Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování úspěšnosti útočného úderu po předcházející obraně u hráčů plážového volejbalu
Pihera, Martin ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit jaké útočné údery po předcházející obraně hrají ti nejlepší hráči na světě a jestli jsou u nich úspěšní. Metoda: V této práci jsem používal statistiku z videí na okruhu Beach Major Series. Výsledky: Ve výsledcích se ukázalo, že se nejčastěji hrají tvrdé údery do diagonály. Poté se ve statistikách prokázalo, že hráči jsou úspěšněšní v nad poloviční většine svých úderů a to až na jednu vyjímku. Klíčová slova: Plážový volejbal, Herní činnosti jednotlivce, Útočný úder, Úspěšnost, Obrana, Polař, Blokař, Statistika, Videozáznam, Lob lajna
Vytvoření metodické řady cvičení pro specializaci libero ve volejbalu
Dostálová, Veronika ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
V diplomové práci se věnuji vytvoření metodické řady cvičení pro specializaci libero ve volejbalu. Cvičení se zaměřují na trénink herních činností, které libero používá v utkání - přihrávka, vybírání, nahrávka a vykrývání. V popisu jednotlivých herních činností kladu vždy důraz na klíčové momenty nácviku. První část se zaměřuje na seznámení čtenářů s teoretickými východisky volejbalu. Hlavní důraz věnuji podrobnému popisu a rozboru klíčových herních činností libera, kterými jsou přihrávka, vybírání, nahrávka a vykrývání. Druhá část diplomové práce se skládá z vytvořené metodické řady cvičení pro specializaci libero. Cvičení jsou rozdělena do čtyř částí, podle jednotlivých herních činností. Cvičení zobrazují kinogramy - tedy rozfázované záběry z videa, které jsou slovně popsány. Přílohou diplomové práce je video s kompletní řadou herních cvičení opatřené komentářem. Klíčová slova: libero, metodická řada, přihrávka, nahrávka, vybírání, vykrývání
Rozdíl zatížení vrcholových hráčů plážového volejbalu podle specializace během utkání
Chalupa, Jan ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Rozdíl zatížení vrcholových hráčů plážového volejbalu podle specializace během utkání. Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je pozorovat vnější zatížení hráčů během utkání. Zjistit, zda se zatížení liší a jak. U hráče, který hraje převážně v poli - polař a hráče, který hraje převážně na síti a blokuje - blokař. Budeme se zaměřovat na kvantitativní ukazatele vnějšího zatížení. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 14 hráčů. Další metoda, která byla použita, je metoda získávání dat (měření, pozorování) a jejich zpracování (metoda analyticko - syntetických postupů a metoda komparace). Výsledky: Výsledky představují a zhodnocují realizované programy. Jsou klíčem k řešení kondiční přípravy hráče plážového volejbalu. Klíčová slova: Volejbal, plážový volejbal, zatížení, kondiční trénink.
Perspektivy rozvoje volejbalu mládeže na Náchodsku
Lipovská, Ivana ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název: Perspektivy rozvoje volejbalu mládeže na Náchodsku Cíle: Primárním cílem této diplomové práce je identifikace a analýza současných problémů rozvoj volejbalu mládeže ve vybraném regionu Náchodsko a návrh řešení nejvýznamnějších z nich. Sekundárními cíli jsou analýza současné členské základny, finančního stavu volejbalových klubů a dalších předpokládaných problémů bránících v rozvoji tohoto sportovního odvětví. Metody: V této diplomové práci je použita případová studie. K zjištění zmíněných situací byla zapotřebí analýza dokumentů a získaná data z rozhovorů dotazovaných osob. Pro doplnění této studie, bylo potřebné nalézt také kvantitativní data, která byla získána ze statistik volejbalové členské základny. K vyhodnocování těchto statistických dat byla zvolena základní charakteristická metoda, četnosti zkoumaných dat a procentuální přehledy zkoumaných problémů vybraných volejbalových klubů. Výsledky: Z analýzy byly zjištěny informace o členské základně v ČR, která z dlouhodobého hlediska klesá. Naopak v posledních letech za nejvýznamnější poznatek ze zkoumaného rozboru vývoje členské základny volejbalu je třeba považovat podstatný nárůst počtu členů kategorií mládeže, konkrétně žáků a žákyň. Důležitým krokem k vývoji volejbalu má zajisté projekt Barevný minivolejbal, kde můžeme vidět nárůst...
Sledování fyzické zdatnosti u volejbalových dívek ve věku 15 - 18 let.
