Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modules over string algebras
Löwit, Jakub ; Šťovíček, Jan (vedoucí práce) ; Žemlička, Jan (oponent)
Cı́lem této práce je prozkoumat kategorie modulůnad takzvanými řetězcovými algebrami. Přitom se předevšı́m budeme soustředit na porozuměnı́ kotorznı́m párům v těchto kategoriı́ch, jejichž pochopenı́ se redukuje na určenı́ direktnı́ch rozkladů extenzı́ mezi moduly nad danou algebrou. V přı́padě těch řetězcových algeber, jejichž toulec je pouze orientovaný strom, se nám skutečně povede popsat jisté třı́dy dané těmito kotorznı́mi páry, a to pouze pomocı́čistě kombinatorických uzávěrových vlastnostı́. Pro obecné řetězcové algebry se odpovı́dajı́cı́ kombina- torika zdá být poměrně podobná, ačkoli mnohem techničtějšı́.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.