National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Biblioverse – Multifunctional building with library
Bílek, Jan ; Kratochvíl, Jan (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
The aim of the project is to use the potential of the site, to create a pleasant space for work and study and to offer an alternative to the existing public libraries. The project responds to the current perception of the function of libraries as places to meet, work and study, and seeks to provide an environment adapted to the needs of the younger productive population and university students in Brno. The project emphasises the provision of quiet working spaces, interactive study rooms and relaxation zones to meet the needs of users at different levels of concentration and relaxation.
Biblioverse – Multifunctional building with library
Mikulová, Veronika ; Kaftan, Martin (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
The bachelor thesis deals with the design of a multifunctional building with a library in Brno on the corner of Štefánikova and Dřevařská streets. The main part of the building are the workshops, which accompany the visitor through the whole process of book creation, from paper making, through printing to book binding. The whole process of book creation is rounded off by the library, which houses a collection of books and other craft products created in these workshops. Nowadays, the library often becomes a cultural institution with a very broad focus, and the status of books sometimes takes a back seat. The aim of this work is not to criticize the current direction of these institutions and their interest in evolving with the times, but to try to highlight the book as a timeless and irreplaceable medium. The book is therefore seen as a medium that, in addition to its content value, also has the value of a physical arts and crafts object.
Biblioverse – Multifunctional building with library
Košútová, Kristína ; Kratochvíl, Jan (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
Children's libraries in the Czech and Slovak Republic are a mirror of education. The spaces are undersized, furnished with furniture and carpets to at least somewhat muffle children's screams. The question remains whether such furnishings are sufficient and whether a children's library should look and function differently. The project is being taken up by a new branch of the Jiří Mahen Municipal Library - the Children's Library. It is based on an understanding of child development, how children play and learn new things during their childhood - from birth to the age of 12. Children can create their own games and toys to play with in the library. Children will be able to make their own choices about how they spend their time in the library. Whether they will play individually according to their own ideas or become part of any workshop organised by the Jiří Mahen Library. In the project I define 3 basic typologies that make up the space, and these are part of the building's mass. The tower - it is the main vertical element, thanks to which children can move between several floors, but it is also a space hiding interactive elements and games. The Cave - is a smaller space that resembles a refuge or hiding place for children who want to hide and read, or just want to find their own corner. Tunnel - is the main horizontal element that connects the important points of the two main building volumes.
Biblioverse – Multifunctional building with library
Knutelský, Samuel ; Kratochvíl, Jan (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
In my project, I am proposing a new design for the library of Moravian gallery, which works as a place where world of exhibited art, books and creation collide. I work with the concept of the library as a studio where the passive visitor of the library and gallery becomes an active participant in the creation and development of art. The library space includes, in addition to a free selection of books, a repository, and a small gallery, also art studios that build on the activities of the Moravian Gallery. The proposal is situated on the border of the historic city center of Brno on a corner plot located directly in the park.
Biblioverse – Multifunctional building with library
Bláhová, Adéla ; Kaftan, Martin (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
The library project is located in Brno on a plot of land at the corner of Štefánikova and Dřevařská streets. Through the theme "Biblioverse - a multifunctional building with a library", the aim was to find a new type of library. In my design, therefore, two components - conceptual and programmatic - are closely intertwined. The concept is based on the connection between antiquarian bookshops and a library whose contents are made up of discarded books. Programmatically, the two parts are then linked and intertwined vertically.My aim was to design a library that works on the basis of a kind of mutual cooperation. of the visitor and the library offer, or the visitor's contribution to the operation and content of the book collection. It would be an additional branch of public libraries. The form of the building is based on simple legibility and the allocation of the different parts to the functions, which are vertically interwoven into the other floors. Also, with the building itself, I tried to create continuity in the passage of the street line but at the same time creating smaller spaces in front of the given entrances to the different parts, serving as nooks and crannies in this corner. That is to say, to try to keep as much as possible the current quiet character of Dřevařská Street, but at the same time the varied and lively character of the mostly parterres on Štefánikova Street.
Biblioverse – Multifunctional building with library
Prokopová, Adéla ; Kaftan, Martin (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
The concept of designing a public music library is closely connected to the Library of Jiří Mahen in Brno. Nowadays the library is facing problems regarding the lack of space for the development of its potential. There are also rigorous restrictions in place in relation to reconstruction due to the library's residence being in a rennaissance era Schrattenbach palace. Designing a partner institution, which could take on some functions of the library could provide necessary space to the existing library building. From the current amenities of the library, the music library has the biggest potential to fuction separately with additional functions focused on the creation and production of music. With audio media being the the focal point of a public library broadens the definition of a library beyond its traditional framework - now it can be seen as an institution where objects, information and activities are pulled from the private sphere into a public one.
