Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikatelský plán
Juranová, Petra ; Fiala, Roman (vedoucí práce) ; Kozáková, Petra (oponent)
Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení bistra. Práce se nejdříve věnuje podnikání obecně, náležitostem podnikatelského plánu a poté samotnému zpracování podnikatelského plánu na základě studia odborné literatury. Součástí plánu je analýza vnitřního a vnějšího prostředí, finanční plán a marketingový plán. V závěru práce je vyhodnoceno, zda je založení bistra realizovatelné, rentabilní a finančně udržitelné. Práce má sloužit jako základ a opora při realizaci tohoto podnikatelského záměru.
Měření výkonnosti vybraného podniku
Šimonová, Jana ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Hodulíková, Kateřina (oponent)
Cílem této diplomové práce je na základě moderních metod měření výkonnosti podniku, analyzovat finanční stabilitu společnosti B:TECH, a.s. a porovnat výsledky s výstupy metod doposud aplikovanými ve společnosti a navrhnout konkrétní řešení zjištěných skutečností. K naplnění tohoto cíle jsou použity moderní ukazatele založené na bázi tvorby hodnoty. Jsou jimi ekonomická přidaná hodnota, RONA, CROGA, CFROI a DCF. Součástí práce je rovněž zhodnocení stávajícího systému měření výkonnosti ve společnosti a jeho konfrontace s výstupy moderních metod. Společnost v současnosti používá tradiční ukazatele měření výkonnosti založené na provozním výsledku hospodaření a obratu. Pro výběr nejvhodnějšího doplňku ke stávajícímu systému měření finanční výkonnosti byla provedena srovnávací analýza použitých ukazatelů. Jako nejvhodnější metoda se projevila ekonomická přidaná hodnota a RONA, které jsou v současném systému měření výkonnosti pro společnost nejvyužitelnější.
Finanční situace společnosti HC Dukla Jihlava
Kříženecká, Monika ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Fiala, Roman (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit finanční situaci společnosti HC Dukla Jihlava s.r.o. a to nejen pomocí finanční analýzy, ale také komparací s jinými spor-tovními kluby. Situaci klubu sleduji za období od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2016. Výsledkem mé práce bude posouzení situace na základě těchto finančních analýz a PESTEL analýzy a následné stanovení doporučení ke zlepšení situace.
Zhodnocení finančního zdraví VOD Plavsko
Vlachová, Tereza ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Kozáková, Petra (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví výrobně obchodního družstva v letech 2011-2015. V teoretické části práce budou popsány nástroje finanční analýzy a vybrané bankrotní a bonitní modely vhodné pro použití v odvětví, ve kterém se družstvo nachází. V praktické části bude provedeno samotné zkoumání. Cílem práce je zhodnotit finanční zdraví VOD Plavsko za období 2011-2015 a vydat doporučení, která problémy odstraní.
Posouzení finančního zdraví obchodního družstva Jednota Tábor
Sechovcová, Veronika ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Novotný, Martin (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví obchodního družstva Jednota Tábor v letech 2011 až 2015 za pomoci metod finanční analýzy a mezipodni-kového srovnání a případné doporučení vedoucí ke zlepšení jeho finanční situace. Práce je klasicky rozdělena na dvě základní části, teoreticko-metodologickou a prak-tickou. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tématu finanční analýzy a popsány základní metody hodnocení finanční situace. V závěru této části práce jsou uvedeny metody mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoreticko-metodologická východiska aplikována na praktickém příkladu, a to na ob-chodním družstvu Jednota Tábor. Pro lepší vypovídací schopnost jsou výsledky srovnány s výsledky spotřebního družstva Jednota Jindřichův Hradec a s výsledky odvětví. V závěru práce je shrnutí výsledků, vyhodnocení finančního zdraví a návrh doporučení k možnému zlepšení.
