Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sokol v proměnách času
Kašpar, Adam ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Kolář, František (oponent)
Název práce: Sokol v proměnách času Cíl práce: Dvěma hlavními cíli práce je shrnout historii ČOS od jejího založení až do jejího zániku v roce 1948 a stručně popsat vývoj ČOS po roce 1989. Prvním cílem práce je zaměřit se na vývoj struktury sokolské organizace, vývoj členské základny, sokolské slety, přínos ČOS pro tělovýchovu a sport a na to, jak různé historické událost ovlivnily ČOS. Druhým cílem je shrnout zápisy ze sokolských sjezdů a zaměřit se na sjezdová usnesení. Metody: Historický výzkum byl proveden následujícími metodami: přímou, nepřímou, induktivní, deduktivní, diachronní, synchronní, progresivní, retrospektivní a biografickou. Výsledky: Bakalářská práce je pokusem o ucelené a objektivní shrnutí historie ČOS od jejího založení, až do současnosti. Zkoumané téma je velmi široké a každá z kapitol by mohla být více rozvedena a doplněna o mnoho informací, což by ovšem neúnosně prodloužilo délku textu. Klíčová slova: Vznik Sokola, vývoj sokolské organizace, Sokol po 2. sv. válce, Sokol od 90. let 20 st.
Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha
Kaprálková, Michaela ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha Cíle: Cílem práce je zjistit, co ovlivňuje vztah ke klubu u návštěvníků fotbalových utkání FK Dukla Praha. Poté formulovat doporučení, jaké žádoucí kroky by měl uskutečnit management klubu k naplnění svých záměrů i očekávání návštěvníků, diváků a fanoušků, popřípadě zda by měl přímo změnit některý ze svých záměrů, a to vzhledem ke specifickým historicko-společenským aspektům. Metody: V práci je provedena nejprve rešerše sekundárních dat. Dále je zde využito kvalitativní i kvantitativní metody k zisku primárních dat. Konkrétně se jedná o dva polostrukturované rozhovory a kvantitativní průzkum. Výsledky: Výsledky práce vypovídají o tom, že dotazovaní respondenti a především zástupci generace Y převážně nemají ke klubu vztah. Zároveň je zjištěna nejasná vize klubu a nehomogenní působení směrem k divákům a fanouškům. Problém nejasné koncepce je současně zjištěn i v případě fanklubu FK Dukla Praha. Vedení klubu je doporučeno zvolit jednoznačnou vizi a nové hlavní heslo, které by nebylo vnímáno jako odkaz na historii. Z hesla i nové jednotné vize by pak mělo být patrné, že je FK Dukla Praha vhodným prostředím pro rodiny s dětmi a mladé lidi, čímž by jasně definovala svou pozici mezi silnou fotbalovou konkurencí a potenciálně mohla...
Historie a současnost organizovaného ženského fotbalu v ČR (Československu)
Dědinová, Aneta ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Waic, Marek (oponent)
Název bakalářské práce: Historie a současnost organizovaného ženského fotbalu v České republice / Československu Zpracovala: Aneta Dědinová Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. Cíle práce: Zmapování vývoje a nynější podoby ženského fotbalu v České republice (dále jen ČR) v klubech i v globálním měřítku. Zjistit, jak situaci v ženské kopané vnímají představitelé zdejších klubů a lidé pracující v tomto sektoru na FAČR. Metodika práce: Pro dosažení cílů bakalářské práce byla použita metoda řízeného rozhovoru, při němž dotazovaní zodpovídali na 10 předpracovaných otázek. Otázky byly sestaveny speciálně pro tento výzkum. Šetření se podrobili 3 trenéři různých věkových kategorií i výkonnostních skupin, 2 manažeři z klubů pražských "S" a členka komise UEFA pro ženský fotbal. Výsledky práce: Na základě rozhovorového šetření bakalářské práce jsem zjistila, že ženský fotbal v České republice jde výrazným tempem kupředu. Členská základna se každým dnem rozrůstá, což potvrzuje, že ženský fotbal je nejvíce rozvíjejícím se sportem ve světě. Navýšil se finanční rozpočet pro ženský fotbal, ovšem všichni respondenti se shodují, že finančních prostředků v této oblasti je v porovnání se světem málo, z čehož plynou i dosavadní neúspěchy české ženské fotbalové reprezentace v kvalifikacích na MS...
Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku a jejich přínos rozvoji tělesné kultury v letech 1918-1939
Tlustý, Tomáš ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Kašpar, Ladislav (oponent) ; Bobrík, Miroslav (oponent)
Dizertační práce pojednává o historii jedné, i když ne výlučně tělovýchovné organizace, která měla velký význam pro rozvoj tělesné kultury v meziválečném Československu a Polsku. YMCA vznikla v Anglii, ale velkého rozkvětu dosáhla především ve Spojených státech amerických. Během první světové války se s její činností seznámili českoslovenští a polští vojáci, které po skončení války doprová- zeli členové tohoto mezinárodního sdružení domů. Na žádost tamních vojenských a politických špiček pak vyslala americká YMCA do nově vzniklého Českosloven- ska a obnoveného Polska své sekretáře, kteří zde pomáhali se zakládáním prvních místních sdružení. Především jejich prostřednictvím sem začaly pronikat nové sporty, které zde byly prakticky neznámé. Mimo to se organizace YMCA za- sloužila jak v Československu, tak i v Polsku o výstavbu nových tělovýchovných zařízení, zlepšení tréninkových metod a celkovou výchovu mládeže prostřednic- tvím sportu. V řadě sportovních odvětví si místní sdružení YMCA a jejich čle- nové udrželi v meziválečném období zcela mimořádné postavení a pronikli i mezi československou a polskou špičku. Kromě toho přispěla organizace YMCA v Čes- koslovensku a Polsku k založení tradice trvalých letních táborů. Činnost obou ná- rodních sdružení však byla narušena druhou světovou válkou. Ze...
Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku
Pulec, Jan ; Peliš, Michal (vedoucí práce) ; Waic, Marek (oponent)
Název: Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku Cíle: Hlavním cílem této práce je analyzovat vztah islámu a sportu. Cílovou skupinou pro výzkum jsou tedy sportující muslimové působící (žijící) v Česku. Práce se zaměřuje na míru identifikace muslimských sportovců s jejich vírou a na jejich vztah ke sportu. Dále se zabývá tím, do jaké míry islám a zvyklosti s ním spojené ovlivňují život sportovců, přičemž reprezentativním příkladem je problematika půstu při ramadánu. Metody: Jako metodu pro sběr dat jsme zvolili kombinaci strukturovaného rozhovoru a rozhovoru s návodem. Celkem bylo provedeno sedm rozhovorů s muslimskými sportovci (čtyřmi profesionálními a třemi amatérskými). Pro analýzu dat jsme použili metodu otevřeného kódování. Výsledky: Zjistili jsme, že vztah muslimských sportovců (našich respondentů) k jejich víře se dá charakterizovat jako lidový islám či folklórní religiozita. Respondenti vnímají sport jako nedílnou součást svého života, která je naplňuje, ale kterou nedávají do kontextu se svou vírou. Zároveň se některé praktiky (zejména půst při ramadánu) související s muslimskou vírou neprojevily jako problematické a neslučitelné s běžným životem sportovce. Klíčová slova: islám, sport, muslimští sportovci, Česko
Historie fotbalového klubu SK Jičín
Kocourek, Tomáš ; Kolář, František (vedoucí práce) ; Waic, Marek (oponent)
Název práce: Historie fotbalového klubu SK Jičín Cíle práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je zachytit vznik a vývoj fotbalového oddílu SK Jičín. V úvodní části se zaměřuje na město Jičín, jeho okolí a jeho historii. Poté následuje část, v níž je zachycen vývoj sportu v Jičíně. Hlavní část je věnována založení fotbalového klubu SK Jičín a jeho vývoji od roku 1998 až do současnosti. Práce dále obsahuje zařazení klubu SK Jičín do kontextu vývoje českého, resp. československého fotbalu a jeho významu pro společenský život v Jičíně. Klíčová slova: Fotbal, Česká republika, Jičín
Sport antického Říma
Hájek, Martin ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Kolář, František (oponent)
V této bakalářské práci, bych se chtěl zabývat tělesnou kulturou a fyzickými aktivitami obyvatelů antického Říma. Zvyky, zálibami i denními potřebami běžného obyvatelstva, profesionálních sportovců této doby, jako i vojáků a jejich výcviku. Zaměřit bych se chtěl rovněž na tehdejší sportoviště, římské lázně a jejich vybavení, či výcviková centra gladiátorských škol a vojska. Zmínit bych se chtěl rovněž o hrách, které v té době místní obyvatelstvo mělo v oblibě, nastínit pravidla i okolnosti, za kterých se hry hrály a pořádaly. Podstatná většina nynějších poznatků o tehdejší době je získávána z archeologických vykopávek a nálezů, proto bych se o nejvýznamnějších chtěl rovněž zmínit, a pokud to bude možné, uvést je obrazové příloze. Na závěr práce bych chtěl zjištěné poznatky utřídit a zařadit je vhodně do časového období Římského impéria. Do své práce bych se rovněž pokusil zakomponovat poznatky získané na své cestě do města Řím, hlavně co se týče obrazové přílohy.
