National Repository of Grey Literature 29 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Changes of slag particles during its alkaline activation
Petrů, Ludmila ; Hrubý, Petr (referee) ; Bílek, Vlastimil (advisor)
This bachelor thesis deals with changes of slag particles during its alkaline activation. The altered parts of the slag as well as the course of the alkaline activation varies depending on the activator used, and therefore suspensions of blast furnace slag in sodium hydroxide, water glass, sodium carbonate and, for comparison, in water were prepared. Slag particles were isolated from these suspensions at selected time intervals (5 min, 30 min, 1 h, 2 h, 5 h and 24 h) for particle size analysis and evaluation of BET specific surface. After solidification, the microstructure of the samples was observed using an electron microscope. To better assess the reaction processes, the pore solution was isolated from the suspensions and its composition was analyzed using optical emission spectrometry in inductively coupled plasma. The hydration process was monitored using isothermal calorimetry.
Effect of selected activators on the properties of alkali-activated composites reinforced with basalt fibers
Švardala, Daniel ; Hrubý, Petr (referee) ; Kalina, Lukáš (advisor)
This paper deals with the alkali activated materials (AAM) applicable as a construction material, thanks to low cost, environmental friendliness and good mechanical properties. The goal of this thesis is to search for suitable alkaline activator with respect to the final properties of alkali activated composite reinforced with basalt fibers. This thesis is focused on the determination the effect of basalt fibers addition on the mechanical properties. The influence of alkaline activator to basalt reinforcement was determined by simply strength tests, like the compressive and flexural strength measurements. The matrix fiber interaction, as one of the main parameters indicating the quality of the material reinforcement, was measured by electron scanning microscope equipped with an X ray energy dispersing analyzer (SEM EDS). It was found out that the most significant effect on the improvement of the mechanical properties of alkali activated material was in the case of the samples activated by sodium and lithium waterglass. The mechanical strength of these reinforced materials was considerably higher compared to non reinforced samples. AAM activated by potassium waterglass with and without the basalt reinforcement indicates the same or very similar mechanical strength. The comparison of composites with different alkaline activator leads to the conclusion that the mechanical properties depend on the type of used waterglass. AAM activated by sodium waterglass achieve the highest strengths compared to potassium and lithium waterglass activated materials and therefore seems to be the most appropriate for basalt fiber composites preparation.
Hybrid binders containing Portland clinker
Kratochvilová, Lucie ; Hrubý, Petr (referee) ; Opravil, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis is focused on the use of cement kiln dust in combination with portland clinker. Cement kiln dust is a fine bulk material which is not good to mix further with cement, due to its unsuitable chemical composition. The aim of the bachelor thesis is to verify the possibilities of using this secondary material as a potential component of hybrid binders. For experimental part were taken several cement kiln dusts from different sources. The evaluation of the prepared binders was similar to Portland cement, the tests were performed according to ČSN EN 196.
Utilization of basalt fibers in alkali activated materials
Hrubý, Petr ; Šoukal, František (referee) ; Kalina, Lukáš (advisor)
Alkali activated materials (AAMs) represent construction materials with a huge potential especially because of environmental and economic aspects but sufficient mechanical properties as well. A fibre or fabric reinforcement of the AAMs could support more widespread application potential due to the mechanical properties, fracture toughness or composite durability improvement. Various alkaline activators were used for a blast furnace slag (BFS) activation to produce a suitable matrix for basalt fibres (BF) implementation in this thesis. The BFs represent applicable reinforcing material because of its favourable mechanical and thermal properties. Still, the utilization of BFs in the AAMs is quite limited due to the fibres low chemical stability under the alkaline conditions. Accelerated leaching tests with a determination of basalt fibres chemical composition same as tensile strength change using various analytical techniques (XRD, XPS, SEM-EDX, ICP-OES) have confirmed these assumptions. An influence of basalt fabric reinforcement in one or more layers on the mechanical properties was determined with the meaning of the compressive and flexural strengths. The fibre/matrix adhesion and transition zone properties were studied using SEM-EDX and pull-out tests as well because they are crucial parameters for the composite material reinforcement efficiency.
Utilization of lignosulfonate plasticizer in alkali-activated materials
Zetocha, Martin ; Hrubý, Petr (referee) ; Kalina, Lukáš (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím plastifikátorů na bázi lignosulfonátu v alkalicky aktivovaných materiálech. Sledován byl vliv na směs pasty aktivované vysokopecní strusky za použití hydroxidu sodného, vodního skla o různých modulech a uhličitanu sodného. Pozorován byl vliv plastifikátoru na bázi lignosulfonátu při zamíchávání do různých směsí, na zpracovatelnost, mechanické vlastnosti a reologii směsi. Důležitým faktorem byly použité aktivátory ve směsích. Nejlépe reagující směs na lignosulfonát se ukázala být za použití NaOH jako aktivátoru. Při pokusech pochopit reologické vlastnosti sledovaných směsí, jako klíčového faktoru chování těchto směsí bylo měření zeta potenciálu. Hodnoty zeta potenciálu nám daly bližší náhled na povrchový náboj častic vysokopecní strusky. Ten se prokázal jako klíčový faktor při posuzovaní účinnosti plastifikátoru. Tato zjištění budou vzata v úvahu a dále diskutovány v této práci.
Reduction of hexavalent chromium in cement binders
Hrubý, Petr ; Šoukal, František (referee) ; Kalina, Lukáš (advisor)
The issue of hexavalent chromium contained in cement binders and the possibilities of its reduction are very current, due to the toxicity of Cr (VI) and constantly stricter regulations of the EU. The effort of achieving a cement binder with Cr (VI) concentration lower than 2 ppm and keeping this concentration unchanged during the long term storage is a frequently studied issue which needs to be solved. Requirements are put on the low cost for industrial use and without inducing changes of final properties of cement binders. A reducing agents based on iron (II) sulphate monohydrate potentially combined with some additives were studied in this study. The efficiency of reducing agents was analysed by commonly used UV-VIS spectrophotometry technique which uses 1,5-diphenylcarbazide as an indicator. The influence of added reducing agent on the mechanical properties was noticed by compressive strength test.
