National Repository of Grey Literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Measurement of surface tension for surface characterization of advanced ceramic materials
Mišáková, Liliana ; Kachlík, Martin (referee) ; Salamon, David (advisor)
Povrchy inorganických materiálov, zvlášť kovov alebo kovových oxidov, ktoré sú často charakteristické vysokou povrchovou energiou, sú zvyčajne kontaminované adsorbovanými organickými molekulami. Tieto molekuly majú na povrchy zväčša nepriaznivý vplyv, do značnej miery napríklad ovplyvňujú funkcionalitu a výkonnosť polovodičov a znemožňujú, prípadne sťažujú prevedenie povrchových úprav na povrchoch kovov aj keramík. Taktiež majú nepriaznivý vplyv na priľnavosť. Adsorbované častice spôsobujú znižovanie hydrofilicity povrchu. Hydrofilicita, adhezivita a zmáčavosť povrchu sa veľmi dobre posudzujú prostredníctvom merania kontaktného uhlu. V tejto práci je značná pozornosť venovaná práve meraniu statického kontaktného uhlu. [10] Samotné meranie kontaktného uhlu je možné vykonať rôznymi spôsobmi, v tejto práci bol však použitý najvhodnejší prístup, a to metódou „sessile-drop“, teda pokladanej alebo depozitovanej kvapky na meraný povrch. K meraniu bol využitý klasický „sessile-drop goniometer“, teda aparatúra, ktorá pozostávala z nastaviteľného stojanu na vzorky, nad ktorým bol umiestnený zdroj svetla, a objektívu fotoaparátu, ktorý bol prepojený s kamerou zabudovaného smartfónu. Meranie prebiehalo tak, že kvapka s objemom 3L destilovanej superčistej vody bola depozitovaná na povrch substrátu pomocou mikroinjekčnej striekačky. Cieľom tejto práce bolo nielen stanoviť kontaktné uhly a porovnať ich hodnoty medzi rôznymi typmi materiálov navzájom a po upravách tepelného a/lebo chemického charakteru. Vyhodnotené údaje zachycovali zmeny, ku ktorým došlo na povrchoch daných keramických materiálov pri adsorpcii organických molekúl. Proces tepelnej úpravy (kalcinácia na teplote 800°C, následne pokles na teplotu 600°C, po celkovú dobu 16 hodín) bol aplikovaný na všetkých typoch vzoriek, kde niektoré sa medzi sebou líšili teplotou slinovania. Ihneď po kalcinácii boli vzorky podrobené meraniu kontaktných uhlov, z ktorého jasne vyplynulo, že hydrofilicita a zmáčavosť povrchu sa zvýšila. Tento jav bol pozorovaný na všetkých vzorkách, a na všetkých vzorkách sa hodnoty kontaktného uhlu líšili veľmi významne od hodnoty, ktorá bola získaná v tzv. primárnom meraní. Všetky detailné hodnoty a vyhodnotené výsledky sú posudzované v časti diskusia. Ďalšou úpravou povrchu, ktorá bola vykonaná na vybraných vzorkách, bolo čistenie povrchu etanolom. Proces bol opäť realizovaný na všetkých vzorkách. Potom, ako boli zrealizované všetky merania na kalcinovaných vzorkách, boli všetky tieto vzorky ponorené do etanolu na približne 2 hodiny. Po vybratí vzoriek a ich osušení na vzduchu boli uskutočnené ďalšie merania kontaktných uhlov. Výsledky priniesli opäť rozdielne hodnoty v porovnaní s predchádzajúcimi meraniami a sú rozvinuté v časti diskusia.
Properties of novel magnetoelectric and multiferroic ceramic materials
Osička, Luděk ; Kachlík, Martin (referee) ; Maca, Karel (advisor)
Literature search about properties of magnetoelectric and multiferroic ceramic materials was made. Ferromagnetism and ferroelectricity and requirements for materials in which both of these properties can exist in the same phase were discussed. Further, multiferroics were classified by mechanism of ferroelectricity and by their crystal structure. Finally, multiferroic and magnetoelectric composites and some examples of strong magnetoelectric effect in multiferroics were described. In experimental part of this bachelor thesis preparation of specimens of magnetoelectric perovskite EuTiO3 was described. Prepared specimens had higher density than specimens described in literature and were phase-pure and they are suitable for research of magnetoelectric properties of EuTiO3 by infrared spectroscopy.
Processing of bulk SiC ceramics by advanced sintering methods
Poczklán, Ladislav ; Pouchlý, Václav (referee) ; Kachlík, Martin (advisor)
In this bachelor's thesis literature search of preparation of advanced ceramic materi-als was made. The influence of pressure, temperature and time on final microstruc-ture of non-oxide SiC ceramics was studied. The experimental part was devoted to processing of bulk SiC ceramics especially by spark plasma sintering.
