Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale
Konopásková, Zuzana ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě získaných informací během tvoření práce vybrat nejvhodnější metody a vytvořit nástin vhodných kompenzačních cvičení pro hráče volejbalu. Metodika práce: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů týkající se zvoleného tématu. Na základě této analýzy a komparace shromážděných dat z různých zdrojů jakou jsou například knihy, odborné časopisy, přednášky a internetové stránky, vybrat nejvhodnější regenerační a kompenzační postupy pro hráče volejbalu. Klíčová slova: zátěž ve sportu, zotavení, regenerace, kompenzační cvičení
Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale
Konopásková, Zuzana ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě získaných informací během tvoření práce vybrat nejvhodnější metody a vytvořit nástin vhodných kompenzačních cvičení pro hráče volejbalu. Metodika práce: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů týkající se zvoleného tématu. Na základě této analýzy a komparace shromážděných dat z různých zdrojů jakou jsou například knihy, odborné časopisy, přednášky a internetové stránky, vybrat nejvhodnější regenerační a kompenzační postupy pro hráče volejbalu. Klíčová slova: zátěž ve sportu, zotavení, regenerace, kompenzační cvičení
Rozbor a porovnání úspěšnosti obranných činností ve volejbalu u vybraných družstev kadetek z Mistrovství Evropy 2015"
Bechnerová, Monika ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Rozbor a porovnání úspěšnosti obranných činností ve volejbalu u vybraných družstev kadetek z Mistrovství Evropy 2015 Cíle: Hlavním cílem této práce je provést rozbor a srovnání herní výkonnosti reprezentačních družstev kadetek České Republiky, Turecka, Ruska a Srbska na ME kadetek 2015 v Bulharsku z hlediska obranných herních činností jednotlivce - blokování, vybírání. Naší snahou bylo porovnat úspěšnost blokování a vybírání mezi reprezentačními družstvy kadetek České Republiky, Turecka, Srbska a Ruska. Metody: K provedení rozboru byla použita data zpracovaná v diagnostickém programu Datavolley, který je používán pro rozbory herních činností. Analyzovaná data jsou zpracována do tabulek a grafů a jednotlivé hodnoty následně dle potřeby převedeny na procenta pomocí matematicko - statistické metody. Výsledky: Ukazují na rozdíly mezi vybranými družstvy a poskytují doporučení pro budoucí práci s mládežnickými reprezentačními družstvy. Klíčová slova: volejbal, herní činnost jednotlivce, vybírání, blok, Datavolley
Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016
Vorlíček, Lukáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název: Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016 Cíle: Analýza individuálního herního výkonu hráče na postu hrotového útočníka v průběhu ofenzivní části hry. Metody: Analýzu budeme provádět metodou nepřímého pozorování s pomocí videozáznamu vybraných utkání a následným rozborem. Výsledky: Analýzou individuálních herních činností jsem zjistil překvapivě výrazně větší četnost obcházení v čelním postavení oproti obcházení zády k soupeři. Sledovaní hráči nejčastěji směřovali své přihrávky zpět k vlastní brance a ani jednou nevystřelili z brankového území. Klíčová slova: Fotbal, ME 2016, hrotový útočník, individuální herní výkon, útočná fáze hry
Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň
Kučaba, Michael ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název práce: Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň. Cíl práce: Zjistit zastoupení didaktických forem a druhů tréninkových procesů u kategorií starších přípravek ve fotbale s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň klubu (profesionální vs. amatérský). Metody řešení: Pro analýzu byla použita metoda nepřímého pozorování, kdy jsme pomocí videokamery natáčeli dvě tréninkové jednotky v průběhu týdne u každého týmu. (AC Sparta Praha, SK Slávia Praha, FK Motorlet a SK Aritma). Záznamy tréninků byly následně hodno- ceny. Výsledky práce: Komparace profesionálních klubů a amatérských měla nejvýznamnější rozdíl v herních cvičení, jenž bylo u AC Sparty a SK Slávie 38,3 % oproti 22,8 % FK Motorletu a SK Aritmy. Naopak amatérský kluby využívali více průpravnou hru (39,7 %) oproti 22 % AC Sparty a SK Slávie. V sociálně-interakčních formách nebyl žádný významný rozdíl, akorát profesionální kluby více využívají skupinovou formu, zejména z důvodu vyššího počtu trenérů na tréninkové jednotce. Významnějšího rozdílu jsme si mohli také všimnout u tréninkového procesu, kdy profesionální kluby využívají více kondiční trénink než amatérské (28 % ku 10 %). Ze všech dosažených výsledků jsme nenašli signifikantní rozdíly mezi profesionálními a amatérskými kluby....
Kritéria výběru herní specializace libera ve volejbale.
