National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Optimization of conditions for gold determination using electrochemical generation technique with spectrometric detection
Jareš, Radek ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Rychlovský, Petr (referee)
This presented work is focused on the verification of basic experimental parameters of the electrochemical generation. The gold was was used as the analyte. One aim was to verified the optimal values of selected parameters of electrochemical generation (these parameters were concentrations of catholyte and anolyte and its flow rate, flow rate of carrier gas, atomization temperature, …). The other aim was to study the influence of different experimental arrangement (especially in construction of electrolytic cell and the cathode material) on the optimal values of working parameters and the basic characteristics of the gold determination. The tested cathode materials were lead, platinum and copper. In all cases, platinum was used as an anode material. The highest sensitivity of the gold determination was observed in the case of an electrolytic cell with a cathode and an anode consisting of platinum.
Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
ATEM, ateliér ekologických modelů, Praha ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Štych, Přemysl ; Říha, Milan ; Jareš, Radek ; Karel, Jan ; Horníček, Karel ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Kubešová, Alena ; Rakovičová, Marcela ; Brechler, Josef ; Píša, Václav ; Víden, Ivan ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. První část zprávy (část A) obsahuje souhrn literárních poznatků z výše uvedeným tematickým okruhům. Dále jsou uvedeny dva vypracované modely a popsána jejich konstrukce.

See also: similar author names
1 Jareš, Robert
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.