Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci
Dvorský, Petr ; Úterský, Michal (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studií stokové sítě v obci Pavlovice u Přerova. Jejím hlavním cílem je provedení pasportizace stokové sítě v obci včetně inspekce zdejších ČOV. Na základě výsledků pasportu byla provedena hydraulická analýza stokové sítě. Dále byl vyhodnocen technický a provozní stav vybraných úseků a objektů na stokové síti. Na základě tohoto vyhodnocení došlo k návrhu opatření na nevyhovujících úsecích a ČOV. V další části práce byly variantně vybrány metody sanace stokové sítě a návrh nových ČOV. Navržené varianty byly i ekonomicky vyhodnoceny a porovnány. Práce je doplněna situací stokové sítě jako výstup pasportizace a hydrotechnickou situací.
Studie odkanalizování vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí
Korytář, Ivo ; Habr,, Vladimír (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce řeší studii odkanalizování vybraného stokového systému, konkrétně stokovou sít v obci Starý Mateřov. V rámci studie je zpracován pasport stokové sítě, na jehož základě je vyhodnocen technický stav se zaměřením na tři vybrané stoky. Na základě vyhodnocení technického stavu pro tyto stoky jsou navrženy vhodné možnosti sanace a tyto možnosti jsou porovnány z hlediska investičních nákladů. V poslední kapitole této diplomové práce jsou navrženy dvě varianty odkanalizování zájmového území. První varianta spočívá v odvádění odpadních vod na čistírnu odpadních vod Pardubice Semtín a druhá ve vybudování čistírny odpadních vod v obci Starý Mateřov. Pro obě varianty jsou stanoveny investiční a také provozní náklady.
Vliv obecní čistírny odpadních vod na jeskynní systém propadání Lopače
Ondruš, Martin ; Gruberová, Eva (oponent) ; Malá, Jitka (vedoucí práce)
Cílem práce bylo posouzení vlivu odtoku z čistírny odpadních vod na krasový tok. Studie byla provedena v severní části CHKO Moravský kras a posuzuje vliv ČOV Ostrov u Macochy na jeskynní systém Lopačské propadání. V rámci práce byl proveden půlroční monitoring, který spočíval v odběru vzorků vody vždy jednou za čtrnáct dní. Celkově bylo provedeno 13 odběrů ze 7 odběrných míst. V místě odběru bylo vždy provedeno měření průtoku, teploty, konduktivity, koncentrace kyslíku a hodnota pH. V odebraných vzorcích vody byl následně stanoven obsah nerozpuštěných látek, CHSKCr, BSK5, N-NH4, N-NO2, N-NO3, NKj a Pcelk. Z naměřených hodnot byla zjištěna změna parametrů na jednotlivých odběrných místech v čase a dále po délce toku. Hodnoty odtoků z ČOV byly porovnány s emisními standardy pro vypouštění do povrchových vod a parametry vodních toků byly porovnány s normami environmentální kvality. Dle zjištěných výsledků není prokázáno negativní ovlivnění vodního toku sledovanou ČOV. Největšími problémy jsou: - jednotná kanalizace, zrealizovaná po výstavbě ČOV Ostrov u Macochy, která je dimenzovaná na splaškovou kanalizaci - vysoké koncentrace celkového fosforu na odtoku z ČOV - špatná kvalita toku již před zaústěním odtoku z ČOV
Návrh experimentální solární sušárny
Plucar, Tomáš ; Létal, Tomáš (oponent) ; Houdková, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, legislativou související se zpracováním čistírenských kalů a návrhem experimentální solární sušárny.
Metody termického zneškodnění čistírenských kalů
Rosendorfová, Lenka ; Pavlas, Martin (oponent) ; Houdková, Lucie (vedoucí práce)
První část této diplomové práce se zabývá vytvořením přehledu metod termického zneškodnění čistírenských kalů. Čistírenský kal je rizikovým materiálem, který vzniká při procesu čištění odpadních vod. Je v něm silně zkoncentrováno znečištění z původní odpadní vody. Škála různých metod konečného zneškodnění kalů je velmi široká, termické metody patří k těm v současnosti nejperspektivnějším. V dnešní době, kdy se legislativní předpisy a nařízení pro čištění odpadních vod stále zpřísňují, je nakládání s kalem problematické nejen z hlediska ekologického, ale i ekonomického. Druhá část diplomové práce se zabývá výhledovým hospodařením s kaly na Ústřední čistírně odpadních vod Praha, a to variantou sušení a následného spalování směsného surového kalu.
Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy
Zemanová, Kateřina ; Houdková, Lucie (oponent) ; Boráň, Jaroslav (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, vlastnosti vznikajícího kalu a způsob jeho likvidace v konkrétním závodě na výrobu celulózy. Stěžejní částí práce je vyhodnocení energetické a ekonomické bilance stávající technologie likvidace kalů v podniku Biocel Paskov a.s. a navrhované technologie kalového hospodářství. Bilance jsou založeny z části na datech získaných měřením v laboratoři, z části na datech získaných literární rešerší.
