeni. Cílem ve finanční oblasti je zhodnotit, zda realizace ovlivnila rozpočet města i do budoucnosti.
Daňové příjmy obcí
Ruprechtová, Lucie ; Nitschová, Lucie (advisor)
V práci jsou popsány jednotlivé daňové příjmy obce a legislativní změny u sdílených daní a daně z nemovitostí, které nabyly účinnosti k 1. 1. 2008. Dále srovnávám daňové příjmy tří obcí do tisíce obyvatel a využívání jejich pravomocí v ovlivňování výše výnosu plynoucí z místních poplatků a daně z nemovitostí. V závěru práce se zaměřuji na dopady novel zákonů a pomocí dotazníků zjišťuji, jaké změny ve výši daňových příjmů očekávají zástupci těchto obcí.
Vlastní příjmy obce Doloplazy
Málková, Nikola ; Nitschová, Lucie (advisor)
Bakalářská práce se zabývá v prvé řadě analýzou vlastních příjmů obce Doloplazy v jednom konkrétním roce. Dále je zde porovnán vývoj vlastních příjmů této obce v letech 2003-2006 a nakonec je uvedena komparace vlastních příjmů obce Doloplazy s příjmy tří zvolených obcí.
Optimální velikost obce
Šámalová, Marie ; Nitschová, Lucie (advisor)
Účelem mé bakalářské práce je popsat některé teoretické poznatky a doporučení týkající se optimální velikosti obce a zkonfrontovat je s realitou v třítisícovém městě Český Dub. Při hledání optimální velikosti obce z hlediska služeb, které poskytuje svým občanů, dospěli někteří evropští odborníci k velikosti 5000 obyvatel a více. Za povšimnutí proto jistě stojí fakt, že v České republice k 1.1.2003 bylo z celkového počtu obcí 99,6% menších než tato hranice.
Daň z nehnuteľností na Slovensku
Flaška, Ondrej ; Nitschová, Lucie (advisor)
Cílem práce bylo analyzovat daň z nemovitostí na Slovensku. Práce je vedena ve dvou rovinách. V první rovině jsou popisovány teoretické aspekty daně z nemovitostí a obsahuje výklad ?Zákona o dani z nehnuteľností č. 582/2004 Z. z.?. Druhá rovina obsahuje praktickou aplikaci daně z nemovitostí na konkrétní město. Zde je porovnáno všeobecní nařízení města Prešov pro rok 2007 s příslušným zákonem o dani z nemovitostí na Slovensku
Dopady novely zákona o dani z nemovitostí na příkladu konkrétní obce
Aberlová, Eva ; Nitschová, Lucie (advisor)
Bakalářská práce se zabývá novelou zákona o dani z nemovitostí, která vstoupila v platnost 1. ledna 2008. Cílem je analyzovat a zhodnotit dopady této novely na příkladu konkrétní obce. V první části práce je obecně popsáno financování obcí a současná úprava zdaňování nemovitostí podle zákona. Druhá část se zaměřuje na zvolenou obec, především na strukturu obecních příjmů a postavení daně z nemovitostí. Pozornost je věnována možnosti zavedení místního koeficientu.
Analýza rozpočtu obce a vlivů na něj působících
Kučerová, Zuzana ; Nitschová, Lucie (advisor)
Bakalářská práce je věnována analýze rozpočtu vybrané obce, v tomto případě Černošic. Cílem práce je přiblížení základních pojmů a vztahů, které se týkají rozpočtové tematiky. V období let 2001 až 2006 zkoumá vývoj jednotlivých položek příjmů a výdajů a snaží se odhalit, zda jsou z rozpočtu obce patrné jeho reakce na aktuální okolní dění. V případě Černošic se jedná o obec s rychle rostoucím počtem obyvatel během posledních několika desítek let. Vliv tohoto růstu by měl být v rozpočtu patrný. V úvahu jsou brány i další možné vlivy, které by mohly na rozpočet obce během zkoumaného období působit.
Místní poplatky v krajských městech
Zachová, Petra ; Nitschová, Lucie (advisor)
Bakalářská práce pojednává o problematice místních poplatků. Ta je zprvu přiblížena na obecné úrovni.Vlastní analýza je pak provedena ve čtyřech vybraných krajský městech České republiky, a to v Hradci Králové, Olomouci, Brně a Jihlavě. Místní poplatky jsou analyzovány z hlediska počtu vyhlášek upravujících tuto oblast a podle výše sazeb. Všechny údaje jsou zkoumány v časové řadě let 2004, 2005 a 2006. Důraz je kladen především na vývoj příjmů, které města výběrem inkasovala v závislosti na výši sazeb. Výsledkem analýzy zjišťuji, že růst výše sazeb není přímo úměrný k růstu příjmů a že některá ze zkoumaných měst se v charakteru politiky místních poplatků velmi liší.
Vliv růstu počtu obyvatel na rozpočet obce Černilov
Kubátová, Martina ; Nitschová, Lucie (advisor)
Hlavním cílem je analyzovat vliv růstu počtu obyvatel na hospodaření obce v letech 2001 ? 2006. Dále stanovit, zda růst či pokles výdajů obce nějak souvisí s růstem počtu obyvatel. Provedla jsem analýzu růstu počtu obyvatel v jednotlivých letech, jak z hlediska přirozeného přírůstku, tak stěhováni. Následně jsem analyzovala data ze závěrečných účtů obce. Příjmy a výdaje jsem rozdělila do tématických skupin a konfrontací s údaji o počtu obyvatel jsem vyvodila konečné závěry. Vzhledem k poměrně malému růstu počtu obyvatel a ke změnám, které proběhly ve financování a organizaci, se nepotvrdil předpokládaný zásadní vliv růstu počtu obyvatel na rozpočet obce Černilov.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record: