Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační aktivity společnosti Berliner Stadtreinigung v letech 2010-2011: případová studie s ohledem na vnímání značky Pražské služby
Kotvová, Lenka ; Dolanská, Nora (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Práce se zabývá případovou studií popelářské společnosti Berliner Stadtreinigung, jejíž unikátní komunikační kampaň přepsala novodobé dějiny německé marketingové komunikace. V první kapitole práce popisuje charakteristické rysy této dlouhodobé kampaně, jakožto i jejich historický vývoj a integraci do komplexní reklamní, mediální i kreativní strategie. Pro verifikaci prezentované efektivity kampaně autorka ve druhé kapitole provádí vlastní dotazníkové šetření, zkoumající znalost a vnímání značky BSR i jejích komunikačních aktivit. Sekundárním cílem tohoto šetření je situační komparace s českým trhem, resp. se společností Pražské služby. I její vybrané komunikační aktivity jsou v práci, potažmo v její třetí kapitole, představeny a zhodnoceny. Na závěr dochází k doporučením, jež by mohly optimalizovat stávající komunikaci Pražských služeb a napomoci tak její vyšší efektivitě.
Gibberish. Is Denglish Our Fate? A Diachronic-synchonic Analysis of Anglicisms in Selected Periodicals
Kotvová, Lenka ; Zeman, Dalibor (vedoucí práce) ; Haupenthal, Thomas Maria (oponent)
Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky Název: Hatmatilka. Je dengliš naším osudem? Synchronně-diachronní analýza anglicismů ve vybraných periodikách Autor: Bc. Lenka Kotvová Vedoucí práce: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. Počet stran: 144 Práce se zabývá problematikou anglicismů v němčině na základě výzkumu jejich výskytu ve vybraných periodikách. V teoretické části práce vysvětluje podstatu jednotlivých lingvistických pojmů. Stručně retrospektivně monitoruje vliv cizích jazyků na jazyk německý a zaměřuje se na vliv v současnosti nejrozšířenější: anglický. Na něj prezentuje protichůdné reakce jak odborné, tak i laické veřejnosti a srovnává možné přínosy i rizika užití anglicismů. Praktická část spočívá ve vlastním výzkumu, který zevrubně analyzuje pět vybraných periodik z hlediska výskytu anglicismů. Zkoumá jak jejich kvantitativní, tak i kvalitativní charakteristiky, jež dále podrobuje diachronní a synchronní komparaci. Výsledky výzkumu následně konfrontuje s názory a zkušenostmi laické veřejnosti, jež získává prostřednictvím dotazníku. Klíčová slova: anglicismus, dengliš, periodikum
Anglicisms In The Youth Language
Kotvová, Lenka ; Zeman, Dalibor (vedoucí práce) ; Hadwiger, Julia Nina Vanessa (oponent)
Vysoka skola: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogicka fakulta, Katedra gennanistiky Nazev: Anglicismy v jazyce mladeze DiachronickY ryzkum na zaklade dvou vybranych eisel easopisu pro mladez Bravo Autor: Lenka Kotvova Vedouci prace: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. Pocet stran: 42 Prace se zabyva problematikou anglicismu v jazyce mladeze, a to na zaklade dvou vydani nemeckeho easopisu Bravo. V teoreticke easti prace vysvetluje podstatu jednotlirych lingvistickYch (resp. sociolingvistickYch) jednotek. Struene retrospektivne monitoruje vliv cizich jazykU na jazyk nemeckY a zameruje se na vliv v soucasnosti nejrozsrrenejsi: anglickY. Na nej prezentuje protichudne reakce jak odbome, tak i laicke verejnosti a upozorftuje na souvisejici riziko intemacionalnich homonym. Prakticka cast spociva ve vlastnim ryzkumu, ktery primame sleduje cetnost ryskytu anglicismu v jazyce mladeZe za uplynulych 15 let na zaklade dvou vydani casopisu pro teenagery Bravo, a sice 2/1993 a 39/2008. Spolu se zakladni kvantitativni otazkou, zda ryskyt anglicismu narusta v onech casopisech stejne jako v kaidodennim zivote, zkouma i kvalitativni aspekty analyzovaneho vzorku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.