Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinný dům s ordinací
Tejzr, Martin ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu s ordinací, který je lokalizován na okraji obce Přečkovice, která se nachází ve Zlínském kraji. Půdorys objektu připomíná tvar písmene L a je částečně zasazen do svahu. Je rozdělen do dvou části. První část plní funkci administrativní (ordinace) a druhá část je obytná. Obytná část má dvě nadzemní podlaží. Objekt je založen na základových pasech. Nosné svislé konstrukce tvoří systém Porotherm a ve styku se zeminou betonové tvarovky pro ztracené bednění Livetherm. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické stropy.
Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně
Šiprová, Lucie ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby III v letním semestru druhého ročníku. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu současného hl. vlakového nádraží v Brně, jenž je situován do centra města Brna v městské části Brno – Střed na k.ú. Město Brno (610003). Projekt řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem. Součástí bakalářské práce je ideové řešení nového využití historické budovy, areálu současného kolejiště a návaznosti objektu na blízké okolí. Podrobné řešení se zabývá novostavbou hotelu v místě nejnovějšího křídla vlakového nádraží, které bude zbouráno. Základní myšlenkou je zachovat co největší část historického objektu a hodnotných konstrukcí, vyhnout se navyšování zastavěných ploch a vnést do budovy a centra města nový život. Atraktivnost budovy bude umocněna novým parkem vybudovaným v místě současného kolejiště. Na park bude v úrovni stávajícího kolejiště navazovat nová lávka ústící ve 2.NP OD Tesco a NG Vaňkovka. Parkovací kapacita je zajištěna podzemním parkovištěm, nově vybudovaným pod kolejištěm. Dále dojde k moderní dostavbě věže u hlavní haly budovy, která byla zbourána za 2. Světové války. Přístavba nového křídla, celá rekonstrukce i všechny dostavby (nová věž) budou řešeny moderní formou, která bude respektovat a zdůrazňovat secesní historickou budovu a genius loci místa.
Rodinný dům s kavárnou v Havlíčkově Brodě
Uhlířová, Jana ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s kavárnou v Havlíčkově Brodě. Objekt se nachází v mírně svažitém pozemku a je částečně podsklepen. Obytná část má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Celá část je zastřešená sedlovou střechou se spádem 30° s betonovými taškami. V druhé části je jednopodlažní kavárna zastřešená plochou vegetační střechou ve sklonu 3°. Garáž je od objektu oddělená s plochou vegetační střechou. Svislé konstrukce v nadzemní části jsou tvořený ze systému Porotherm a obvodové zdivo v suterénu je tvořeno z prefabrikovaných bednících betonových tvarovek. Vodorovná konstrukce je tvořená z monolitické železobetonové desky. Část fasády je zakončená silikonovou fasádou a část tvoří provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.
Stavební úpravy a přístavba rodinného domu
Sitta, Marek ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného domu v obci Nemile, která se nachází v Olomouckém kraji. Jedná se o stavební úpravu a přístavbu stávajícího stavu domu. Objekt rodinného domu má dvě obytná podlaží s částečným podsklepením. Nachází se v něm jedna bytová jednotka. Stavební úprava rodinného domu je provedena v podobě obnovy omítkových, podlahových, fasádních systémů, dále výměny oken, dveří, technického zázemí budovy a dalších systému. Stávající půdorysný tvar suterénu a prvního patra zůstane zachován v celém rozsahu doplněno přístavbou, druhé patro bude v celém rozsahu pozměněno. Tvar půdorysu objektu bude pozměněn v podobě přístavby obytné zóny (kuchyně jídelny a obývací místnosti), dále potom bude vybudována přístavba přístřešku pro dvě vozidla. Svislé nosné konstrukce jsou vyhotoveny zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi,s kontaktním zateplovacím systéme EPS GreyWall. Základové konstrukce monolitické betonové. Vodorovné konstrukce jsou zhotoveny ze systému Porotherm MIAKO. Zastřešení tvořeno plochou střechou u přístavby obytné části a přístřešku pro vozidla a nad stávající části domu je použit nové zbudován střešní pultový systém z konstrukčního dřeva. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu rodinného domu. Přednostní rodinného domu je systém vytápění tepelným čerpadlem vzduch/voda s podlahovým topením. Navržený objekt rodinného domu splňuje standardy moderního bydlení a snaží se vyřešit otázku kvalitního bydlení jak z hlediska ekonomického tak i ekologického hospodaření s energiemi a udržitelností standartu bydlení a životnosti stavby bez nutnosti adaptace. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu rodinného domu. Moderní vzhledovému uspořádání je dosaženo tvarovým charakterem budovy v kombinaci s velkými prosklenými otvory a samotnými použitými materiály. Přednostní rodinného do
Rodinný dům Slunečná
