Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ošetřovatelská problematika u pacienta indikovaného k vyšetření střev
DUDÁČKOVÁ, Simona
Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění trávicího traktu. Součástí diagnostiky trávicího traktu je i mimo jiné vyšetření střev, které se provádí při podezření na zánětlivé, nezánětlivé i nádorové onemocnění a řadí se k aktuálním vyšetřením současné doby. Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou problematikou u pacienta indikovaného k vyšetření střev a je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce je zaměřena na vyšetřovací metody, mezi než patří anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření, zobrazovací metody, endoskopické vyšetření a biopsie s punkcí. Velmi důležitou součástí je úloha sestry a ošetřovatelská péče o pacienta, která se prolíná celou bakalářskou prací. Cílem práce bylo zmapovat úlohu sestry u vybraných endoskopických vyšetření a dále zachytit subjektivně vnímané pocity nemocného při přípravě na vybraná endoskopická vyšetření. Pro zpracování empirické části práce bylo zvoleno kvalitativní šetření pomocí metody polostrukturovaného rozhovoru. První výzkumný soubor tvořily sestry z různých endoskopických pracovišť a druhý výzkumný soubor představovali pacienti, kteří již podstoupili kolonoskopické vyšetření. Zvolena byla metoda dotazování a technika hloubkového rozhovoru s následnou analýzou získaných dat pomocí metody kódování, tzv. tužka a papír. Výsledky z výzkumu zmapovaly úlohu sestry u vybraných endoskopických vyšetření. Její práce na endoskopickém pracovišti vyžaduje odborné vědomosti a dovednosti v péči o pacienta před vyšetřením, během něj a po něm. Nedílnou součástí úlohy sestry je i ovládání přístrojové techniky, spolupráce s lékařem a komunikace, díky které pacient zvládá indikované vyšetření s minimálními potížemi. V rámci výzkumného šetření u pacientů jsou zmapovány subjektivní potíže během přípravy na vybrané endoskopické vyšetření.
Comparison of properties and behaviour of selected systems of thin film - Substrate with TiSiN, AlCrN and AlTiN on samples and selected cutting tools
Mertová, Andrea ; Štěpánek, Ivo ; Šimečková, Lucie ; Dudáčková, Simona ; Ulrychová, Monika
The paper is devoted by evaluation of comparison of selected systems of thin film - basic material, which are optimized in the range of solution of the project with goal application of thin films on selected real cutting tools. There are evaluated thin films prepared by low voltage reactive arc evaporation in vacuum with different composition of ternary nitride. The evaluation of properties and behaviour is oriented on systems with thin films TiSiN, AlCrN and AlTiN. The surfaces of these systems of thin film - basic material are evaluated from point of view of verification homogeneity of thin films through of area of samples and through of geometry of selected real tools too. The distribution of thickness is evaluated by x-ray fluorescence analysis on samples and real selected places of geometry of tools too. The other comparison is realised from point of view of differences of mechanical properties and behaviour by using of indentation methods namely of nanoindentation and scratch indentation for evaluation of differences in hardness and adhesive cohesive behaviour of systems thin films - basic material.
Verification of possibilities of evaluation of changing of polymeric surface properties and behaviour evoked by sun radiation and temperature loading
Šimečková, Lucie ; Dudáčková, Simona ; Štěpánek, Ivo ; Mertová, Andrea
The paper is devoted by simulation of conditions of sun radiation in correlation with real loading in operational conditions of selected polymeric materials. In the second the paper is devoted by simulation of temperature conditions of loading again in correlation with temperature loading in real operational conditions of selected polymeric materials. There are tested sensitivity of selected analytic methods in connection on running processes of ageing of polymeric materials for evaluation of initial of radiation ageing and temperature ageing with possibilities of prediction of evolution of running changing of properties and behaviour of evaluated materials. There are tested method x-ray fluorescence analysis and parameters of this method are optimized for increasing sensitivity for evaluation initial changing of properties and behaviour of tested materials on the base the first results. Indentation methods are used for analysis of changing of mechanical properties and behaviour namely static nanoindentation and scratch nanoindentation. These methods are optimized on the base the first results too. There are used more possibilities for control of indentation tests by the use different modes of measurements namely simple and cyclic measurement, setting different rate of loading and using different type of indentors for realization of measurements.

Viz též: podobná jména autorů
1 DUDÁČKOVÁ, Simona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.