Biblioverse - Multifunctional building with library
Řehořová, Jana ; Vala, Jiří (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
Projekt pracuje s archaickým obrazem knihovny jako “chrámu vzdělanosti” a zároveň se snaží posunout její současný institucionální podtext založený na myšlence hromadění znalostí směrem k jejich pečlivému výběru a interpretaci. Dříve byly informace nedostatkovým zbožím a přístup ke vzdělanosti výsadou nepočetných společenských vrstev, úzce spjatých s mocí. Osvícenství a průmyslová revoluce přinesly v druhé polovině 19. stol. politické a technologické změny v šíření informací, které stále akcelerují. Strojní tisk novin a knih, vlak, telegraf a později telefon, jako předskokani digitálního šíření informací umožňily transportovat informace v množství a rychlostech do té doby nepředstavitelných. Vznikají moderní veřejné instituce a mezi nimi i veřejné knihovny, které mají zprostředkovat znalosti všem. Dnes se nicméně zdá, že to není touha po množství informací a znalostí ale snaha a potřeba rozumnět okolnímu světu, která je v lidské povaze neměnná. Práh, kdy zahlcení informacemi nepřispívá k hledání smyslu a vlastní pozice ve světě, je dnes součástí naší každodenní zkušenosti. Koncepce knihovny založená na hromadění a snadném vyhledávání informací se zdá být v době digitální komunikace nadbytečná, a princip, který fungoval dříve nemusí fungovat dnes. Zároveň fakt, že knihovny stále pracují primárně s mediem fyzické knihy, ukotvuje knihovnu v neaktuálnosti. Jako zprostředkovatel obrazu minulosti pak pomíjí přítomnost a její palčivá témata. Medium knihy lze na druhou stranu v digitálním světě chápat také jako největší výsadu knihoven, což z nich ale dělá jinou instituci. V projektu proto navrhuji nový koncept knihovny jakožto centra informačního managementu, jehož cílem je zpřístupnění informací validním způsobem. Knihovníci jakožto informační specialisté jsou zároveň kurátoři obsahu instituce i způsobu jeho “vystavení” veřejnosti. Knihovna tak přebírá principy jiných osvícenských institucí jako je muzeum a galerie. Knihovníci/kurátoři pracují s konkrétním aktuálním tématem, které během jeho expozice vyvrcholí v jeho veřejně dostupný organizovaný katalog. Vzniká tak kurátorský výběr informací k danému tématu – kolekce prezentovaná odpovídajícím způsobem odrážejícím aktuální očekávání a pohledy na svět. Aparát, který reaguje na současnost a podkládá ji minulostí. Místo, kde je čas zastavit a zamyslet se do hloubky nad vymezeným tématem.
Biblioverse - Multifunctional building with library
Kučerovský, Vít ; Munková, Karolína (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
Návrh sestává ze tří samostatných propojených budov se stezkou pro pěší. Strukturu budovy vyplňují dvě budovy bloku a mezi nimi je umístěna jedna hlavní budova knihovny. Forma plánu hlavní budovy je založena na doplnění dvou okrajových budov a odráží jejich geometrické uspořádání vztah. Hlavní myšlenka vytvoření bezbariérového chodce cesta přes celý areál a tím spojení obou sousedících ulice je realizována řadou komunikací jako např rampy, schodiště a výtah. Program lokality a jejích budov se symetricky šíří od středu, kde je hlavní knihovna stavební stojí. Důraz na šíření znalostí od knihovny přes kulturu do města a povol běžní chodci, aby to zažili. Slouží dvě okrajové budovy jako základní struktury poskytující úkryt a infrastrukturu pro provoz různé programy a zařízení, jako je kavárna, divadlo, pořádání akcí, výstav, přednášek atd. Hlavní budova knihovny je uzavřená budova s různými prostory pro studium, práci, vstřebávání informací a komunitní setkání.
Biblioverse - Multifunctional building with library
Koutný, Radim ; Závacká, Paulína (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
Abychom věci a informace kolem nás dokázali náležitě chápat, učíme se je kategorizovat, organizovat a řadit do ‘’správných’’ pozic. Tento řád metafyzické posloupnosti vyžaduje představu nesporné první (původní) instance, jejíž identita je nezávislá na tom, co může přijít po ní. Tak je například dobré prvotní instancí, zatímco špatné (definované jako absence dobrého) je druhotnou. Podobně je tomu u přirozeného a nepřirozeného, normálního a abnormálního. Využíváním předpkládaného jazyka a perspektivy určité skupiny uživatelů marginalizují perspektivy ostatních uživatelů a vytvářejí dojem, že některá hlediska jsou normální a jiná ne. Způsob jakým jsou knihovny, chrámy vzdělanosti, jsou často konstruovány se zmíněnými předpoklady. Typologie knihovních budov má často jasný řád, kategorizuje, vymezuje, dává jednoznačnou zprávu. Řídí nás a naviguje tam kam podle předpokládané činnosti patříme. Takto konstruovaný prostor je zřejmě dobře míněný, nenabízí ale potřebnou svobodu, naopak nutí návštěvníky se řídit archaickými stereotypy a konvencemi. Tím co je normální. Takovýto prostor se podobá dobře napsané choreografii. Knihovna tvářící se jako svobodný veřejný prostor pak v skutečnosti funguje spíš jako anonymní půjčovna knih, individuální čítárna,úzkostlivá kazajka, kde nerespektováním pravidel typologie pak může vaše návštěva nabrat rychlého konce. Do jaké míry je možné prostor využít pro debatu či jinou formu lidské interakce?
Biblioverse - Multifunctional building with library
Guzová, Ivana ; Sedziak, Urszula (referee) ; Bykov, Oleksii (advisor)
KNIŽNICA ZDROJOV V inštitúcii knižnice sa poznatky netvoria len na základe už sformulovaných faktov, informácií a prezentovaných záverov, ale rovnako aj na základe procedurálnych poznatkov. Význam knižnice nespočíva v uchovávaní kníh, skôr by mala byť spojivom poznania. Miestom, kde sa človek môže učiť a zároveň tieto vedomosti uvádzať do vzťahov. Mala by poskytovať pôdu na zdieľanie vedomostí, a nie len na individuálne spracovanie informácií. Opätovné obnovenie, opätovné uloženie a opätovné generovanie. Spojením kníh ako úložiska informácií, remeselných dielní a centra opätovného použitia obehového hospodárstva vzniká komplexný systém, ktorý reaguje na roztrieštenú štruktúru centier opätovného použitia v Brne. Knižnica je miestom, ktoré tvorí pevný rámec pre neustále sa meniace znalosti a ich priestorové prejavy. Nie je to statický sklad, ale dynamický ekosystém, ktorý sa neustále dopĺňa.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.