Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení
Vondráček, Jiří ; MBA, Radek Pivoňka, (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti, která poskytuje účetní a daňové poradenství. Analýza současného stavu je provedena pomocí ekonomické analýzy, která prostřednictvím analytických metod zkoumá vnitřní a vnější prostředí společnosti, a také její finanční situaci. Práce obsahuje návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení identifikovaného stavu.
Analýza daňového dopadu Švarc systému
Vondráček, Jiří ; Hradil, Jakub (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje daňový dopad švarcsystému ukázaný na modelových případech a možné důvody, proč se tyto praktiky používají. Stát se snaží postihovat obchodní korporace, které zaměstnávají jenom živnostníky čím dál přísněji, avšak úspory výdajů, které obchodní korporace ušetří používáním švarcsystému, převyšují možné pokuty za jeho zneužívání. V modelových případech je názorně ukázáno, jak velké úspory může obchodní korporace získat. Výsledky této práce ukazují i možnost, kdy nebudou na straně státu tak velké ztráty ve výběru daní.
Komprese obrazu s využitím umělé neuronové sítě
Vondráček, Jiří ; Pohl, Jan (oponent) ; Jirsík, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na kompresi obrazu s využitím umělé neuronové sítě včetně praktické realizace. Jejím cílem je prozkoumat možnosti komprese obrazu umělou neuronovou sítí a vyhodnotit výsledky. V teoretické části je vysvětlen princip umělých neuronových sítí a také jsou zde popsány základní metody komprese obrazu. V praktické části je stručný popis kompresního programu, porovnání různých nastavení a vyhodnocení výsledků.
Řízení šaržového procesu na bázi receptur v jazyce SCL
Vondráček, Jiří ; Milan, Sobotka (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na řízení šaržových procesů na bázi receptur. Jejím cílem je vytvořit filozofii řízení vsádkových procesů s využitím programovacích jazyků SCL a CFC. V teoretické části je stručně popsána automatizace výroby a vysvětlen princip řízení vsádkových procesů na bázi receptur podle standardu S88. Poslední část obsahuje návrh koncepce takovéhoto řízení bez použití dávkově orientovaných systémů typu Batch.
Hodnocení výkonnosti společnosti POEX Velké Meziříčí, a.s. na základě komparace s konkurencí
Vondráček, Jiří
Náplní diplomové práce je hodnocení výkonnosti společnosti POEX Velké Meziříčí, a.s.. Finanční situace společnosti bude zjišťována rozdílovými a poměrovými ukazateli. Následně, za pomoci bankrotních a bonitních modelů proběhne ověření jejich výsledků. Přínos pro vlastníky bude zkoumán ekonomickou přidanou hodnotou, která je modifikována pro podmínky České republiky. Obdobná struktura výpočtu bude využita při hodnocení konkurenčních podniků. Data společnosti POEX Velké Meziříčí, a.s. budou srovnána s konkurenčními podniky a odvětvím. Výsledky pomohou k identifikaci nedostatků společnosti POEX Velké Meziříčí, a.s. Závěr práce bude věnován návrhům a doporučením, které povedou ke zlepšení finanční situace společnosti POEX Velké Meziříčí, a.s.
Spolupráce na vyhlášce o pravidlech trhu s plynem č. 365 /2009
Pelikán, Emil ; Vondráček, Jiří ; Konár, Ondřej ; Brabec, Marek ; Malý, Marek
Autoři se podíleli na vypracování některých pravidel trhu s plynem uveřejněných ve vyhlášce č. 365/2009 Sb., a to zejména na charakterizaci odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky, výpočtu odběru plynu podle typového diagramu dodávky, postupu stanovení roční spotřeby plynu zákazníků s měřením typu C a charakterizaci tříd typových diagramů dodávky.
Popis modelu TDD, verze 3.1
Konár, Ondřej ; Brabec, Marek ; Kasanický, Ivan ; Malý, Marek ; Pelikán, Emil ; Vondráček, Jiří
Zpráva obsahuje popis tvorby a použití modelu TDD pro odhad spotřeby zemního plynu zákazníků s měřením typu „C". Součástí zprávy je metodika použití modelu TDD operátorem trhu, dále metodika použití TDD provozovatelem distribuční soustavy (PDS), popis aktualizace modelu TDD a popis předávaných souborů s parametry. Model je otestován na reálných datech ze zákaznických kmenů jednotlivých PDS a na datech z mimořádných průběhových měření. Dokument zahrnuje stav ke dni 15.11.2010.
Metodika vyhodnocení přesnosti modelu TDD
Konár, Ondřej ; Brabec, Marek ; Kasanický, Ivan ; Malý, Marek ; Pelikán, Emil ; Vondráček, Jiří
Zpráva obsahuje návrh řešitelské skupiny ÚI AV ČR na metodiku vyhodnocování přesnosti modelu TDD. Jsou uvedeny jak obecné zásady pro vyhodnocování přesnosti, tak návrhy konkrétních kritérií pro vyhodnocování.
Popis modelu TDD, verze 3.2
Konár, Ondřej ; Brabec, Marek ; Kasanický, Ivan ; Malý, Marek ; Pelikán, Emil ; Vondráček, Jiří
Zpráva obsahuje popis tvorby a použití modelu TDD pro odhad spotřeby zemního plynu zákazníků s měřením typu „Cÿ. Součástí zprávy je metodika použití modelu TDD operátorem trhu, dále metodika použití TDD provozovatelem distribuční soustavy (PDS), popis aktualizace modelu TDD a popis předávaných souborů s parametry. Model je otestován na reálných datech ze zákaznického kmene distribuční společnosti RWE GasNet a na datech z mimořádných průběhových měření. Dokument zahrnuje stav ke dni 29.11.2011.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 VONDRÁČEK, Jan
1 Vondráček, Jakub
5 Vondráček, Jan
1 Vondráček, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.