Monument procedure appearance of unchanged sampling method from high value objects
Bartůněk, Vilém ; Hrubý, Petr ; Martinec, Marek ; Bíšková, Jarmila ; Havlíková, Markéta ; Hons, David ; Kmošek, Matěj ; Malý, Karel ; Zavřel, Jan
The conservation procedure deals with the collection of micro-samples from the surface of objects of high cultural value, where the entire collection process must be as gentle as possible, without macroscopically noticeable influence on their appearance. The main objective is to obtain samples carrying the most comprehensive part of the surface information while preserving the appearance of the examined objects, which is evidenced by the photodocumentation of the examined objects.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika nové metodologie výzkumu artefaktů pomocí pokročilých metod
Hrubý, Petr ; Bartůněk, Vilém ; Martinec, Marek ; Palounek, David ; Bíšková, Jarmila ; Gašpar, Adam ; Havlíková, Markéta ; Hons, David ; Kapusta, Jaroslav ; Kmošek, Matěj ; Malý, Karel ; Zavřel, Jan
Metodika předkládá analytické metody pokročilého zkoumání archeologických nálezů z různorodých materiálů. Zaměřuje se jak na finančně, časově i instrumentálně více či méně náročné metody, které přinášejí, největší informační přínos pro zkoumání movitých nálezů z různých hledisek. Názorným a přehledným způsobem předkládá u jednotlivých materiálových skupin výzkumné otázky, které lze pomocí pokročilých laboratorních analýz klást, a odpovídajícím způsobem i zodpovídat. Předložená metodika plynule navazuje na „Metodiku předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů“, vytvořenou a certifikovanou v roce 2021 shodným týmem v rámci projektu NAKI II (č. DG20P02OVV007) s názvem „Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů“. Předložená metodika se oproti předcházející však neomezuje pouze na nejschůdnější a nejpřístupnější analytické metody, ale naopak zahrnuje převážně pokročilejší a tím pádem finančně, časově, personálně i instrumentálně nákladnější metody, umožňující zisk co největšího množství informací z individuálních vhodně zvolených nálezů, i na úkor případné destruktivity vůči předmětu/vzorku. Informace získané pokročilými metodami slouží například k identifikaci charakteru předmětu, jeho provenience, způsobu jeho výroby a užívání. V mnoha případech je nutné jednotlivé analytické metody vzájemně kombinovat, a tím prohlubovat míru poznání předmětu. Pro řádné vyhodnocení a interpretaci je nutné získané výsledky konfrontovat s dalšími analytickými výstupy obdobných nálezů. Kvalita získaných informací se zásadně odvíjí nejen od vhodně zvolených a kvalitně provedených analýz, ale také od vhodně stanovených a artikulovaných výzkumných otázek, na které mají analýzy pomoci odpovídat. S nevhodně zvolenou výzkumnou otázkou se i sebevětší počet nákladných analýz bude míjet účinkem a neposkytne kýžené výsledky. Proto je nutné apelovat na řádné promyšlení výzkumných otázek před prováděním analýz a až na jejich základě zvolit a nechat provést příslušné analytické zkoumání. Cílovou skupinou předložené metodiky jsou převážně pracovníci archeologických institucí, provádějících terénní archeologické výzkumy a vědecký výzkum založený na studiu archeologického materiálu, dále pracovníci sbírkotvorných institucí v podobě muzeí i univerzit pracující s archeologickými nálezy ve výuce, vědě a výzkumu. Zvláště těm má metodika posloužit jako podklad pro volbu nejvhodnějších a informačně nejpřínosnějších metod, vzhledem k příslušným výzkumným otázkám. Dalšími uživateli jsou techničtí pracovníci a operátoři analytických přístrojů, kteří provádějí základní vyhodnocení surových dat. Pro ně má tato metodika sloužit k alespoň základnímu seznámení se specifiky jednotlivých materiálových skupin archeologických nálezů a výpovědním možnostem v rámci archeologického zkoumání.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Phenomenon of water in mining - gold panning, findings of ore mills in Slovakia.
Fajta, Martin ; Labuda, Jozef (advisor) ; Hrubý, Petr (referee)
Fajta, M. 2015: Phenomenon of water in mining - gold panning, findings of ore mills in Slovakia. [Master's thesis] Water has always been closely associated with the mining and processing of precious metals. Either it served as a secondary source from which gold was gained by gold-washing, or as a tool for further processing of primary mined ore. Thesis is divided into two sections which describe both of these options. In the first part, thesis deals with gold-panning. It describes sources for the history study of gold-panning in Slovakia and it presents current state of research. On the basis of historical knowledge from "De Re Metallica libri XII." (G. Agricola 1556) are presented the different types of chutes, which are used for gold-washing. This section also includes excursion about mining archaeology and excursion about origin and appearance of gold in Slovakia. The second part describes different steps in the processing of primary mined ores. Since there was no archaeological research of medieval facilities for processing ores in Slovakia, in the paper are presented examples of two researches of mining facilities from Czech Republic. In the chapters describing processing of ores is the biggest attention devoted to ore mills. The most common evidence for the existence of such mills are...

National Repository of Grey Literature : 29 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
8 HRUBÝ, Pavel
4 Hrubý, Patrik
8 Hrubý, Pavel
17 Hrubý, Petr
17 Hrubý, Petr
2 Hrubý, Přemysl
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.