Vznik a vývoj organizované formy florbalu na území České republiky
Pechman, Václav ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vznik a vývoj organizované formy florbalu na území České republiky Cíle: Hlavní cíl této bakalářské práce je analyzovat jednotlivé etapy pronikání florbalu na území České republiky a objasnit podrobnosti formování a rozvoje oficiální střešní sportovní organizace. Metody: Kvalitativní výzkum shromáždil a zpracoval data na základě studia dokumentů vztahujících se ke zkoumané problematice a řízených rozhovorů s významnými florbalovými představiteli. Výsledky: Z výsledků této práce plyne, že rozvoj sportovního hnutí byl ovlivněn mnoha okolnostmi. Česká florbalová unie využila podmínek nově budovaného státu i kontaktů se zahraničím. Vlastnosti florbalu zajistily dostatečnou hráčskou základnu. Nadšení a entusiasmus zúčastněných osob byly základem florbalového úspěchu. Klíčová slova: Kvalitativní dotazování, rozhovor, Česká florbalová unie, florbal
Nástin vývoje financování českého sportu po roce 1989
Benešová, Tina ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Nástin vývoje financování českého sportu po roce 1989 Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza vývoje financování českého sportu z vybraných zdrojů po roce 1989 do současnosti a výhledu v podobě Koncepce financování sportu 2016- 2025 SPORT 2025. Metody: Práce využívá především metodu obsahové analýzy dokumentů. Mezi stěžejní dokumenty patří legislativní podklady, zejména loterijní zákon a jeho novelizace a zákon o podpoře sportu. Mezi další zdroje patřily analytické a srovnávací studie vrcholných sportovních organizací ČOV a ČUS a koncepce MŠMT. Další metodou je statistická analýza kvantitativních dat ve formě časových řad, které jsou zpracovány do jednoduchých tabulek a grafů Výsledky: V posledních 25 letech došlo k významným změnám ve financování sportu. Zlomovým okamžikem se stal rok 2011, ve kterém sport přišel o dva stabilní finanční zdroje. V prvé řadě došlo ke krachu Sazky, a.s. a ve druhé řadě byla přijata novela loterijního zákona, která zrušila odvody na veřejně prospěšné účely. Od té doby je hledán optimální systém financování sportu. Státní podpora sportu dlouhodobě klesá a ve srovnání s EU se patří k těm nejnižším. Snaha o zlepšení podmínek pro financování sportu vrcholí přijetím nové vládní Koncepce SPORT 2025 v červnu 2016. Klíčová slova: zdroje financování sportu, loterijní...
Volba Kataru jako hostitele MS ve fotbale 2022
Vaníček, Jakub ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název práce: VOLBA KATARU JAKO HOSTITELE MS VE FOTBALE 2022 Cíle práce: Hlavním cílem bakalářské práce je provést syntézu veškerých dostupných informací o volbě Kataru jako hostitele MS ve fotbale 2022, provést komparaci systému volby s jinými sportovními organizacemi a navrhnout změny v tomto systému. Dílčím cílem práce je navrhnout změny v pravidlech FIFA a v orgánech FIFA, které nepřímo souvisí se systémem volby MS ve fotbale. Metody: V práci je použita metoda řízeného rozhovoru, obsahové analýzy dokumentů a metoda komparace. Výsledky: Výsledkem práce jsou návrhy dvou volebních systémů pro výběr místa pořádání MS a doporučení pro změny v pravidlech FIFA. Tyto návrhy budou předány generálnímu sekretáři FAČR s tím, že mohou být prezentovány na půdě UEFA nebo FIFA. Práce by také měla informovat českou veřejnost o této problematice. Klíčová slova: FIFA, exekutiva FIFA, kandidatura Kataru, způsob volby, volební systém

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.