Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití expandérů v tenisovém tréninku
Velebil, Matěj ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název: Využití expandérů v tenisovém tréninku Cíle: Hlavním cílem práce je sestavit kondiční trénink s využitím odporových gum. Trénink bude rozdělen na tři části a v každé bude využit jiný typ expandéru. Jednotlivé části budou úvodní část, hlavní část a závěrečné protažení. Přílohou budou fotografie jednotlivých cvičení. Vznikne tak zásobník cviků s využitím expandérů. Práce by pro trenéry tenisu mohla sloužit k častějšímu využívání těchto praktických pomůcek. Metody: Na základě analýzy dokumentů sestavíme tenisový trénink s využitím expandérů rozdělený na tři části. Zásobník cvičení bude ověřen v modelovém tréninku s dospělými hráči. Po absolvování navrženého tréninku uskutečníme s hráči rozhovor, který poslouží jako zpětná vazba k vyhodnocení tréninku. Výsledky: Výsledkem je vytvořený zásobník cviků využitelný pro kondiční přípravu v tenisovém tréninku. Teoretická východiska práce se zaobírají kondičními faktory jako komplexu ovlivňující sportovní výkon v tenise. Navržený zásobník cviků byl otestován v modelovém tenisovém tréninku s dospělými hráči. Klíčová slova: Cvičení, hráč, kondice, odporová guma, schopnosti, svaly, tenis
Sledování vybraných psychických faktorů v dívčím volejbalu.
Paličková, Dominika ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Sledování vybraných psychických faktorů v dívčím volejbalu Cíl: Cílem práce je sledování projevů majících vliv na psychický stav hráček volejbalu. Metody: Výzkumný soubor tvořily týmy první ligy juniorek. Ve své práci jsem využívala metodu dotazování. Dotazník je z větší části založen na výběru z alternativních odpovědí, ale vyskytují se i formy jednoznačných odpovědí typu ano, ne. Obsahuje tři části otázek, kde každá část řeší jinou problematiku. Distribucí dotazníků jsem zkoumala vybrané faktory mající vliv na psychiku hráček. Výsledky: Výslednou část tvoří vyhodnocení dotazníků prostřednictvím tabulek a následné slovní zhodnocení každé otázky. Jedná se o identifikaci vybraných faktorů majících vliv na psychiku hráček. Klíčová slova: tým, psychické faktory, herní výkon, vztahy, dotazník
Sledování úspěšnosti útočného úderu po předcházející obraně u hráčů plážového volejbalu
Pihera, Martin ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit jaké útočné údery po předcházející obraně hrají ti nejlepší hráči na světě a jestli jsou u nich úspěšní. Metoda: V této práci jsem používal statistiku z videí na okruhu Beach Major Series. Výsledky: Ve výsledcích se ukázalo, že se nejčastěji hrají tvrdé údery do diagonály. Poté se ve statistikách prokázalo, že hráči jsou úspěšněšní v nad poloviční většine svých úderů a to až na jednu vyjímku. Klíčová slova: Plážový volejbal, Herní činnosti jednotlivce, Útočný úder, Úspěšnost, Obrana, Polař, Blokař, Statistika, Videozáznam, Lob lajna
Vytvoření metodické řady cvičení pro specializaci libero ve volejbalu
Dostálová, Veronika ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
V diplomové práci se věnuji vytvoření metodické řady cvičení pro specializaci libero ve volejbalu. Cvičení se zaměřují na trénink herních činností, které libero používá v utkání - přihrávka, vybírání, nahrávka a vykrývání. V popisu jednotlivých herních činností kladu vždy důraz na klíčové momenty nácviku. První část se zaměřuje na seznámení čtenářů s teoretickými východisky volejbalu. Hlavní důraz věnuji podrobnému popisu a rozboru klíčových herních činností libera, kterými jsou přihrávka, vybírání, nahrávka a vykrývání. Druhá část diplomové práce se skládá z vytvořené metodické řady cvičení pro specializaci libero. Cvičení jsou rozdělena do čtyř částí, podle jednotlivých herních činností. Cvičení zobrazují kinogramy - tedy rozfázované záběry z videa, které jsou slovně popsány. Přílohou diplomové práce je video s kompletní řadou herních cvičení opatřené komentářem. Klíčová slova: libero, metodická řada, přihrávka, nahrávka, vybírání, vykrývání
Rozdíl zatížení vrcholových hráčů plážového volejbalu podle specializace během utkání
Chalupa, Jan ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Rozdíl zatížení vrcholových hráčů plážového volejbalu podle specializace během utkání. Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je pozorovat vnější zatížení hráčů během utkání. Zjistit, zda se zatížení liší a jak. U hráče, který hraje převážně v poli - polař a hráče, který hraje převážně na síti a blokuje - blokař. Budeme se zaměřovat na kvantitativní ukazatele vnějšího zatížení. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 14 hráčů. Další metoda, která byla použita, je metoda získávání dat (měření, pozorování) a jejich zpracování (metoda analyticko - syntetických postupů a metoda komparace). Výsledky: Výsledky představují a zhodnocují realizované programy. Jsou klíčem k řešení kondiční přípravy hráče plážového volejbalu. Klíčová slova: Volejbal, plážový volejbal, zatížení, kondiční trénink.
