Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sekularizace. Srovnání českého a francouzského případu
Lukášová, Irena ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Tato práce se zabývá fenoménem sekularizace v prostředí moderních evropských společností. Prostřednictvím představení přístupů různých sociologů náboženství seznamuje s historickými předpoklady sekularizace, vysvětluje sekularizační tezi a její platnost v dnešní době. Dále se zaměřuje na sekularizaci v České republice a ve Francii. V případě České republiky se ponejvíce věnuje specifickým stránkám české religiozity. Zkoumá její možné historické příčiny, prezentuje její aktuální projevy. Zdůrazňuje především nedůvěru české společnosti k institucionalizované religiozitě, popularitu alternativní religiozity, vysvětluje pojem "český ateismus" a ukazuje konkrétní charakteristické rysy náboženského chování Čechů. V případě Francie na základě složitého dějinného vývoje líčí cestu k unikátní podobě sekularity, která se ve francouzském prostředí vyvinula, tzv. laïcité. Popisuje její postupné prosazování, její aktuální podobu a konfrontaci se současným společenským vývojem. Dále se pokouší o srovnání zmíněných dvou případů, hledá jejich společné aspekty i prvky zcela ojedinělé, a to za účelem širšího vykreslení podob sekularizace v evropském prostoru.
Náboženství v SSSR - postavení náboženských a konfesních skupin v RSFSR a SSSR (1918 - 1991)
Semina, Aleksandra ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Cílem bakalářské práce je zkoumání vztahu církve a státu v SSSR v různých časových obdobích.Tato práce obsahuje úvod, hlavní část, která se skládá ze šesti kapitol, závěr a seznam literatury. Práce poukazuje na to, jak se měnil postoj sovětské vlády k náboženským skupinám od počátku revoluce v roce 1917 k rozpadnutí SSSR v roce 1991. První kapitola práce pojedná o církvi v období prvních let sovětské vlády. Druhá kapitola se zaměří na represi třicátých let. Dale prace prozkoumá období druhé světové války, vládu Chruščova a na konci se bude věnovat období perestrojky. Zvláštní pozornost bude věnována pravoslaví, patriarchovi Tichonovi a dalším církevním osobám, ateistické výchově obyvatel a propagandě ateismu v SSSR. Jiná náboženství a konfesionální skupiny jako například buddhismus a islám budou zmíněny pouze okrajově. K vypracování práce byly použity ruské zdroje literatury.
Víra a pověra v moravské lidové písni
Lukáš, Jan ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Bakalářská práce se věnuje fenoménu moravské lidové písně, nebo alespoň z české jazykové oblasti, z hlediska vlivů, které měly na utváření jejích textů představy pohanské, biblické a křesťanské všeobecně se zvláštním přihlédnutím k heterodoxním formám křesťanství. Má za cíl ve vybraných písňových textech nalézt a analyzovat motivy, jež svou inspiraci čerpají právě z takových představ. Tyto motivy práce dále usiluje popsat a rozebrat, a pokud je to možno uvést k nim paralely jak uvnitř, tak vně náš kulturní okruh. Přitom srovnává varianty týchž písňových textů popřípadě i varianty obsažené v dalších písních. V neposlední řadě stojí též vliv, který následně tyto výtvory lidové kultury měly na pozdější uměleckou tvorbu, v níž vyniká především dílo K. J. Erbena. Zvolené písně mají jako příklady demonstrovat v co největší šíři rozmanitost myšlenek a námětů i bohatství pramenů a zdrojů inspirace. Zde práce cílí na místa, v nichž si uchovala lidová kultura svůj svéráz tváří tvář křesťanství, i kde se ocitá v jisté tenzi s pravověřím nezávisle na stáří svých stanovisek. Daleko větší měrou se však nechává lidová kultura křesťanskými prvky prostoupit. Toto vzájemné propojení křesťanství s jinými prvky, lépe řečeno jejich absorpce, konstituuje právě zvláštní lidovou zbožnost, která našla své vyjádření taktéž v...