Netrvalová, Petra ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Buchtel, Jaroslav (oponent)
Název: Kritéria výběru herní specializace libera ve volejbale. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení baterie testů, které budou zjišťovat důležité pohybové schopnosti a dovednosti pro hru libera. Zároveň je našim cílem otestovat hráčky, porovnat mezi sebou výsledky jednotlivých testů a zjistit zda spolu některé souvisí. Metody: V naší práci jsme použili metodu pozorování pro získání dat, které jsme vždy hned zaznamenávali. Při posuzování volejbalových dovedností jsme využili Ratingovu metodu expertního šetření. Pro další testy jsme použili metodu měření a škálování. Výsledky: Zjistili jsme, že spolu souvisí pořadí hráček v kondičních testech a testech volejbalových dovedností. Hráčky, které se umístily na prvních třech místech v celkovém hodnocení, hrají extraligovou soutěž na postu libera, nebo smečaře. Klíčová slova: Volejbal, výběr, libero, specializace
Hodnocení vlivu podání na výsledky utkání v kvalifikaci na ME 2017 mužů ve volejbalu.
Dopita, Michal ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce Hodnocení vlivu podání na výsledek utkání kvalifikace ME 2017 mužů ve volejbalu Abstrakt Cílem diplomové práce je provést hodnocení vlivu podání na výsledek utkání v kvalifikaci na ME 2017 mužů ve volejbalu nepřímým sledováním videozáznamu a vysledovat úspěšnost a četnost zastoupení jednotlivých druhů podání. Našim záměrem je ukázat pomocí námi zkonstruované metody význam této individuální herní činnosti v utkání a interpretací získaných dat pomoci při vytváření tréninkových jednotek v tréninkovém procesu. Klíčová slova: - volejbal - herní výkon - individuální herní činnost - podání - úspěšnost - utkání
Analýza pohybu hráčů ve volejbalovém utkání
Hank, Mikuláš ; Zahálka, František (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Primárním úkolem této diplomové práce bylo evaluovat, kvantifikovat a objektivizovat distanci pohybu elitních volejbalových hráček z hlediska jednotlivých herních specializací v horizontální rovině pohybu. Cíle práce byly objektivizovat pohyb jednotlivých hráčských pozic v elitním volejbalovém utkání, kvantifikovat a determinovat pohyb hráčů vzhledem k objemu distančních vzdáleností pohybu v elitním utkání a komparovat externí zatížení hráčů v utkání z hlediska absolvované distance pohybu v horizontální rovině. Sekundárně byly tyto hodnoty vzájemně komparovány. Pro evaluaci byla využita 3D kinematická analýzy pohybu. Analyzovanou homogenní skupinu tvořili vrcholové hráčky volejbalu na úrovni Ligy Mistrů (n=14; věk=25±6 roku; výška= 182,3±6,2 cm; hmotnost=72,1±5,8 kg). Zpracovány byly čtyři sety, celkem 167 rozeher. Průměrná distance pohybu jedné hráčky po dobu 167 rozeher byla 1259,89 m, v přepočtu na jednu rozehru tato hodnota činila 8,8 m. Pohyby hráček byly rozděleny podle celkem čtyř směru vzhledem k síti vpřed, vzad, vlevo a vpravo. Výsledky ukázaly vysoký stupeň homogenity v externím zatížení hráček a přinesly objektivní hodnoty pro komparaci mezi jednotlivými hráčskými specializacemi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza nácviku a tréninku volejbalové nahrávky u mládežnických družstev.
Schneberger, Michal ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Analýza nácviku a tréninku nahrávky u mládežnických družstev Cíl práce: Cílem mé práce je analýza nahrávky u nahrávačů mládežnických družstev ve volejbale. Jedná se o mladší a starší žákyně. Převážně se budu zabývat druhy nahrávek, tréninkem nahrávek, jejich nácvikem a využitím v tréninkových jednotkách. Abstrakt: Práce je určena pro začínající volejbalové trenéry, trenéry volejbalu, i zájemce, kteří se zajímají o problematiku nácviku a tréninku nahrávky u mládežnických družstev ve volejbale. Práce obsahuje kapitoly týkající se herního výkonu, herních kombinací, samotné nahrávky a také její diagnostiku. Analýza nahrávky je provedena na základě dotazníkových odpovědí vybraných trenérů z volejbalových klubů v celé České republice. Klíčová slova: Volejbal, nácvik, trénink, nahrávka, nahrávač
Analysis of efficiency of the serve in woman's top division junior team
Čmeľ, Martin ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Názov: Analýza účinnosti podania u družstiev extraligy junioriek Subjekt: Analýza podania štyroch družstiev na finálovom turnaji extraligy junioriek 2016. Cieľ práce: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať podanie z hľadiska kvality, úspešnosti a umiestnenia do poľa súpera. Zistiť, ktorý z tímov disponuje najlepším podaním v extralige junioriek 2016. Výsledky: Charakterizovať a porovnať zaznamenané výsledky vybranej hernej činnosti jednotlivca u zvolených družstiev. Kľúčové slová: Zápas, tím, hráčky, herné činnosti jednotlivca, podanie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.