Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Origin of Compositional and Textural Zoning of Shallow-Level Granitoid Plutons
Trubač, Jakub ; Janoušek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Broska, Igor (oponent) ; Siebel, Wolfgang (oponent)
Základním cílem této Ph.D. práce je přispět k výzkumu formování kompoziční a texturní zonál- nosti mělce uložených plutonů. Procesy vedoucí ke vzniku kompoziční zonálnosti v těchto tělesech jsou zde popisovány jak na úrovni měřítka celého magmatického tělesa (plutonu), tak z hlediska mikroměřítka. Hlavnídůrazvpodrobnějšíchčástechtétoprácejekladennakombinacirůznýchkvantitativních souborů dat ze dvou dobře vybraných plutonů (říčanský pluton ve středočeském plutonickém komplexu a melechovský pluton v moldanubickém batolitu). Detailní studie jsou podpořeny dalším výzkumem plutonů štěnovického a ševětínského a plutonu Čistá. Uvedené příklady shr- nují vývoj variského magmatismu přímo v srdci Českého masivu, od pozdního devonu do ob- dobí permu. Ph.D. práce je založena na kombinaci terénních a strukturních studií (včetně metody anizot- ropie magnetické susceptibility, AMS), texturní analýzy, petrologických, geochronologických a geochemických metod a geofyzikálních výzkumů. Dále byly navrženy a aplikovány matem- atické přístupy k interpretaci geochemických dat, s potenciálním využitím v ostatních mag- matických systémech. Pevně věřím, že tyto souhrnné studie na pečlivě vybraných příkladech mají potenciál poskyt- nout všeobecně užitečné a důkladné porozumění vzniku zonálnosti včetně mechanismů stav- by...
Makroekonomický vývoj ČR po vstupu do EU
Janoušek, Vojtěch ; Nečadová, Marta (vedoucí práce) ; Pošta, Vít (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou makroekonomického vývoje České republiky po vstupu do Evropské unie. Pozornost je věnována vývoji hrubého domácího produktu a jeho struktuře. V práci jsou zmíněna také interpretační omezení HDP a některé alternativní ukazatele. Poslední část je zaměřena na proces reálné konvergence a srovnání se zeměmi EU.
Aplikace Starozákonní etiky na aktuální korupční případ
JANOUŠEK, Vojtěch
Práce se zabývá průzkumem starozákonních Etických zdrojů souvisejících s problematikou korupce. Teoretická část se snaží o charakteristiku korupce. Dále přibližuje to, jakým způsobem se snaží na problematiku korupce nahlížet společenské vědy. Zejména právo, sociologie a etika. Analytická část práce se snaží o aplikaci starozákonních etických zdrojů na konkrétní korupční případ a o jeho zhodnocení z hlediska společenských věd.

Viz též: podobná jména autorů
1 JANOUŠEK, Viktor
2 JANOUŠEK, Vladimír
2 Janoušek, Vladimír
2 Janoušek, Vojtěch
5 Janoušek, Václav
1 Janoušek, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.