Literární dílo jako metoda zkoumání neverbální a hlasové komunikace
Hájek, Matěj ; Vojvodík, Josef (vedoucí práce) ; Šebek, Josef (oponent)
Diplomová práce se zamýšlí nad tím, z jakých zdrojů lze neverbální materiál čerpat, a nad metodologií jejího zkoumání. Zabývá se problematikou jejího vnímání a autenticity a provádí přehled poznatků o neverbální komunikaci čerpajíc z literatury faktu od vybraných badatelů. V druhé části předkládá teorii, v níž objasňuje, proč lze za výzkumný nástroj považovat i literaturu uměleckou, a na vybraných úryvcích, s odkazy na poznatky a terminologii z první části, demonstruje, jak se jí to daří, nastiňujíc též možnou typologii. Klíčová slova neverbální komunikace, systematizace prostředků, verbalizace, interpretace, výklad, diskurs, pseudo-realita
Česká křesťanská náboženská scéna v porevoluční době po roce 1989
Tauerová, Blanka Anna ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Předkládaná práce s názvem Česká křesťanská náboženská scéna v porevoluční době po roce 1989 (Vztahy mezi církvemi a jejich vývoj po revoluci) se snaží zmapovat českou křesťanskou náboženskou scénu a její vývoj od padesátých let minulého století do současnosti. Po nezbytném historickém úvodu je pojednáno o právních aspektech činnosti církví a náboženských společenství v časech totality i v následném období demokracie. Integrální součást práce tvoří představení deseti vybraných nejvýznamnějších církví a náboženských společností v České republice, jejich stručná historie, organizace a práce ve společnosti. Cílem tohoto stručného přehledu bylo poukázat na rozmanitost církevního života, který také nezanedbatelným způsobem ovlivňuje ekumenické vztahy. Právě ekumenickým vztahům mezi církvemi, jejich rozvoji, aktivitám v sociální sféře, zejména v oblasti školství a zdravotnictví, a obecně celkovému přínosu pro společnost je věnována závěrečná kapitola. Klíčová slova církev, totalita, společnost, legislativa, ekumenismus, spolupráce, vztahy
Pojetí přírody Františka z Assisi
Junová, Rut ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím přírody Františka z Assisi. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola obecně pojednává o františkánských spisech týkajících se přírody a rozebírá jejich úskalí, následně seznamuje se základními událostmi Františkova života. Druhá kapitola je obsáhlejší a již se soustředí na pojetí přírody v konkrétních františkánských spisech. Ty se dělí na Spisy o Františkovi a Františkovy spisy. Do první skupiny patří tři životopisy (Vita prima, Vita secunda, Legenda Maior) a jedna sbírka legend o Františkovi (Kvítky). Druhá skupina zahrnuje Františkovy listy, řeholi, modlitby a chvály, mezi kterými vyniká Chvalozpěv stvoření. Pomocí rozboru jednotlivých spisů se zřetelem na historický kontext a jejich vzájemným porovnáváním v práci postupně krystalizují jednotlivé Františkovy náhledy na přírodu, z nichž nejvýraznějším náhledem na ni je náhled pozitivní jako na dobré Boží stvoření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Náboženství židovského obyvatelstva a žité židovství v době normalizace v Praze
Michalcová, Andrea ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Diplomová práce ,,Náboženství židovského obyvatelstva a žité židovství v době normalizace v Praze" nejprve vysvětluje historické postavení Židů od jejich příchodu do Čech a Moravy až do doby první republiky ze strany politické, společenské i sociální. Zároveň jsou v práci zachyceny prvky antisemitismu, které židovské obyvatelstvo bolestným způsobem zažívá od nepaměti. Část věnovaná období protektorátu Čechy a Morava je především postavena na svědectví lidí, kteří prožili holocaust a byli oběti výjimečného zločinu svým konkrétním pojetím, provedením a rozsahem. Další kapitola hovoří o návratu Židů z koncentračních táborů, osvobozeneckých armád nebo ilegality a je svědectvím nejen z literatury, ale i z přímých rozhovorů respondentů nebo přeživších. Práce popisuje cestu k obnově židovského náboženského života, tradic a rituálů v naší zemi. Dotýká se politických procesů v 50. letech, které se projevovaly jako silně protižidovské. Následně 60. léta ukazují období přehodnocení oficiální politiky, mimo jiné i s tím, že židovské záležitosti se staly legitimní tématy. Kapitola věnovaná postavení Židů v normalizaci dokládá, co tento státní systém přinášel pro celou společnost a jaký dopad měl na židovské obyvatelstvo. Co postačilo k obviňování Židů ze sionistického spiknutí, jakým způsobem prováděl stát státní...
Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa
Hájek, Matěj ; Wiendl, Jan (vedoucí práce) ; Heczková, Libuše (oponent)
Bakalářská práce zaměřuje svoji pozornost na postavu v rané povídkové tvorbě Jana Čepa. Zkoumá ji z hlediska naratologických kategorií i z hlediska věcného, vnitřního obsahu. Provádí typologizaci postav - jak z formálního, tak i obsahového hlediska. Dále je vyložena a strukturována tělesnost jako další tvůrčí princip Čepovy poetiky. Dvě vybrané povídky jsou podrobeny souvislé a důkladné interpretaci.
Otázky lidských práv v islámu
Pousková, Pavla ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Myšlenka lidských práv provází lidstvo již od dob starověkého Řecka. Znovu promýšlena byla v době renesance a poté doprovázela lidstvo dál, až do dnešních dnů. Naše současná euro-atlantická civilizace je na této myšlence dokonce založena. Pravděpodobně už tato práva ani nevnímáme, protože většina států v regionu je má zakomponována v svých ústavách. Nicméně existují státy, které vidí myšlenku lidských práv z jiného úhlu. Většinou jsou to patriarchální systémy, které ne všem svým občanům dávají stejná práva. To také znamená, že budeme hovořit především o ženách. Z hlediska euro-atlantického je postoj těchto států nesprávný. Ale i tyto státy stojí na svých základech a ty je doprovázejí jako červená nit. A na to bych se chtěla ve své práci zaměřit. Témata, kde máme stejný postoj, témata, kde máme rozdílný a ta o kterých jsme schopni diskutovat. Klíčová slova Lidská práva, euroatlantická civilizace, islám, ženy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, Marcel
6 Hájek, Martin
2 Hájek, Matouš
2 Hájek, Matyáš
1 Hájek, Michael
10 Hájek, Michal
18 Hájek, Milan
2 Hájek, Miloš
9 Hájek, Miroslav
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.