Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 642 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potenciál obnovitelných zdrojů na území České republiky ve vztahu k požadavkům Evropské unie
Paluda, Roman
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi požadavky Evropské unie na nárůst podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu s důrazem na elektroenergetiku a dosažitelným potenciálem na území ČR. Podrobně byla analyzována energie vodní, větrná, biomasy, solární a geotermální. Hodnoceny byly aspekty technologické, přírodní a legislativní. U každého ze zkoumaných obnovitelných zdrojů byl stanoven maximální dosažitelný potenciál OZE. Na základě zjištěných skutečností je zhodnocena pozice ČR v oblasti potenciálu OZE, hodnocena politika EU v této oblasti a uvedeno několik doporučení, jak lépe zapojit obnovitelné zdroje nejen v elektroenergetice, ale i v energetickém mixu obecně.
Biomass estimation of European beech stands
Veselský, Marek
Lesní ekosystémy mají v globálním měřítku důležitý podíl na koloběhu a ukládání uhlíku do suchozemských ekosystémů. Uložený uhlík v lesních porostech je většinou označovaný jako biomasa. Diplomová práce se zabývá odhadem biomasy v bukových porostech na výzkumných plochách Holíkov (Drahanská vrchovina) a Štítná nad Vláří (Bílé Karpaty) v České republice. Studie byla provedena v období od roku 2010 až do 2015. Bylo použito 65 alometrických rovnic za účelem stanovení nejvhodnější alometrické rovnice pro odhad nadzemní a podzemní biomasy porostu a všech hlavních frakcí stromu. Z výsledků je zřejmé, že některé alometrické rovnice se od sebe velmi lišily. Na základě výsledků bylo také zjištěno, že pro experimentální plochy je nejvhodnější alometrická rovnice podle Vejpustkové et al. 2013 a podle Wutzlera et al. 2008.
Vliv porostní struktury a druhové skladby na produkci dřevní biomasy výmladků v nízkém a středním lese
Procházka, Martin
V minulém století, došlo k výraznému ústupu od tradičního výmladkového způsobu obhospodařování lesů. V současné době dochází ke zvyšování zájmu o opětovné zavedení tohoto způsobu hospodaření, ať už jsou důvody produkce dřeva či ochrana přírody. Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit produkci biomasy výmladků, v závislosti na dřevině a intenzitě provedeného těžebního zásahu při převodu lesa vysokého na les nízký a les střední. Měření probíhala na experimentální ploše nízkého a středního lesa TARMAG Hády v roce 2014 a v roce 2016. Byly měřeny pařezové výmladky. Pro každého jedince s vegetativním zmlazením byla vypočtena hodnota biomasy výmladků v roce 2016. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že vliv na produkci biomasy výmladků má kruhová výčetní základna původního porostu. Dále byl prokázán vliv počtu výstavků na produkci biomasy výmladků. Největší přírůst biomasy na jedince, nezávisle na intenzitě těžebního zásahu, vykazovala Tilia sp.. Výchovné zásahy se zatím nejeví jako nezbytné.
Hodnocení provozu kotle na biomasu z pohledu emisí
Zbojková, Monika
Práce je zaměřena na hodnocení provozu kotle na biomasu z hlediska emisí. Zahrnuje popis a vlastnosti využití energetické biomasy v termochemických transformacích a zabývá se především spalováním biomasy v kotlích pro domácnosti, řeší jeho výhody a nevýhody. Teoretická část dále popisuje rozdělení kotlů na spalování biomasy. Praktická část práce je zaměřena na provedení sledování konkrétních provozních režimů kotle na biomasu a vyhodnocení získaných dat. Je zde popsáno vyhodnocení provozu kotle z pohledu energetického využití a sledování jednotlivých polutantů z hlediska lidského zdraví a ochrany ovzduší. V závěru je nastíněn pohled na lokální spalování v obcích.
