Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy
Bílá, Veronika ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Zajacová, Melanie (oponent)
Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy Bílá Tato diplomová práce se zabývá vlivem organizací sociálních pracovníků na legislativní proces. Cílem práce je popsat vývoj legislativního procesu a zjistit, jestli se o jeho ovlivnění dané profesní organizace usilují. Pokud ano, tak jaké volí způsoby. Snahu vstupovat do legislativního procesu jsem se snažila zmapovat na případu dvou zákonů. Jednalo se o zákon o sociálních službách a profesní zákon. Podařilo se zjistit, že se organizace sociálních pracovníků o ovlivňování legislativního procesu snažily v obou případech. Ale množství aktivit byly v obou případech odlišné. Tento rozdíl byl dán především vůlí subjektů, které legislativu připravovaly nebo přijímaly, profesní organizace k dané věci přizvat. Zvolený způsob ovlivňování legislativy se odvíjel od fáze, ve které organizace do procesu vstupovaly.
Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků
BÍLÁ, Veronika
Ve své diplomové práci jsem zjišťovala, zda psychická zátěž a z ní rezultující změny stravovacích zvyklostí u vysokoškoláků mohou mít vliv na vývoj obezity. Popisovala jsem rizikové faktory ovlivňující vznik obezity a definovala doporučení, jak tomuto onemocnění předcházet. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky výzkumu změn v oblasti stravování, případně dalších faktorů životního stylu, které mají vliv na rozvoj obezity u respondentů dvou skupin, a to studentů oboru zdravotní sestra prezenčního a kombinovaného studia Západočeské univerzity v Plzni, před a během zkouškového období. Z výsledků výzkumu vyplývají značné rozdíly v životním stylu respondentů obou sledovaných skupin v průběhu zkouškového období a mimo něj.
Vizitky a jejich použití v mezinárodním obchodě
Bílá, Veronika ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Klosová, Anna (oponent)
Vizitka jako prostředek sdílení kontaktů hraje v mezinárodním obchodě významnou roli. Tato bakalářská práce v první kapitole přibližuje historický vývoj jak tradiční papírové vizitky, tak nových elektronických prostředků sloužících ke sdílení kontaktních údajů. Dále se první kapitola práce zabývá formálními náležitostmi, jaké by vizitky měly splňovat, upřesňuje používání akademických titulů v rámci České republiky i mimo ni a používání zkratek. Druhá kapitola dělí vizitky podle účelu na osobní, firemní a diplomatické. Třetí kapitola se zabývá samotnou výměnou vizitek. Na příkladech jednotlivých zemí popisuje způsoby předávání v asijských zemích, v Evropě, v USA, v Kanadě a Latinské Americe. Čtvrtá kapitola představuje některé z nových trendů v oblasti sdílení kontaktů jako e-mailová vizitka, podpis připojovaný k e-mailu, CD vizitka, Poken, čtečka vizitek a předávání kontaktů prostřednictvím mobilního telefonu. Na tuto kapitolu navazuje kapitola pátá, jejíž součástí jsou výsledky průzkumné sondy provedené za účelem zjištění rozšířenosti a znalosti těchto nových nástrojů a posouzení, zda je papírová vizitka stále před těmito novými nástroji upřednostňována.
Adaptace marketingové strategie mezinárodně operující společnosti
Bílá, Veronika ; Halík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce v teoretické části popisuje působení zahraničně operujících firem na mezinárodních trzích a možnosti adaptace jejich marketingového mixu. Praktická část je věnována působení konkrétní nadnárodní společnosti a adaptaci jejího marketingového mixu podle potřeb trhů, na kterých je přítomna, se zaměřením na trhy střední a východní Evropy. Závěr práce hodnotí přístup společnosti a navrhuje změny.

Viz též: podobná jména autorů
4 BÍLÁ, Veronika
1 Bílá, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.