Odkanalizování odpadních vod z průmyslového areálu ve městě Hulín
Dohnal, Radek ; Vachovec, Roman (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je provedení pasportu kanalizačního systému, provedení technického posouzení a zhodnocení technického stavu celé kanalizační sítě v průmyslovém areálu, společně se zaměřením a zakreslením současného vedení kanalizační sítě. Dále vypracován hydraulický model celého řešeného kanalizačního systému. V druhé části práce je zpracován návrh vhodného systému čištění produkovaných odpadních vod. Na závěr je uvedeno finanční posouzení a porovnání jednotlivých variant čistících systému z hlediska investičních a provozních nákladů.
Vliv odtoku z čistíren odpadních vod na krasové toky
Schrimpelová, Kateřina ; Gruberová, Eva (oponent) ; Malá, Jitka (vedoucí práce)
Krasové toky jsou specifické svými hydrografickými poměry. Obvykle přitékají z nekrasového území a téměř okamžitě po přítoku do krasu se propadají do podzemí. Dále protékají jeskynními dutinami, dokud nedojde k jejich vývěru zpět na povrch. Cílem práce bylo posouzení vlivu odtoku z čistíren odpadních vod na krasové toky. Studie byla provedena ve střední části CHKO Moravský kras a posuzuje vliv dvou ČOV na jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála. V rámci práce byl proveden půlroční monitoring, který spočíval v odběru vzorků vody vždy jednou za čtrnáct dní. Celkově bylo provedeno 13 odběrů z 8 odběrných míst. Byly také provedeny 4 jednorázové odběry vod v jeskynním systému. V místě odběru bylo vždy provedeno měření průtoku, teploty, konduktivity, koncentrace kyslíku a hodnota pH. V odebraných vzorcích vody byl následně stanoven obsah nerozpuštěných látek, CHSKCr, BSK5, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43- a Pcelk. Z naměřených hodnot byla zjištěna změna parametrů v čase a během průtoku tokem. Hodnoty odtoků z ČOV byly porovnány s emisními standardy pro vypouštění do povrchových vod a parametry vodních toků byly porovnány s normami environmentální kvality. Z hodnot vyplývá značné zlepšení jakosti toku při průtoku jeskynními prostory. Dle zjištěných výsledků je prokázáno negativní ovlivnění vodních toků sledovanými ČOV. Největším problémem je vyplavování kalu z ČOV Rudice, a jeho následná sedimentace v toku, nebo odtok do Rudického propadání.
Energetická bilance čistíren odpadních vod
Novotný, Jan ; Raclavský, Jaroslav (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá energetickým posouzením vybrané městské čistírny odpadních vod a to konkrétně ČOV Polička. V první, úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola je věnována popisu pojmu energetický audit, jak energetický audit probíhá, co musí obsahovat a jeho rozsah. Třetí kapitola je věnována tématu posuzování životního cyklu produktu metodou LCA (Life Cycle Assessment). Čtvrtá kapitola se zabývá spotřebou elektrické energie na čistírnách odpadních vod u nás a ve světě. V páté kapitole je popsána technologická část ČOV Polička, popis základních objektů a zařízení s fotodokumentací. V šesté kapitole dochází k posouzení ČOV Polička z hydraulického hlediska a posouzení vybraných strojních zařízení, dále jsou zde shrnuty investiční a provozní náklady s dobou návratnosti investičních nákladů.
Kontaminace životního prostředí musk sloučeninami
Tobková, Lenka ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické sloučeniny, které nalezly své využití jako vonné složky nejrůznějších produktů osobní péče, a to od parfémů, kosmetiky, detergentů až po čistící a prací prostředky. Vzhledem k jejich širokému použití a jejich schopnosti perzistence pronikly tyto sloučeniny do všech složek životního prostředí, zejména pak do vodního ekosystému. Proto je v poslední době věnovaná pozornost studiu těchto látek, jejich vlastností a osudu v různých složkách ekosystému. V rámci diplomové práce bylo studováno pět sloučenin (habanolid, exaltolid, ambretolit, musk MC4 a ethylen brasylat) ze skupiny makrocyklických musk sloučenin ve vzorcích odpadních vod odebraných na přítoku a na odtoku tří čistíren odpadních vod (ČOV Brno Modřice, ČOV Lednice, ČOV Mikulov). Základem této práce bylo optimalizovat metodu na stanovení vybraných musk sloučenin v odpadní vodě, zhodnocení a interpretace získaných výsledků. Pro izolaci analytů z odpadní vody byla použita mikroextrakce tuhou fází (SPME) a finální analýza byla provedena pomocí plynové chromatografie ve spojení s hmotností spektrometrií. Na základě vyhodnocení dat byla vyjádřena míra účinnosti eliminace daných vonných látek čistírnou odpadních vod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.