Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 398 záznamů.  začátekpředchozí391 - 398  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití GIS v inženýrských sítích
Blížil, David ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Bělík, Miloš (oponent)
Cílem této práce je zkoumat GIS v podmínkách provozovatelů a správců inţenýrských sítí. V práci jsou zmíněny důleţité aspekty týkající se problematiky GIS, jejího zavádění do podniků, ale i souvisejících technických informací. V práci je proveden výběr vhodného GIS metodou AHP pro potřeby malého aţ středního podniku. V závěru se práce soustředí na doporučení, kterými by se vybraný podnik měl řídit, pokud chce optimalizovat svůj provoz.
Mapové vyhledávače a jejich algoritmy
Jedlička, Jan ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Práce, jak už z názvu vyplývá, se zabývá mapovými vyhledávači a algoritmy, které s nimi souvisejí. Popisuje dva algoritmy, které řeší problém hledání nejkratší cesty v grafu (mapě): Dijkstrův a Floyd-Warshallův algoritmus se zaměřením na postup řešení a výpočetní složitost algoritmů. Zvláštní kapitola je věnována mapovým systémům v přístrojích GPS. V práci je pojednáno o mapových vyhledávačích obecně, dále porovnává vybrané aplikace a testuje na nich, jak řeší problém hledání nejkratší cesty v praxi -- hledání spojení mezi dvěma místy na mapě. Práce popisuje úlohu geografických informačních systémů obecně, ale především se zaměřuje právě na mapové služby GIS.
Geografický IS jako Decision Support System
Hlaváč, Vít ; Mildeová, Stanislava (vedoucí práce) ; Malý, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem geografických informačních systémů a systémů pro podporu rozhodování. Jejím úkolem je ověřit hypotézu, zda je možné geografické informační systémy považovat za systémy pro podporu rozhodování. Úvodní kapitola je věnována vysvětlení, co je to GIS a jaké je jeho využití v praxi. Druhá část se zabývá definicí systémů pro podporu rozhodování. V závěru práce jsou pak uvedeny příklady z praxe, které mají pomoci potvrdit nebo vyvrátit zkoumanou hypotézu.
Prostorová data v databázi Oracle
Hanuš, Ondřej ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Krch, David (oponent)
V současné době se stále více a více setkáváme s aplikacemi, které pracují s digitálními daty geografického charakteru. Uživatelé jsou více a více nároční a vyhledávají aplikace, které jim přinesou co nejjednodušší cestou informaci např. o nejkratší cestě do zaměstnání. Množící se případy, kdy ztrácíme papírová data z důvodů živelných pohrom, nás přivádí na myšlenku vše digitalizovat a papírová data ukládat na bezpečném místě v archívech a pro běžnou práci tak využít digitálních kopií, uložených v databázích. Tato práce se zabývá jedním z témat, které by tomuto trendu mohlo pomoci. Tímto tématem je ukládání a manipulace s prostorovými daty. Prostorová data svou povahou zahrnují problematiku geografických informačních systémů, které právě patří k typům aplikací, které jsou v dnešní ?digitální? době velmi často vyžadována. Aplikací, které nás vizuální cestou dovedou k cíli je dnes i na internetu celá řada. Tato problematika však v sobě neskrývá pouze aplikace typu hledání nejkratší trasy, ale řada firem je využívá např. pro plánování a výstavbu průmyslových sítí, plánování staveb domů, své využití najdou např. v aplikacích typu správa majetku. Pokud vezmeme v úvahu, že prostorová data jsou představována geografickými daty, velice snadno se dostaneme k úvaze, že takováto data mohou velmi jednoduše dosáhnout objemu v řádech terabajtů. Pro takovéto objemy dat je nutné hledat vhodná úložiště a hlavně efektivní správu. Takovouto funkčnost nám nabízí nejrozšířenější databáze ORACLE a rozšíření Oracle Spatial.
GIS jako systém pro komunikaci se zákazníky
Zubíček, Jan ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Kulaviak, Radim (oponent)
Základním tématem této práce je pojetí problematiky geografických informačních systémů (GIS) z pohledu jejich využití jako komunikačního prostředku v prostředí WWW. Důraz je kladen na řešení nenáročná na náklady. Cílem práce je přinést teoretické informace nutné k uchopení problematiky, ale také poskytnout řešení konkrétního informačního systému v podmínkách realitní kanceláře podnikající na českém trhu. V první části (kapitoly 2 a 3) se práce zaměřuje na zprostředkování základních vlastností a principů GIS získaných studiem odborných materiálů. Popsány jsou jak obecné principy využití GIS, tak také některá specifika jejich nasazení v podmínkách České republiky. V druhé části (kapitoly 4 až 7) autor na základě získaných znalostí popisuje tvorbu konkrétního GIS řešení vyhovujícího definici předmětu práce. Výsledkem práce je potvrzení předpokladu, že existují a jsou široce dostupné prostředky umožňující implementaci GIS při udržení nízkých nákladů.
GIS konkrétní obce
Babiš, Jan ; Traurig, Michal (vedoucí práce)
Popisuji zavádění GIS na obecních a městských úřadech,softwarové řešení GIS MISYS a jeho konkrétní využití na městském úřadu Mnichovic.
Marketing na pomezí mezinárodního podnikání a informačních technologií
Jurčík, Michal ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Sato, Alexej (oponent) ; Jindra, Jiří (oponent) ; Kováč, Michal (oponent)
Informační technologie umožnily standardizovat značnou část marketingových informací pomocí digitalizace. Tím, že se tyto informace standardizují, usnadňuje se také standardizace práce s nimi v konkrétních částech hodnotového řetězce podniku. V práci je navrženo vymezení čtyř specifických oblastí využívání informačních technologií v marketingu: e-commerce, dodavatelské řetězce s informačními technologiemi, marketingové databáze a informační systémy v podniku, digitální televizní a rozhlasové vysílání. Hlavním cílem práce je ověřit hypotézu o této klasifikaci oblastí aplikování informačních technologií. Dalším cílem je analyzovat tyto oblasti z hlediska mezinárodního marketingu a charakterizovat, jak konkrétně informační technologie ovlivňují v těchto oblastech podnikání.
Přijímače GPS a jejich možnosti využití v ekonomické sféře
Cajthaml, Jaroslav ; Pokorný, Pavel (vedoucí práce) ; Pokorný, Pavel (oponent)
Zmapování vývoje GPS, součaný stav využití této technologie obecně a v rámci IS orgnizací. Řešení zaměřeno na oblast komerčního pojišťovnictví, zvláště sjednávání a likvidace majetkových škod na stavbách a automobilech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 398 záznamů.   začátekpředchozí391 - 398  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.