Pouzar, Martin ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům, který se nachází v katastrálním území Dobrá Voda u Českých Budějovic. Stavba je dvoupodlažní se suterénem a garáží pro dvě vozidla, která je součástí 1NP. Objekt je navržen pro bydlení čtyřčlenné až pětičlenné rodiny. Konstrukční systém svislých nosných konstrukcí je z cihelného zdiva, doplněný o železobetonové stropy. Ve 2NP tvoří obvodovou konstrukci provětrávaná fasáda z broušených cihel, kombinovaného roštu, zateplovacího systému ETICS a fasádních latí. V suterénu budovy je infrasauna a k ní potřebné zázemí. Zastřešení objektu je dvojicí plochých vegetačních střech. Výplně otvorů jsou dřevěné. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Bytový dům
Pivec, Jakub ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Olomouci. Na severní straně má budova společnou štítovou stěnu se sousedním rodinným domem. Objekt bytového domu má dvě nadzemní podlaží a celkem se skládá z 8 bytových jednotek. Na prvním nadzemním podlaží se nachází 4 byty a na druhém nadzemním podlaží 4 byty. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek a část základů ze ztraceného bednění. Stropy jsou montované z keramických tvarovek. Nosnou část šikmé střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Pivovar Hoppy Friends
Němeček, Pavel ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem pivovaru Hoppy Friends, který je situovaný ve městě Moravská Třebová. Objekt je navržen třipodlažní a je podsklepený. V podzemním podlaží je umístěn ležácký sklep spolu s chadícím boxem. V prvním podlaží se nachází varna pivovaru se šrotovnou a skladem surovin, návštěvnické centrum, zázemí pro sládka, technická místnost s kotelnou a prodejna. Ve druhém podlaží jsou situovány kanceláře a laboratoře. Objekt pivovaru je navržen ze zděného systému s provětrávanou fasádou a obkladem ze dřevěných desek a hliníkového obkladu, založení na základových pasech s jednoplášťovou plochou střechou.
Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek
Kvapilová, Vendula ; Cigánek, Jiří (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření sanace vlhkého zdiva. Knurrův palác má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepen, zastřešen klasickým krovem s vláknocementovou krytinou. Využití objektu je navrženo převážně jako občanská vybavenost, nyní se objekt nevyužívá. Stavba se nachází v těsné blízkosti svahu a na dotčený objekt navazuje sousední budova. Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provádění stavby.
Budova současného vlakového nádraží v Brně
Kalvoda, Vít ; Tichomirov, Vladimír (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 2.ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnova historické budovy, která je v současnosti využívána jako nádražní budova vlakové stanice Brno - Hlavní nádraží. Projekt tedy řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem (o nové poloze hlavního nádraží by mělo rozhodnout Ministerstvo dopravy ČR na základě studie proveditelnosti v blízké budoucnosti). Hlavním cílem projektu je prokázat možnost nového využití historické budovy po odsunu vlakového nádraží a řešení lepšího prostupu tímto územím pro pěší ve směru z historického centra města na jih. Proto tento návrh uvažuje s demolicí křídla historické budovy sousedící s budovou České pošty právě z důvodu prostupu pro pěší, ale také kvůli optickému propojení těchto území. Na části půdorysu tohoto křídla vznikne nová výšková budova s vyhlídkovou terasou a komerčním využitím, která také slouží jako orientační bod v prostoru pro dálkové pohledy. Dále dojde k moderní dostavbě věže historické budovy, která byla zdemolována za 2. světové války, demolici staré a výstavbě nové pasáže při vstupní podélné fasádě západního křídla budovy a rekonstrukci západní stěny po demolici křídla budovy sousedící s budovou České pošty. Všechny tyto nové dostavby jsou řešeny moderní formou, která respektuje hodnoty historické budovy a genius loci tohoto místa. V prostoru bývalého kolejiště vznikne park, který v této části města velice chybí. Přes něj je umožněn bezbariérový pohyb z centra města přes lávku k OD Tesco a NG Vaňkovka v úrovni 2NP těchto budov. Pod parkem je parkoviště pro cca 700 aut.
Rodinný dům v Boreči
Kučerová, Daniela ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Boreči. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, kde dolní podlaží je zasazeno v terénu. Dům je tedy částečně podsklepen a kopíruje svažitý terén. Svah je orientovaný na jihovýchodní stranu. Hlavní vstup do domu je řešen v úrovni 1NP a to ze západní strany od příjezdové komunikace. V této části domu je dále umístěna vstupní hala, schodišťový prostor do 1PP, ložnice, dva dětské pokoje, koupelna s WC, úklidová komora, úložné prostory a garáž. V úrovni 1PP se nachází převážně společenská zóna, sestávající z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní. Dále se zde nachází pokoj pro hosty, prádelna, sauna, WC, technická místnost a spíž. Společenská i klidová zóna jsou orientovány na jižní až jihovýchodní stranu s výhledem. Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel. Strop nad nejnižší úrovní je ze železobetonové monolitické desky. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou se sklonem 3,5%.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
21 NOVOTNÝ, Martin
10 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
29 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
10 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
29 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.