Neureiterová, Petra ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Sledování fyzické zdatnosti u volejbalových dívek ve věku 15 - 18 let Cíle: Cílem práce je zjištění a porovnání změn zprůměrovaných výkonů fyzické zdatnosti u vybraných volejbalových družstev dívek na základě testování z roku 2014 s výsledky měření z roku 2017 Metody: V práci bylo využito metody sumarizace a kompilace, komparace, popisu a vyhodnocení výsledků Výsledky: Nejlepší výkony byly naměřeny u volejbalového družstva SK Dansport Praha. Největší zlepšení v porovnání s minulým měřením je vysledováno u týmu VK Kavčí hory. Všechny zkoumané týmy prokázaly lepší výkonost testování než v roce 2014 Klíčová slova: sledování, testování, volejbal, mládež, zdatnost, kondice, pohybová aktivita, pohybové zatížení, pohyb
Rozbor a porovnání úspěšnosti obranných činností ve volejbalu u vybraných družstev kadetek z Mistrovství Evropy 2015"
Bechnerová, Monika ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Rozbor a porovnání úspěšnosti obranných činností ve volejbalu u vybraných družstev kadetek z Mistrovství Evropy 2015 Cíle: Hlavním cílem této práce je provést rozbor a srovnání herní výkonnosti reprezentačních družstev kadetek České Republiky, Turecka, Ruska a Srbska na ME kadetek 2015 v Bulharsku z hlediska obranných herních činností jednotlivce - blokování, vybírání. Naší snahou bylo porovnat úspěšnost blokování a vybírání mezi reprezentačními družstvy kadetek České Republiky, Turecka, Srbska a Ruska. Metody: K provedení rozboru byla použita data zpracovaná v diagnostickém programu Datavolley, který je používán pro rozbory herních činností. Analyzovaná data jsou zpracována do tabulek a grafů a jednotlivé hodnoty následně dle potřeby převedeny na procenta pomocí matematicko - statistické metody. Výsledky: Ukazují na rozdíly mezi vybranými družstvy a poskytují doporučení pro budoucí práci s mládežnickými reprezentačními družstvy. Klíčová slova: volejbal, herní činnost jednotlivce, vybírání, blok, Datavolley
Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016
Vorlíček, Lukáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název: Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016 Cíle: Analýza individuálního herního výkonu hráče na postu hrotového útočníka v průběhu ofenzivní části hry. Metody: Analýzu budeme provádět metodou nepřímého pozorování s pomocí videozáznamu vybraných utkání a následným rozborem. Výsledky: Analýzou individuálních herních činností jsem zjistil překvapivě výrazně větší četnost obcházení v čelním postavení oproti obcházení zády k soupeři. Sledovaní hráči nejčastěji směřovali své přihrávky zpět k vlastní brance a ani jednou nevystřelili z brankového území. Klíčová slova: Fotbal, ME 2016, hrotový útočník, individuální herní výkon, útočná fáze hry
Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň
Kučaba, Michael ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název práce: Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň. Cíl práce: Zjistit zastoupení didaktických forem a druhů tréninkových procesů u kategorií starších přípravek ve fotbale s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň klubu (profesionální vs. amatérský). Metody řešení: Pro analýzu byla použita metoda nepřímého pozorování, kdy jsme pomocí videokamery natáčeli dvě tréninkové jednotky v průběhu týdne u každého týmu. (AC Sparta Praha, SK Slávia Praha, FK Motorlet a SK Aritma). Záznamy tréninků byly následně hodno- ceny. Výsledky práce: Komparace profesionálních klubů a amatérských měla nejvýznamnější rozdíl v herních cvičení, jenž bylo u AC Sparty a SK Slávie 38,3 % oproti 22,8 % FK Motorletu a SK Aritmy. Naopak amatérský kluby využívali více průpravnou hru (39,7 %) oproti 22 % AC Sparty a SK Slávie. V sociálně-interakčních formách nebyl žádný významný rozdíl, akorát profesionální kluby více využívají skupinovou formu, zejména z důvodu vyššího počtu trenérů na tréninkové jednotce. Významnějšího rozdílu jsme si mohli také všimnout u tréninkového procesu, kdy profesionální kluby využívají více kondiční trénink než amatérské (28 % ku 10 %). Ze všech dosažených výsledků jsme nenašli signifikantní rozdíly mezi profesionálními a amatérskými kluby....
Kritéria výběru herní specializace libera ve volejbale.
Netrvalová, Petra ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Buchtel, Jaroslav (oponent)
Název: Kritéria výběru herní specializace libera ve volejbale. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení baterie testů, které budou zjišťovat důležité pohybové schopnosti a dovednosti pro hru libera. Zároveň je našim cílem otestovat hráčky, porovnat mezi sebou výsledky jednotlivých testů a zjistit zda spolu některé souvisí. Metody: V naší práci jsme použili metodu pozorování pro získání dat, které jsme vždy hned zaznamenávali. Při posuzování volejbalových dovedností jsme využili Ratingovu metodu expertního šetření. Pro další testy jsme použili metodu měření a škálování. Výsledky: Zjistili jsme, že spolu souvisí pořadí hráček v kondičních testech a testech volejbalových dovedností. Hráčky, které se umístily na prvních třech místech v celkovém hodnocení, hrají extraligovou soutěž na postu libera, nebo smečaře. Klíčová slova: Volejbal, výběr, libero, specializace
Hodnocení vlivu podání na výsledky utkání v kvalifikaci na ME 2017 mužů ve volejbalu.
Dopita, Michal ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce Hodnocení vlivu podání na výsledek utkání kvalifikace ME 2017 mužů ve volejbalu Abstrakt Cílem diplomové práce je provést hodnocení vlivu podání na výsledek utkání v kvalifikaci na ME 2017 mužů ve volejbalu nepřímým sledováním videozáznamu a vysledovat úspěšnost a četnost zastoupení jednotlivých druhů podání. Našim záměrem je ukázat pomocí námi zkonstruované metody význam této individuální herní činnosti v utkání a interpretací získaných dat pomoci při vytváření tréninkových jednotek v tréninkovém procesu. Klíčová slova: - volejbal - herní výkon - individuální herní činnost - podání - úspěšnost - utkání

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.