Processing of Electroceramic Materials for Advanced Applications
Kachlík, Martin ; Petzelt, Jan (referee) ; Bartoníčková, Eva (referee) ; Maca, Karel (advisor)
Disertační práce se zabývá přípravou pokročilých keramických materiálů se zajímavými fyzikálními vlastnostmi. Materiály, připravené v rámci této práce, byly vyrobeny tuho-fázovými popř. hydrotermálními syntézami. První ze zkoumaných materiálů je elektrokeramika EuTiO3 s perovskitovou mřížkou. Absence termodynamických dat tohoto systému vedla k rozsáhlému experimentálnímu výzkumu vhodných podmínek jeho přípravy. Tři směsi práškových prekurzorů (Eu2O3 s Ti2O3 nebo TiO2 – rutil či anatas) byly homogenizovány mletím v planetovém mlýnu a formovány izostatickým tlakem 300 MPa. Vzniklé keramické polotovary diskového tvaru byly slinovány konvenčními metodami v redukčních atmosférách (Ar + 7 % H2 nebo pouze čistý H2) popř. pokročilou slinovací metodou Spark Plasma Sintering (SPS). Následně byl studován vliv slinovací metody, teploty, složení atmosféry a prodlevy na finální hustotu a fázovou čistotu vzorků. Tento výzkum vyústil v úspěšnou přípravu jednofázové EuTiO3 objemové keramiky s relativní hustotou vyšší než 95 % teoretické hustoty (%TH). S ohledem na dostupnou literaturu jsou tyto materiály jedinými publikovanými vzorky fázově čisté EuTiO3 keramiky s tak nízkou porozitou. Důležitost těchto výsledků je podložena čtyřmi publikacemi v impaktovaných časopisech, kde byly vlastnosti měřené na těchto vzorcích prezentovány. Spektra infračervené odrazivosti byla porovnána s výsledky v literatuře. Byla tak demonstrována nezbytnost fázově čistých vzorků s minimálním porozitou pro měření jejich reálných (neovlivněných) fyzikálních vlastností. Další výzkum byl zaměřen na hydrotermální syntézu (HTS) keramického prášku Eu0,5Na0,5TiO3. Prezentované HTS byly uskutečněny ve vysoce zásaditém prostředí vodných roztoků NaOH nebo KOH při teplotách 220 – 250 °C. Experimenty s různými koncentracemi prekurzorů (EuCl3 a TiCl4) a redukčních činidel vedly k přípravě jednofázového práškového perovskitu Eu0,5Na0,5TiO3 s krychlovými částicemi s rozměry pod 1 m. Jiný titaničitan - MgTiO3 – byl syntetizován tuho-fázovou reakcí směsi práškových prekurzorů MgO a TiO2. Směsi byly mechanicky aktivovány v kulovém mlýnu po dobu 0, 10, 40, 80 nebo 160 min. Keramická tělesa byla slinována pomocí dvou různých přístupů a to buď metodou Two-step Sintering (TSS) na teplotách 1300 °C (30 min) a následně 1200 °C (20 h) nebo nejprve konvenčním slinováním při 1300 °C popř. 1400 °C po dobu 30 min a poté ještě pomocí metody Hot Isostatic Press (HIP) na 1200 °C popř. 1280 °C. V případě HIP-ovaných vzorků při 1280 °C po 3 hodiny v inertní Ar atmosféře o tlaku 200 MPa byly získány fázově čisté keramické vzorky MgTiO3 s relativní hustotou nad 93 %TH. Poslední z prezentovaných materiálů je Ba(Ca)Ti(Zr)O3 bezolovnatá piezokeramika, která byla připravena tuho-fázovou reakcí práškových směsí mletých v planetovém kulovém mlýnu za rozdílných podmínek. Keramická tělesa lisovaná izostatickým tlakem (300 MPa) byla dále zhutněna beztlakým slinováním na teplotách 1200, 1300, 1400 popř. 1500 °C po dobu 1 h na vzduchu. Byly studovány potřebné podmínky pro přípravu jednofázové perovskitové Ba0,85Ca0,15Ti0,9Zr0,1O3 keramiky s požadovanou mikrostrukturou. Úspěšně tak byly připraveny vzorky fázově čisté Ba(Ca)Ti(Zr)O3 keramiky o relativní hustotě až 96 %TH. Prezentované výsledky potvrzují význam volby vhodné metody výroby a potřebných parametrů k získání pokročilých elektrokeramických materiálů s požadovanou mikrostrukturou i fázovým složením a tudíž i pro správné stanovení jejich fyzikálních vlastností.
