Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kindergarten with creches
Zabáková, Laura ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
The subject of this Bachelor Thesis is the execution-stage construction project design of a kindergarten and nursery building. The building is to be situated within the cadastral area of Modřice town. The facility is a two-level rectangular building with no basement, comprising two separate sections: a kindergarten for 23 children and a nursery for 12 infants. The proposed building will be of a combined structural design made of ceramic brick walls and four reinforced-concrete columns. The external walls will be thermo-insulated by a contact insulation system. The ceiling structures will be made of ceramic beams and “MIAKO” insertion blocks. The roof structure will comprise four gable roofs. The architectural design of the building fits into the existing surrounding development pattern.
Bytový dům Medlánky
Sláma, Miroslav ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá dokumentaci malého bytového domu v Brně Medlánky, ulice Hudcova. Bytový dům má 3 podlaží, skládá se z 8 garáží, 6 bytových jednotek a 2 ateliérů. Konstrukční systém je navržen zděný z keramických tvarovek a železobetonové nosné stěny. Stropy jsou montované z keramických tvarovek a v prostoru schodiště železobetonové. Střecha je plochá jednoplášťová. Práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 405/2017.
Bytový dům v Boskovicích
Ludvík, David ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojícího bytového domu v Boskovicích. Objekt bytového domu je osazen v mírně svažitém terénu, má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V objektu se nachází šest krytých garážových stání a devět bytových jednotek. V každém podlaží se nachází tři bytové jednotky různého dispozičního řešení. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek, podzemní podlaží a část základové konstrukce ze ztraceného bedněné. Stropy jsou monolitické železobetonové a střecha je plochá, jednoplášťová. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Malý bytový dům
Holubář, Zdeněk ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh čtyřpodlažního bytového domu s bezbariérovými byty. Objekt je čtyřpodlažní, zastřešený vazníkovou střechou. V podzemním podlaží se nachází 3 samostatné garáže. Stavba je umístěna v obci Velké Meziříčí na pozemku parcelního čísla 3800/30, katastrálního území Velké Meziříčí. Svislé konstrukce jsou navrhnuty z keramických tvarovek. Stropy jsou keramické a střecha je řešena jako sedlová s vazníky. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součást návrhu je tepelně technické posouzení, akustické posouzení a požárně bezpečnostní posouzení.
Malý bytový dům
Hanák, Martin ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
PŘEDMĚTEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NOVOSTAVBA MALÉHO BYTOVÉHO DOMU V UHERSKÉM HRADIŠTI. OBJEKT MÁ ČTYŘI NADZEMNÍ A JEDNO PODZEMNÍ PODLAŽÍ. V PODZEMNÍM PODLAŽÍ SE NACHÁZEJÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY PRO UŽIVaTELE OBJEKTU A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO CHOD BUDOVY. NA KAŽDÉM PODLAŽÍ SE NACHÁZEJÍ DVĚ BYTOVÉ JEDNOTKY, 2+1 A 3+KK, CELKOVĚ SE V DOMĚ NACHÁZÍ 8 BYTOVÝCH JEDNOTEK, V PRVNÍM NADZEMNÍM PODLAŽÍ JE BYT 3+1 ŘEŠEN JAKO BEZBARIÉROVÝ, JINAK JSOU VŠECHNY BYTY ŘEŠENY DISPOZIČNĚ STEJNĚ. OBJEKT JE VYBAVEN I VÝTAHEM PRO IMOBILNÍ HLAVNĚ DÍKY TOMU, ŽE SE ZDE NACHÁZÍ BEZBARIÉROVÝ BYT. OBJEKT JE ZDĚNÝ ZE SYSTÉMU POROTHERM S MONTOVANÝMI STROPY, STŘECHA JE ŠIKMÁ ŘEŠENA POMOCÍ DŘEVĚNÉHO KROVU. CELKOVĚ STAVBA ZAPADÁ MEZI OKOLNÍ ZÁSTAVBU.
Stavební úpravy bytového domu Křenová 76, Brno
Neduchal, Zbyněk ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby na stavební úpravy bytového domu na ulici Křenová 76 v Brně. Objekt je členěn na dvě obytná nadzemní podlaží a neobytný suterén a podkroví. V obou nadzemních podlažích se nachází dvě bytové jednotky, které jsou v dnešní době nevyužívány. Základy jsou provedeny z cihel plných pálených, svislé nosné i nenosné zdivo je taktéž z cihel plných pálených, vodorovné konstrukce jsou v suterénu valené klenby a v nadzemních podlažích dřevěné trámové s rákosníky. Střešní krov je zhotoven z vaznicové soustavy se stojatou stolicí, zastřešení z keramických pálených tašek. Stavebními úpravami vznikne sedm nových bytů a kavárna v 1.NP s venkovní terasou v zahradní části. Budou provedeny sanace suterénního zdiva tlakovou injektáží, provětrávanou podlahou iglú systémem, spřažení dřevěných stropů se železobetonovou deskou a nový provětrávaný střešní plášť se zateplením mezi a nad krokvemi se skládanou krytinou z keramických tašek.
