Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímání prožitku hraní online her v souvislosti se závislostním chováním
Hrdinová, Petra ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráčková, Petra (oponent)
(teze): Východiska: hraní MMORPG her se pojí s rozvojem počítačových technologií již několik let. Přestože závislost na hraní online her není oficiálně uznanou poruchou v MKN - 10 zaujímá hned po gamblingu další místo mezi behaviorálními závislostmi. Cíl výzkumu: hlavním cílem práce bylo popsat vnímání subjektivního prožitku hráčů při hraní online her. Výzkumné otázky se zabývaly vzorci prožitků u hráčů online her, výskytem závislostního chování a rozdíly v prožívání u hráčů se závislostním chováním a bez něj. Poslední otázka se týkala schopností hráčů uvědomit si závislostní chování. Metody a soubor: k získání respondentů byl použit záměrný výběr, včetně metody sněhové koule přes informanty. Tvorba dat probíhala formou polostrukturovaného interview, které bylo doplněno o záznamový arch k zachycení demografických údajů a dotazníku závislosti. Výzkumný soubor tvořilo 9 respondentů, jejichž intenzita hraní se pohybovala v průměru 15 hodin týdně, věk hráčů byl v rozmezí 17 až 40 let. Výsledky: z proběhlého výzkumu vzešlo několik témat. Subjektivní prožitky hráčů byly pozitivní i negativní, ty pozitivní převažovaly u většiny hráčů. V souvislosti s prožíváním se u většiny hráčů objevoval fenomén flow, který umožňoval hráčům ponoření se do hry. S hraním docházelo u hráčů k výrazné komunikaci a kooperaci...
Společenská presiž sesterské profese v naší společnosti
Hrdinová, Petra ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Dvořáčková, Ivana (oponent)
Autor: Petra Hrdinová Název instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Společenská prestiž sesterské profese v naší společnosti Vedoucí práce: doc. PhDr. Kutnohorská Jana, CSc. Počet stran: 100 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: prestiž, profese všeobecné sestry, společenský žebříček, vzdělání sester Bakalářská práce pojednává o pohledu všeobecných sester na prestiž jejich profese v naší společnosti. Teoretická část se zaměřuje na vývoj ošetřovatelství v jeho historii, zaměřuje se na roli a osobnost sestry, její spolupráci s lékařem, profesní sdružení sester, registraci sester a s tím související celoživotní vzdělávání. Výzkumnou část tvoří kvantitativní průzkumné šetření, které se zabývá vnímáním prestiže povolání všeobecnými sestrami a názorem respondentů, co by mohlo zlepšit postavení všeobecné sestry ve společnosti. Zkoumaný vzorek tvořili zdravotničtí pracovníci s různým stupněm ukončeného vzdělání, pracující na různých pozicích.
Lisovatelnost tabletoviny s mikrokrystalickou celulosou.
Hrdinová, Petra ; Řehula, Milan (vedoucí práce) ; Ďoubal, Stanislav (oponent)
Lisovací proces je možno hodnotit parametry, které se získávají ze záznamu síla-dráha, testu stresové relaxace nebo z rovnic lisování. Rovnice lisování vyjadřu- jí závislost výšky, objemu nebo hustoty lisovaného materiálu na lisovacím tlaku. V prezentované práci je lisovací proces charakterizován pomocí parametrů rovnice lisování. Původní Heckelova rovnice uváděla rozmezí lisovacích tlaků, při kterých do- chází k plastické deformaci materiálů. Zároveň charakterizovala lisovaný materiál pomocí rychlostní konstanty, vyjadřující rychlost redukce materiálu ve fázi plastic- ké deformace. V této práci je využita trojexponenciální rovnice vytvořená na ka- tedře farmaceutické technologie a vycházející z rovnice podle Coopera-Eatona. Oproti rovnici dle Coopera-Eatona inovovaná trojexponenciální rovnice nevychází z hodnot pravé hustoty a také podrobně interpretuje význam jednotlivých parame- trů. V práci se hodnotí směsi granulátu vyrobeného z monohydrátu laktosy a škrobu a mikrokrystalické celulosy ve směsích, kde je mikrokrystalická celulosa přidána v koncentraci 10, 20, 30, 40 %. Z výsledů práce vyplynulo, že se zvyšová- ním redukce objemu se zvyšuje objem spotřebované energie a snižuje se rychlost daného děje.

Viz též: podobná jména autorů
2 Hrdinová, Pavla
2 Hrdinová, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.