Posouzení finanční situace podniku s využitím bonitních a bankrotních modelů
Heřmanová, Klára ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Pevná, Jana (oponent)
Záměrem této diplomové práce je zjistit vypovídací schopnost vybraných bonitních a bankrotních modelů. Analýza je zaměřena na aplikaci bonitních a bankrotních modelů společně s poměrovými ukazateli na údaje firmy TBG Klatovy, s.r.o. První část je zaměřena na aplikaci bonitních a bankrotních modelů. Druhá část zobrazuje aplikaci poměrových ukazatelů. Ve třetí části jsou srovnány výsledky jednotlivých metod a zhodnoceny vypovídací schopnosti bonitních a bankrotních modelů. Aplikační část vychází z předchozí části práce, ve které jsou shrnuty teoretické poznatky.
Řízení nákladů v konkrétní společnosti
Dvořáková, Veronika ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Jánský, Jaroslav (oponent)
V diplomové práci je analyzována vybraná společnost, ve které jsou charakterizovány současné postupy při řízení nákladů, jejich sledování a následné vyhodnocování. Sou-částí práce je také představení kalkulačního vzorce a samotná kalkulace výrobků. Na základě zjištěných skutečností jsou konkretizovány nedostatky procesu řízení a kalku-lace nákladů, vydána doporučení možností zefektivnění nákladového hospodářství fir-my a to včetně kalkulace nákladů a navržení opatření vedoucích ke snížení nákladů.
Návrh kalkulačního systému ve vybraném podniku
Reiman, Yuliya ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Hajdíková, Taťána (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na procesní řízení nákladů pomocí metody Activity Based Costing. Cílem práce je analýza současné situaci řízení nákladů ve společnosti a zavedení nového kalkulačního systému. Obsah práce je rozdělen do osmi na sebe navazujících částí. První část se zaměřuje na řízení nákladů a kromě pojetí nákladů vysvětluje i jejich členění. Dále následuje druhá část, která popisuje podstatu kalkulace a kalkulačních metod. Třetí část specifikuje metodu Activity Based Costing, její základní teoretická východiska, etapy implementace a také možné výhody a nevýhody realizace. Čtvrtá část je věnovaná metodice a cíli práce. Část pátá popisuje společnost, její historii, služby a charakteristiku nákladů. V další části se ve společnosti aplikuje kalkulace variabilních nákladů a přirážková kalkulace. V sedmé části za pomocí jednotlivých kroků probíhá implementace metody Activity Based Costing. V poslední kapitole se vyhodnocují výsledky jednotlivých kalkulačních metod a následuje doporučení jedné metody k realizaci.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku GEFOS, a.s.
Záruba, David ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Hajdíková, Taťána (oponent)
Diplomová práce pojednává o zhodnocení finanční výkonnosti podniku GEFOS, a.s. Cílem je zhodnotit finanční výkonnost společnosti a dopad původních doporučení z předchozí bakalářské práce, která byla ve společnosti realizována. Na základě zjištěných výsledků bude posouzen následný finanční vývoj a navržena další případná opatření pro ekonomický růst podniku. První část práce obsahuje teoretické poznatky o aparátu finanční analýzy a zvolených metodách a o analýze makroprostředí. V druhé části práce, která vychází ze stanoveného cíle, jsou odborné poznatky užity v praxi. Práce rovněž obsahuje, z výsledků provedené analýzy, vytvořené odvětvové srovnání, které přispívá k celkovému dokreslení finanční situace zvoleného podniku.
Řízení nákladů ve společnosti Moira CZ, a.s.
Kolář, Jakub ; Kozáková, Petra (vedoucí práce) ; Roušal, Jan (oponent)
Diplomová práce Řízení nákladů ve společnosti MOIRA CZ, a.s. má za cíl popis nákladových skutečností a analýzu postupů a nástrojů využívaných pro řízení nákladů ve vybrané firmě. V úvodu pomocí literární rešerše hovoří o členění a druzích nákladů a kalkulací. V praktické části se pak věnuje analýze všech věcně důležitých druhů nákladů, jejich členění a řízení v podniku. Součástí je také analýza kalkulací používaných v podniku na příkladných produktech a meziproduktech. Každá podkapitola pak obsahuje shrnutí a případné doporučení. V závěru práce je pak shrnutí a ohodnocení celkového přístupu firmy společně s návrhem zlepšení v konkrétní oblasti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kozáková, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.