Perspektivy rozvoje volejbalu mládeže na Náchodsku
Lipovská, Ivana ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název: Perspektivy rozvoje volejbalu mládeže na Náchodsku Cíle: Primárním cílem této diplomové práce je identifikace a analýza současných problémů rozvoj volejbalu mládeže ve vybraném regionu Náchodsko a návrh řešení nejvýznamnějších z nich. Sekundárními cíli jsou analýza současné členské základny, finančního stavu volejbalových klubů a dalších předpokládaných problémů bránících v rozvoji tohoto sportovního odvětví. Metody: V této diplomové práci je použita případová studie. K zjištění zmíněných situací byla zapotřebí analýza dokumentů a získaná data z rozhovorů dotazovaných osob. Pro doplnění této studie, bylo potřebné nalézt také kvantitativní data, která byla získána ze statistik volejbalové členské základny. K vyhodnocování těchto statistických dat byla zvolena základní charakteristická metoda, četnosti zkoumaných dat a procentuální přehledy zkoumaných problémů vybraných volejbalových klubů. Výsledky: Z analýzy byly zjištěny informace o členské základně v ČR, která z dlouhodobého hlediska klesá. Naopak v posledních letech za nejvýznamnější poznatek ze zkoumaného rozboru vývoje členské základny volejbalu je třeba považovat podstatný nárůst počtu členů kategorií mládeže, konkrétně žáků a žákyň. Důležitým krokem k vývoji volejbalu má zajisté projekt Barevný minivolejbal, kde můžeme vidět nárůst...
Sledování fyzické zdatnosti u volejbalových dívek ve věku 15 - 18 let.
Neureiterová, Petra ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Sledování fyzické zdatnosti u volejbalových dívek ve věku 15 - 18 let Cíle: Cílem práce je zjištění a porovnání změn zprůměrovaných výkonů fyzické zdatnosti u vybraných volejbalových družstev dívek na základě testování z roku 2014 s výsledky měření z roku 2017 Metody: V práci bylo využito metody sumarizace a kompilace, komparace, popisu a vyhodnocení výsledků Výsledky: Nejlepší výkony byly naměřeny u volejbalového družstva SK Dansport Praha. Největší zlepšení v porovnání s minulým měřením je vysledováno u týmu VK Kavčí hory. Všechny zkoumané týmy prokázaly lepší výkonost testování než v roce 2014 Klíčová slova: sledování, testování, volejbal, mládež, zdatnost, kondice, pohybová aktivita, pohybové zatížení, pohyb
Rozbor a porovnání úspěšnosti obranných činností ve volejbalu u vybraných družstev kadetek z Mistrovství Evropy 2015"
Bechnerová, Monika ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Rozbor a porovnání úspěšnosti obranných činností ve volejbalu u vybraných družstev kadetek z Mistrovství Evropy 2015 Cíle: Hlavním cílem této práce je provést rozbor a srovnání herní výkonnosti reprezentačních družstev kadetek České Republiky, Turecka, Ruska a Srbska na ME kadetek 2015 v Bulharsku z hlediska obranných herních činností jednotlivce - blokování, vybírání. Naší snahou bylo porovnat úspěšnost blokování a vybírání mezi reprezentačními družstvy kadetek České Republiky, Turecka, Srbska a Ruska. Metody: K provedení rozboru byla použita data zpracovaná v diagnostickém programu Datavolley, který je používán pro rozbory herních činností. Analyzovaná data jsou zpracována do tabulek a grafů a jednotlivé hodnoty následně dle potřeby převedeny na procenta pomocí matematicko - statistické metody. Výsledky: Ukazují na rozdíly mezi vybranými družstvy a poskytují doporučení pro budoucí práci s mládežnickými reprezentačními družstvy. Klíčová slova: volejbal, herní činnost jednotlivce, vybírání, blok, Datavolley
Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016
Vorlíček, Lukáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název: Analýza individuálního herního výkonu hrotového útočníka ve fotbale na ME 2016 Cíle: Analýza individuálního herního výkonu hráče na postu hrotového útočníka v průběhu ofenzivní části hry. Metody: Analýzu budeme provádět metodou nepřímého pozorování s pomocí videozáznamu vybraných utkání a následným rozborem. Výsledky: Analýzou individuálních herních činností jsem zjistil překvapivě výrazně větší četnost obcházení v čelním postavení oproti obcházení zády k soupeři. Sledovaní hráči nejčastěji směřovali své přihrávky zpět k vlastní brance a ani jednou nevystřelili z brankového území. Klíčová slova: Fotbal, ME 2016, hrotový útočník, individuální herní výkon, útočná fáze hry
Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň
Kučaba, Michael ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název práce: Analýza tréninkové jednotky u přípravkových hráčů fotbalu s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň. Cíl práce: Zjistit zastoupení didaktických forem a druhů tréninkových procesů u kategorií starších přípravek ve fotbale s ohledem na odlišnou výkonnostní úroveň klubu (profesionální vs. amatérský). Metody řešení: Pro analýzu byla použita metoda nepřímého pozorování, kdy jsme pomocí videokamery natáčeli dvě tréninkové jednotky v průběhu týdne u každého týmu. (AC Sparta Praha, SK Slávia Praha, FK Motorlet a SK Aritma). Záznamy tréninků byly následně hodno- ceny. Výsledky práce: Komparace profesionálních klubů a amatérských měla nejvýznamnější rozdíl v herních cvičení, jenž bylo u AC Sparty a SK Slávie 38,3 % oproti 22,8 % FK Motorletu a SK Aritmy. Naopak amatérský kluby využívali více průpravnou hru (39,7 %) oproti 22 % AC Sparty a SK Slávie. V sociálně-interakčních formách nebyl žádný významný rozdíl, akorát profesionální kluby více využívají skupinovou formu, zejména z důvodu vyššího počtu trenérů na tréninkové jednotce. Významnějšího rozdílu jsme si mohli také všimnout u tréninkového procesu, kdy profesionální kluby využívají více kondiční trénink než amatérské (28 % ku 10 %). Ze všech dosažených výsledků jsme nenašli signifikantní rozdíly mezi profesionálními a amatérskými kluby....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.