National Repository of Grey Literature 77 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Is Slovakia making headway towards constituting an OCA with the EMU?
Špániková, Eva ; Jeníček, Vladimír (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
The goal of this diploma thesis is to assess the suitability and readiness of the Slovak Republic to adopt a single European currency. In analyzing the costs and benefits relating to Slovakia?s accession to the EMU, this thesis is guided by the theory of the OCA. The thesis provides a survey of the OCA theory, attempts to measure some of the OCA indicators and calculate OCA index for Slovakia. The results suggest that Slovakia fulfils the necessary condition for joining the monetary union, i.e. it is relatively well aligned with the euro area. The diploma thesis concludes that Slovakia is relatively suitable and well-prepared to join the euro area in 2009.
Business opportunities for Czech enterprises in the Netherlands
Potočková, Zuzana ; Mišovská, Soňa (advisor) ; Petruš, Štěpán (referee) ; Nováček, Jan (referee)
Tato práce pojednává o vzájemných obchodních vztazích České republiky a Nizozemí. Cílem práce je nalézt vhodné komodity pro vývoz do Nizozemí a objevit možnosti pro výrobní spolupráci těchto zemí. Pro dosažení cíle jsou využity široké analýzy statistických údajů a současných poptávek. Hlavním zdroj pro dosažení cíle však představují zkušenosti z praxe a informace, získané od zastupitelských úřadů a CzechTrade. Z důvodu výborného geografického umístění Nizozemska se práce se ve svém závěru zabývá i možností reexportu České republiky prostřednictvím tohoto státu.
Business and cultural particularities of Argentina
Havlová, Kathryn ; Mišovská, Soňa (advisor) ; Sztogrynová, Miroslava (referee)
Tato práce pojednává o obchodních a kulturních zvláštnostech Argentiny. Přibližuje ji tedy kulturní stránce, charakterizuje povahu a mentalitu Argentinců a popisuje zvláštnosti, které jsou pro ně typické při obchodním styku. Práce by měla sloužit jako příručka pro české firmy, které chtějí obchodovat s partnery z této jihoamerické země.
Obchodní a kulturní zvláštnosti Nigérie
Videnovová, Petra ; Mišovská, Soňa (advisor) ; Sztogrynová, Miroslava (referee)
Práce se zaměřuje na vykreslení obchodně kulturních podmínek Nigérie.Je uvozena stručným demografickým a ekonomickým přehledem.Následující kapitoly se zaměřují podrobně na tematiku obchodního a kulturního prostředí.
Etika v zahraničním obchodním podnikání
Ozhegova, Anastasia ; Mišovská, Soňa (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
bakalářská práce je věnována problematice etiky podnikání v mezinárodní komerční praxi. Její cílem je podat základní informace k problematice obchodní etiky v zahraničním obchodním podnikání, její problémům a způsobům mezinárodní regulaci v současné době. Zahrnuje kapitoly o etice podnikání, etice a obchodních činnostech,mezinárodních standardech obchodnáho chování, problémech etiky a způsobech regulaci.
Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní odlišnosti Bulharska
Hořejší, Simona ; Sztogrynová, Miroslava (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
Cílem práce je zmapování hospodářského vývoje Bulharska, jeho ekonomické situace a podnikatelského prostředí. Tato práce by měla poskytnout podstatné a užitečné informace pro takového ekonomické subjekty, které v Bulharsku začínají působit nebo by rádi v budoucnu navázaly hospodářskou spolupráci s touto zemí.
Exportní příležitosti na ruském trhu s přihlédnutím ke kulturním a obchodním zvláštnostem
Žaloudková, Dagmar ; Mertlíková, Františka (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
Práce se soustředí na zahraniční obchod Ruské federace, české příležitosti na tamějším trhu a způsob obchodního jednání Rusů.
Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika Nikaragui
Peč, Jan ; Sztogrynová, Miroslava (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
Historický, geografický a kulturní popis Nikaragui. Součástí je analýza podnikatelského prostředí a možnosti investic v Nikaragui. Dále jsou probrána rizika trhu a je popsáno obchodní jednání v zemi.
Exportní příležitosti na trhu Spojených arabských emirátů s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem
Dvořáková, Lenka ; Mertlíková, Františka (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
Hlavním tématem práce je zahraniční obchod Spojených arabských emirátů, zejména jeho zhodnocení ze strany příležitostí pro podnikatelské subjekty z České republiky. Zásadní informace se týkají konkrétních obchodních vztahů SAE - ČR, forem podpory českých exportérů, výčtu perspektivních odvětví trhu, možných forem vstupu na trh i popisu konkrétních českých firem, na trhu SAE již přítomných. Součástí je samozřejmě též obecný popis SAE od geografických údajů, přes historii až ke specifikům země, důležitým z pohledu obchodu (vlivy náboženství, popis obchodního jednání s arabským partnerem atd.).
Problematika vstupu obchodní firmy na kanadský trh
Toušová, Yvona ; Sztogrynová, Miroslava (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
Cílem této bakalářské práce je popsat jednotlivé etapy zakládání kanadské dceřiné společnosti občanem České republiky. V jednotlivých kapitolách je nejen popsáno pořadí jednotlivých kroků, které je nutné podniknout v souvislosti s registrací společnosti, ale jsou zde uvedeny nezbytné materiály, kterými je nutno v takovéto situaci disponovat. Strohé informace jsou doplněny o praktickou ukázku postupu české společnosti ALPINE PRO a.s., která se v nejzápadnější provincii Kanady rozhodla otevřít velko a maloobchodní síť značkových prodejen sportovního oblečení.

National Repository of Grey Literature : 77 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.