Academy of Performing Arts in Prague

Latest additions:
2023-09-25
14:23

Detailed record
2019-03-14
16:00
Všestranný přístup ve výuce tance na ZUŠ
Volrábová, Jana ; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra (vedoucí práce) ; HLAVÁČKOVÁ, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků tanečního oboru na Základních uměleckých školách. Zaměřuje se na způsob všestranné výuky a na stručnou charakteristiku principů jednotlivých základních tanečních technik. Snaží se najít vzájemný přesah pohybových stylů z pohledu tanečního pedagoga. Cílem práce je přiblížit tento způsob výuky a přispět zkušenostmi tanečním pedagogům, kteří preferují výuku kombinovaných tanečních technik.

Detailed record
2019-03-14
16:00
Výroba hudebních nástrojů v České republice
Šustová, Karolina ; ŠTILEC, Jiří (vedoucí práce) ; BĚLOR, Roman (oponent)
V bakalářské práci se zabývám tématem výroby hudebních nástrojů v České republice, konkrétně výrobou kytar. Tuto specifickou oblast našeho průmyslu, stojící na pomezí umění a řemesla, představuji z různých úhlů. Nejprve její vývoj od první poloviny 20. století až do dnešních dnů. Z dostupných zdrojů, především elektronických, sestavuji aktuální přehled výrobců a poukazuji na jejich vazbu k důležitým organizacím, které je sdružují. Na základě dat získaných mou komunikací s výrobci a informací z jejich oficiálních webových prezentací docházím k průměrnému objemu výroby, míře exportu a způsobu distribuce. Dále se zabývám komunikací se zákazníky, jejich získáváním a celkovou konkurenceschopností. V závěrečné části rozebírám problematiku výroby – její typy, aktuální trendy, inovace a preference v oblasti komponentů.

Detailed record
2019-03-14
16:00
Folklorní soubor Nisanka
Šourková, Jana ; FRIČOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Práce se zabývá severočeským folklorním souborem Nisanka, jeho historií z ručně psaných kronik a hlavními osobnostmi souboru. Stručně zpracovává folklor v severních Čechách, dvě hlavní osobnosti tohoto kraje a typické tance. Dále práce představí pásma a tance, které pro Nisanku vytvořila choreografka PaedDr. Jana Hanajová a také na to, jak soubor hodlá i nadále pokračovat ve své činnosti.

Detailed record
2019-03-14
16:00
Jump cut, střih poskakující po konvencích kontinuální vazby
Kozáková, Tereza ; BROTHÁNEK, Adam (vedoucí práce) ; ČIHÁK, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce nahlíží diskontinuální střihový postup - jump cut v kontextu teoreticko-historickém, tak v rámci tří filmových analýz pak i praktickém a významovém. Teoretická část této práce slouží k uvědomění si základních principů střihové skladby a zejména pak definuje okolnosti, které stojí za úspěšnou vazbou záběrů obecně. V další části textu je věnován prostor technické stránce jump cutu a s tím souvisejícím aspektům, které jsou určující pro jeho skladebnou kvalitu. V této části je také zkoumán historický původ jump cutu na příkladech filmů, kde se objevuje vůbec prvně, popřípadě uvědoměle. Do značné míry je zde rozvedeno, nakolik a jakým způsobem k jeho popularizaci přispěla dobová filmová kritika. A konečně analýzy tří vybraných filmů, které zkoumají jak technicky “povedený” jump cut, tak i případy, kdy se tak nestalo, mají za cíl konkrétně charakterizovat význam i provedení jump cutu a jeho vliv na diváka v rámci příběhu analyzovaných děl a zda, popřípadě za jakých okolností jump cut přispěl k výslednému celku díla, či nikoliv.

Detailed record
2019-03-14
16:00
Zpracování mimohudebních námětů ve skladbách pro klávesové nástroje
Živná, Tereza ; MRÁZKOVÁ, Giedre (vedoucí práce) ; BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Petra (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování mimohudebních námětů v klávesové literatuře druhé poloviny sedmnáctého století v Německu se zaměřením na Johanna Kuhnaua a jeho Biblické sonáty. Cílem této práce je nastínění představy vnímání hudby ve druhé polovině sedmnáctého století v Německu a zpracování námětů mimo hudbu, které se v baroku hojně využívaly. Zaměřila jsem se na analýzu jednotlivých Biblických sonát Johanna Kuhnaua a na spojení biblického příběhu s hudbou. Poznatkem je pro mě hloubka tohoto spojení a také detailní myšlení barokních autorů.