Stroje a strojní linky pro zpracovní dřevního odpadu - štěpkovače
Vaněk, Martin
Práce popisuje stroje a strojní linky pro zpracování dřevního odpadu - štěpkovače. V teoretické části podává přehled o tom, co jsou to štěpkovače a k čemu slouží. Práce představuje základní rozdělení štěpkovačů s následným přestavením základních druhů drtícího ústrojí. Následně jsou představeni čeští a zahraniční výrobci spolu s jejich vyráběnými typy. Na závěr teoretické časti jsou popsány jednotlivé stroje a strojní linky spolu s celým pracovním procesem. Tento proces se využívá při kácení a následné likvidaci dřevní hmoty na lesních pozemcích, i ve městech. Praktická část srovnává navržené strojní soupravy v polně laboratorním měření. Naměřené hodnoty byly srovnány mezi sebou. Nakonec jsou vyčísleny náklady a ekonomická stránka srovnávaných linek.
Rozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a ČR
Pukl, Zdeněk
Bakalářská práce je zaměřena na alternativní pohony a paliva u osobních automobilů. První část práce obsahuje teoretické rozdělení druhů alternativních paliv a pohonů se zaměřením na paliva vyráběná z biomasy. Dále je práce soustředěna na konstrukci upravených vozidel se spalovacími motory, konstrukci hybridů a elektromobilů. V poslední části práce je technické, ekonomické a legislativní srovnání.
Využití energie biomasy
Holík, Pavel
Tato závěrečná práce, vyhotovená v rámci bakalářského studia Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, se zabývá literárním řešením na téma využití energie biomasy. V této bakalářské práci je zpracován základní přehled energetických plodin pro energetické využití v ČR. Vybrané druhy biomasy jsou podrobně popsány od jejich vzniku až po jejich energetické zpracování. Podrobně jsou popsány technologie termochemických transformaci biomasy pro energetické účely a jejich vliv na životní prostředí. V bakalářské práci jsou popsány základní alternativy pro vytápění domácností a jejich podmínky provozování do budoucích let.
Rozšíření, pěstování, sklizeň a zpracování moringy v jižní Etiopii
Holešová, Natálie
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření, pěstování, sklizeň a zpracování stromů z rodu Moringa v jižní Etiopii. Terénní práce byly provedeny v oblasti Státu jižních národů, národností a lidu. V oblasti Chano Dorga (poblíž Arba Minch) byla zjištěna celková biomasa listů vzorníkových stromů různých tlouštěk kmene a v laboratoři byl následně zjištěn obsah vody a sušiny v jednotlivých částech listů. V oblasti Konsa byly lokalizovány a naměřeny mohutné staré stromy. Od místních obyvatel byl zjištěn tradiční způsob pěstování a využití moringových stromů.
Vztah vybraných dendrometrických parametrů dřevin k jejich poškozování bobrem evropským na polesí Tvrdonice
Ejemová, Tereza
Bakalářská práce se zabývá potravní ekologií bobra evropského (Castor fiber) na území polesí Tvrdonice. Zkoumá množství a kvalitu využitelné biomasy v mimovegetačním období, kdy se bobr živí kůrou a lýkem dřevin. Hlavní zkoumané dřeviny této práce jsou: topol (Populus sp.), vrba (Salix sp.), dub (Quercus sp.) a bez (Sambucus sp.). Základ metodiky tvoří sběr dostatečného množství vzorků dřevin a následné laboratorní měření objemu, hmotnosti a obsahu dusíkatých látek ve využitelné biomase. Výsledkem je srovnání množství biomasy v jednotlivých dřevinách a stanovení jejich výživové kvality.
Růst a prosperita výsadeb douglasky tisolisté na Opočensku
Matějka, Ondřej
Účelem této diplomové práce je posouzení růstového potenciálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco) v porovnání s dalšími hospodářskými dřevinami České republiky. Sběr dat probíhal na zkusných plochách nacházejících se v lesích majetku Kristiny Colloredo-Mansfeldové na Opočensku. Jednalo se o 2 plochy, na kterých byla douglaska pěstována v různých směsích s borovicí, smrkem, dubem a bukem. Vyhodnocením výsledků za 5 let pozorování bylo zjištěno, že douglaska již v rané fázi porostu vykazuje prokazatelně rychlejší růstovou schopnost a v určitých případech až 2,5krát převyšuje produkční schopnost našich hospodářských dřevin. Přínosem této práce má být prokázání potencionálních produkčních schopností douglasky a jejich pozitivních přínosů pro naše lesnictví, včetně odolnosti a schopnosti přizpůsobit se současné klimatické změně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 642 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.