Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Smysl života seniorů trvale upoutaných na lůžko
Benetková, Andrea ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
Předkládaná diplomová práce nese název Smysl života seniorů trvale upoutaných na lůžko. Autorka si klade několik cílů: vymezit pojem smysl života, kvalita života, stárnutí a stáří; zjistit biologické, psychické, sociální a spirituální změny ve stáří; zmapovat sociální a zdravotní služby, které mohou využít senioři upoutaní na lůžko; a dále zjistit, jak vnímají domov senioři v domácím prostředí a v instituci. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části je v prvních třech kapitolách vymezen smysl života zejména v souvislosti s kategoriemi hodnot definovaných V. E. Franklem, stárnutí a stáří a prostředí pro závěr života: domov versus instituce. Ve čtvrté kapitole, která je výzkumnou částí, autorka provedla kvalitativní výzkum formou analýzy dat z rozhovorů se seniory upoutanými na lůžko. Výzkum zahrnuje šest respondentů, tři respondenty žijící v domácím prostředí a tři respondenty žijící v domově pro seniory. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda senioři trvale upoutaní na lůžko vnímají smysl života, popřípadě v čem. Výsledky jsou shrnuty v závěru práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.