Detailed record
2019-03-14
15:59
Význam a úloha ČT art v hudebním životě České republiky
Mochnáčová, Michaela ; BĚLOR, Roman (vedoucí práce) ; ŠTILEC, Jiří (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na spokojenost televizních diváků. První kapitola je zaměřena na organizační strukturu České televize, na radu České televize, její statut, kodex a etický panel a na zákony, podle kterých se řídí. Druhá kapitola pojednává o vzniku ČT art a její dramaturgii pořadů. Třetí kapitola vystihuje sledovanost pořadů ČT art v celkovém měření sledovanosti České televize, a dále sledovanost konkrétních hudebních pořadů na ČT art. Čtvrtá kapitola obsahuje základní přehled finančního rozpočtu na základě výročních zpráv České televize. Opět se zaměřením na kulturní programy a její výrobní finanční stránku, včetně programů hudebních. Závěrečná kapitola se věnuje Mezinárodnímu televiznímu festivalu Zlatá Praha, který je s ČT art úzce propojen.

Detailed record
2019-03-14
15:59
Užití kryptogramů ve vlastní tvorbě s přihlédnutím ke kryptogramům v hudební literatuře od 18. století po současnost
Potoček, Jakub ; BARTOŇ, Hanuš (vedoucí práce) ; KOPELENT, Marek (oponent)
Základní podstata hudebních kryptogramů tkví především v přeměně slov na hudební materiál. V průběhu hudebních dějin se setkáváme s mnoha autory, kteří kryptogramy využívali nejčastěji v podobě hudebních motivů či témat. Mé osobní pojetí hudebních kryptogramů se od toho historického v mnoha směrech odlišuje. Cílem této práce je poskytnout náhled do mých vlastních kompozičních principů, které s kryptogramy velmi úzce souvisí. Vlastnímu jádru této práce předchází stručný historický přehled různých způsobů vytváření hudebních kryptogramů, v němž jsem se soustředil především na období přibližně od roku 1700 po současnost. Součástí této práce jsou též příklady konkrétního způsobu využití kryptogramů v mé vlastní tvorbě.

Detailed record
2019-03-14
15:59
Umělecko - vzdělávací projekt Dialogy
Blau, Petra ; OPAVSKÁ, Andrea (vedoucí práce) ; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra (oponent)
Cílem této bakalářské práce je seznámení se s podstatou umělecko - vzdělávacího projektu Dialogy, který se týká spolupráce mezi žáky, věnující se taneční výchově v rámci základního uměleckého vzdělávání, a jejich pedagogy a profesionálními tanečníky naší současné taneční scény. Ve stručné charakteristice jsou zde představeni jednotliví aktéři projektu - Velký soubor ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, taneční skupina NoTa Plzeň a pražský taneční soubor NANOHACH. V jednotlivých kapitolách je zachyceno přesné časové schéma příprav, detailní popis tvorby choreografie - Okamžik proměn- i závěrečná prezentace celého projektu. Tento odborný text rovněž obsahuje zamýšlení se nad smyslem a významem vzájemného ovlivňování amatérského a profesionálního tanečního světa v širším společensko – uměleckém kontextu.

Detailed record
2019-03-14
15:59
Paralelizmus jako jeden z princípov vedenia viachlasu
Kliment, Henrich ; FILAS, Juraj (vedoucí práce) ; GEMROT, Jiří (oponent)
Práca sa zaoberá paralelnými postupmi ako jedným z druhov vedenia viachlasu a ako kompozičným prvkom v kontexte skladobno-teoretickom. Ďalej v kontexte rôznych období dejín hudby od praveku až po súčasnosť a s hlavným zreteľom na využitie vo vlastnej tvorbe. Prvá časť textu pojednáva o koncepcii melodického a harmonického paralelizmu v súvislosti s jeho zvukovou kvalitou a funkčným postavením v hudobnej kompozícii. Druhá časť je chronologickým výkladom o konvenciách využívania princípu paralelného vedenia hlasov v kompozičnom a interpretačnom procese z hľadiska jednotlivých vývojových období dejín hudby.

Detailed record