Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace
Zajíčková, Markéta ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Křepelka, Petr (oponent) ; Teplá, Olga (oponent)
Lidská neplodnost není novým fenoménem, ale je stejně stará jako lidstvo samo. V současné době však ve většině vyspělých zemí stoupá počet párů, které mají problém s početím potomka. To je způsobeno mimo jiné i životním stylem spojeným s budováním kariéry a odkládáním rodičovství. Zatímco v minulosti neplodné páry měly obvykle jen dvě možnosti jak řešit svoji sterilitu - bezdětností a náhradním životním programem, nebo osvojením dítěte. Dnes mají neplodné páry ještě třetí možnost, kterou je léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce. Letos uplynulo přesně čtyřicet let od okamžiku, kdy se narodilo první dítě pomocí mimotělního oplodnění. Již tehdy byla asistovaná reprodukce považována za metodu, která je eticky problematická. Na hledání východisek etických problémů se podílela a stále podílí celá řada odborníků, např. lékaři, biologové, právníci, filozofové, teologové a další. Nejen, že u některých problémů nebylo za celou dobu existence asistované reprodukce nalezeno řešení, na němž by se většina odborné i laické veřejnosti shodla, ale s postupným vývojem této léčebné metody vznikají problémy nové. Dnešní stupeň vývoje jednotlivých technik a postupů umělého oplodnění spolu s moderními farmaceutickými přípravky umožňují mít vlastní dítě i osamělým ženám bez partnera, homosexuálním párům a...
Biomechanické následky tržných poranění musculus levator ani vzniklých při vaginálním porodu
Křepelka, Petr ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název: Biomechanické následky tržných poranění musculus levator ani vzniklých při vaginálním porodu Cíle: Cílem práce je shrnout současné poznatky o normální struktuře a funkci musculus levator ani a poznatky o dysfunkcích pánevního dna. Pomocí nástrojů biomechaniky analyzovat uzavírací síly dolní části musculus levator ani (musculus puborectalis) při jednostranném avulzním poranění. Na základě počítačové silumace biomechanických vlastností pánevního dna při avulzním poranění popsat teoretická východiska pro terapii hlavních typů dysfunkce pánevního dna. Metody: Použita biomechanická analýza pomocí geometrického počítačového modelu svalového pánevního dna pomocí modulu ABAQUS. Na model s přiřazenými vlastnostmi svalové tkáně bylo působeno standardním tlakem, který působí na pánevní dno u stojící osoby s tělesnou hmotností 80 kg v klidových podmínkách. Na modelu bylo simulováno jednostranné avulzní poranění a sledovány biomechanické proměnné při kompenzatorní aktivaci neporaněných částí levátoru s aktivitou 100%, 50% a 10%. Hodnocena mapa svalového tonu a míra posuvu svalového pánevního dna. Výsledky: U intaktního pánevního dna je při konstantním klidovém zatížení pozorován pouze minimální posuv, nejnižší hodnoty svalového tonu jsou v oblasti urogenitálního hiatu. Při avulzním poranění se hodnoty...
Názory lékařů a pacientek na císařský řez na přání matky
Baxová, Anna ; Křepelka, Petr (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
Císařský řez na přání matky je jednou z nejvíce diskutovaných otázek mezi porodníky na celém světě. Je to situace, kdy není přítomna žádná lékařská indikace k císařskému řezu, přesto matka projeví přání porodit tímto způsobem. Cílem této diplomové práce je uvést důležitá fakta o epidemiologii, indikacích a komplikacích císařského řezu a pojednat o názorech lékařů a odborných společností na císařský řez na přání matky, jeho zdravotních, psychologických, sociálních a etických aspektech. V praktické části jsou uvedeny výsledky dotazníkového průzkumu, ve kterém jsme se ptali na názory lékařů a pacientek na císařský řez na přání matky a s ním související otázky.
Patients and obstetricians attitudes associated with caesarean section on maternal request
Paltiel, Monica ; Křepelka, Petr (vedoucí práce)
Medicine is changing, especially in obstetrics. We now have to involve patients in decision making. In this partnership we have to try to educate women about risks and benefits for both her and her child for both vaginal and cesarean sections. Women today want avoid risks and decrease uncertainty. There is no guarantee that a woman will deliver without complications before the onset of labor, and many feel that they decrease the risks and uncertainty by opting for a cesarean section. But cesarean sections have their own risk profile. Many studies have shown that a planned antepartum cesarean section has less risk than intrapartum cesarean sections. Some would say that a planned cesarean section is as risky as a vaginal delivery, but the risk profiles are different. Different countries have different approaches towards allowing cesarean sections on maternal request. In Italy a woman has the right to choose, while in Norway the woman has only the right to decide together with the physician. This is also reflected in the numbers of cesarean sections in the different populations. Some countries deliver babies with help of mid wives and other places obstetricians have to deliver the baby. In the world we live in time is of the essence and there is no exception when it comes to obstetricians. If the obstetrician...
Svobodná vůle ženy v indikaci císařského řezu
Křepelka, Petr ; Payne, Jan (vedoucí práce) ; Šimek, Jiří (oponent) ; Calda, Pavel (oponent)
Císařský řez je v současné době nejčastěji indikovanou operací. Podíl operačně vedených porodů neustále narůstá. Dramaticky se rozšiřuje spektrum operačních indikací. Práce je zaměřena na etická dilemata vznikající v průběhu stanovení operační indikace: odmítnutí císařského řezu těhotnou ženou při existenci racionálně-empirické indikace a vynucený císařský řez. Význam svobodné vůle ženy v procesu operační indikace úzce souvisí s problematikou císařského řezu na přání. Posouzení etické přijatelnosti jednotlivých operačních indikací je provedeno na základě srovnání dignity těhotné ženy a lidského plodu, dále pak úvahou o teoretických povinnostech a z nich plynoucí rodičovské zodpovědnosti na straně jedné a práva na sebeurčení těhotné ženy na straně druhé. Dignita plodu je dána jeho hodnotou, která je mu přisouzena těhotnou ženou a lidskou společností, je vždy nižší než dignita těhotné ženy. Vymezení specifických pozitivních povinností těhotné ženy/matky vůči plodu je velmi kontroverzní a nelze je legálně kodifikovat i přes nepochybný sociální charakter těhotenství. Břemena plynoucí z těhotenství v individuálním i sociálním kontextu nemohou být určující pro univerzální povinnosti těhotné ženy vůči plodu. Těhotenství samo nemůže zbavit ženu práva na sebeurčení. Etická přijatelnost vyžádaného císařského řezu bez...

Viz též: podobná jména autorů
2 Křepelka, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.