Hotel s wellness
Jagoš, Ondřej ; Tichomirov,, Vladimír (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je novostavba hotelu s wellness. Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Malenovice u Zlína, městě Zlín, ve Zlínském kraji. Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová konstrukce, zastřešena plochými střechami. V prvním nadzemním podlaží je umístěna recepce, zázemí hotelu, restaurace s venkovním posezením a wellness zóna. Druhé a třetí nadzemní podlaží je určeno pro ubytování hostů formou dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Čtvrté a páté nadzemní podlaží slouží pro ubytování hostů taktéž formou dvoulůžkových pokojů. Pokoje pro hosty a apartmány jsou situovány k severní a jižní straně. Tyto obytné prostory jsou z převážné části opatřeny balkóny, jdoucí až za roh objektu. V posledním šestém nadzemním podlaží se nachází vedení hotelu, zasedací místnost a bar s terasou. Hlavní vstup do objektu je umístěn na stranu severní. Součástí hotelu jsou i parkovací stání v exteriéru a přístupové komunikace. Exteriér i interiér hotelu je navržen v souladu s moderními designovými trendy. Řešení prostoru je funkční a dispozičně jednoduché. Dynamiku stavby podtrhuje návrh vnějších otvorů v odstínu černé a dvoubarevné fasády v kombinaci modré a šedé. Hotel je určen k poskytování pasivního i aktivního odpočinku s možností ubytování mladých párů, rodin s dětmi, seniorů, jednotlivců, ale i osob s omezenou schopností pohybu. Při jeho navrhování bylo myšleno zejména na jejich pohodlí. Proto jsou součástí objektu prostory pro trávení volného času. Komfort pro odpočinek v rámci objektu nabízí výše zmiňovaná wellness zóna, bar s přilehlou terasou a venkovní bazén. Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné pod vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový plášť i vnitřní zdivo hotelu je vystavěno z přesných tvárnic
Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin
Melichar, Jindřich ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Dohnálek,, Pavel (oponent) ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Prakticky jakýkoliv stavební objekt v našem klimatickém pásu čelí v nějaké formě působení vlhkosti. Převážně starší a historické budovy jsou nejvíce postiženy negativním vlivem působení vody. Dříve docházelo k dodatečnému snižování vlhkosti pouze mechanicky, a to zarážením izolačních plechů nebo probouráváním a podřezáváním zdiva. Postupem času byly vyvinuty i chemické metody sanace vlhkého zdiva, které jsou v porovnání s mechanickými značně jednodušší stran aplikace a šetrnější ke statice ošetřovaných budov, což je činí ideálními pro ošetřování historických budov, anebo objektů, které by nesnesly výraznější narušení. Hlavním principem chemických metod sanace vlhkého zdiva je aplikace speciálního materiálu do linie vyvrtaných otvorů s danou roztečí. Následnou penetrací injektážního materiálu dochází k protnutí výseči jednotlivých vrtů, a tak k vytvoření tzv. injektážní clony, která zabraňuje vzlínání vlhkosti nad ni. Injektážní materiály mohou rovněž obsahovat podíl druhotných surovin, čímž dochází ke snížení vlivu dopadu výroby na životní prostředí. Efektivitu infuzních materiálů ve zdivu ovlivňuje celá řada faktorů, jako je teplota, vlhkost, či druh ošetřovaného materiálu. Důležitým faktorem je též zjištění efektivity sanačního materiálu, prokázáním jeho schopnosti penetrovat stavební materiál prostřednictvím identifikace jeho přítomnosti v něm.
Mechanická odolnost povlakových hydroizolací vůči poškození prvky konstrukční ochrany hydroizolace
Remeš, Josef ; Oláh,, Jozef (oponent) ; Novotný,, Marek (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Povlakové hydroizolace jsou v současné době nejčastěji používaným materiálem pro ochranu před působením vody. Najdeme je ve skladbách spodních staveb i střešních konstrukcí a jsou klíčovým prvkem hydroizolačního systému. Při navrhování je proto důležité volit materiály, prvky a doplňky systému tak, aby byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita, hydroizolační účinnost a spolehlivost. Za účelem ochrany hlavní hydroizolační vrstvy je proto skladba doplněna o prvky konstrukční ochrany, které mají zamezit mechanickému poškození povlakové hydroizolace. K mechanickému namáhání může dojít v řadě situací, které mohou způsobit vnější vlivy jako např. nevhodný způsob hutnění, ale zároveň i nevhodná volba materiálu pro konstrukční ochranu hydroizolace. V praxi lze pozorovat případy poruch hydroizolačních systémů, kdy prvky s vyšší mechanickou odolností jsou namáhány a působí na prvky s odolností nižší, které mohou nastat při použití nopové fólie jako konstrukční ochrany hydroizolace. Disertační práce zkoumá soustavy skladeb, kde je hlavní hydroizolační vrstva chráněna prvky konstrukční ochrany, které mohou vlivem namáhání a vzájemného spolupůsobení vést k poruše povlakové hydroizolační vrstvy a snížení hydroizolační spolehlivosti skladby. Práce je zaměřena zejména na zjištění mechanické odolnosti povlakových hydroizolací z fólií a asfaltových pásů vůči poškození od nopové fólie v závislosti na druhu namáhání. V prvotní fázi práce je výpočtově posouzeno možné porušení povlakové hydroizolace od nopové fólie v důsledku protlačení nopů. V následující fázi je pak pomocí experimentů ověřován vliv dlouhodobého statického zatížení a krátkodobého dynamického zatížení vyvolaného hutněním zásypu zeminy, kde je prováděno i měření zatížení od hutnění. Vyhodnocení experimentů a získané poznatky poskytly informaci při jaké kombinaci a uspořádání jednotlivých vrstev hrozí zvýšené nebezpečí poruchy a snížení hydroizolační účinnosti povlakové hydroizolace při použití nopových fólií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
21 NOVOTNÝ, Martin
12 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
31 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
12 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
31 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.