Processing of compact polycrystalline YAG ceramics
Kaplan, Lukáš ; Pouchlý, Václav (referee) ; Kachlík, Martin (advisor)
In the literary part of this master thesis a research on various methods of preparation of dense polycrystalline YAG ceramics and the effects of sintering on the densification and other desired properties of such prepared YAG ceramics was carried out, the transparency after addition of dopant elements was also discussed. In the experimental part of the thesis, samples of dense polycrystalline YAG ceramics were prepared by SSR method and the effect of sintering on the densification and porosity of the YAG ceramic samples was studied. Relative density, porosity, phase purity and transparency were measured on the sintered samples. These measurements were compared with the results of the works reported in the literature section.
Preparatin of dopped lead-free piezoceramic materials by non-conventional sintering methods
Žaludek, Jakub ; Kachlík, Martin (referee) ; Pouchlý, Václav (advisor)
Piezoceramics BaTiO3 doped with ZrO2 was studied in this thesis. Six different compositions were prepared from base powders of BaTiO3 and ZrO2. with 10, 20, 40, 60, 80 and 90 wt% ZrO2. These mixtures were sintered using convetional sintering method and by Spark Plasma Sintering. Resuting ceramic compacts were subjected to measuring of density, dielectric constant, permitivity, polarization P-E curves, piezoelekctric faktor, loss factor and dilatometric measurements. From these results can be said that i tis possible to create piezoceramic BaTiO3 doped by ZrO2 with relative density higher than 94 %t.d. and these ceramics can possess piezoelectric properties. Value of highest piezoelectrick factor 33=9 / was achieved with addition of 20 wt% ZrO2. Dilatometric measurements discovered effect of increasing ammount of ZrO2 in BaTiO3. Rising amount of ZrO2 had a lowering effect on initial sintering temperature and materials achieved higher relative densities. This was also true for samples sintered using SPS, where it was less obvious. Measuring of electrical properties discoverad electric conductivity for SPS sintered samples, which was most probably caused by carbon introduced into samples during SPS cycle.
Influence of low-temperature plasma on enhaced ceramic processing
Rolek, Ondřej ; Kachlík, Martin (referee) ; Pouchlý, Václav (advisor)
This masters’s thesis contains literary research about basic shaping methods of ceramic materials concerning the slip casting method. In addition, stabilization of ceramic slips, drying of ceramic green bodies and their subsequent sintering are described. This thesis also includes a description of plasma technology, including DCBD (Diffuse Coplanar Barrier Discharge) technology. In experimental part of this thesis the Al2O3 powder was treated with DCBD technology. From the prepared powder, the green body was prepared by the slip casting method, which was subsequently sintered by one-step and two-step sintering. The thesis describes the methods of preparation of ceramic samples and their evaluation. Evaluated experiments have shown that plasma technology has a positive effect on the treatment of ceramic powder Al2O3. Alumina ceramic samples of high relative density ( 99%) and low grain size (
Non-conventional sintering of advanced ceramic materials
Suchý, Václav ; Kachlík, Martin (referee) ; Pouchlý, Václav (advisor)
This bachelors thesis deals with non-conventional sintering methods of advanced ceramic powders. The theoretical research on the topic of sintering and ceramics materials was done in the first part of this work. The end of theoretical section is devoted to the non-conventiolan sintering methods of ceramic powders. Experiments of sintering ceramic powders (cubic ZrO2 doped by 3mol% Y2O3) enhanced by electromagnetic field were made in practical part of this work. Specifically the method of Flash sintering was used. Results confirmed that it is possible to use Flash sintering method for making advanced ceramics. The material made by this technique had relative density of 95,9% and grain size of 0,22m.
Microscopic characterisation of pores in intermetallic materials prepared from bi metallic powder mixtures
Nepovím, Petr ; Kachlík, Martin (referee) ; Jan, Vít (advisor)
The work deals with assessment of metallic foams manufactured from coldspray deposits of binary metallic mixtures. The compacts were heat treated and subsequently analysed by means of electron microscopy. Phase composition was analysed using X-ray diffraction after oxidation annealing step. The oxidized compounds were tested for catalytical activity on methane oxidation process. Best results were achieved using FeAl compound.
Cold sintering: new opportunities for advanced ceramic materials
Hladík, Jakub ; Kachlík, Martin (referee) ; Salamon, David (advisor)
Cold sintering process (CSP) je nová metoda pro slinování keramik a skel. Tato metoda vede ke snížení teploty (

National Repository of Grey Literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Kachlík, Marek
4 Kachlík, Miloš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.