Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Resort Johanka - realizace hrubé vrchní stavby
Lisý, Ondřej ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá realizací vestavby s ubytovacím podkrovím pro hosty v areálu Resortu Johanka. Je řešeno nové provedení stropní konstrukce a zastřešení. Obsahem práce je technologie provedení jednotlivých konstrukcí formou technologického předpisu. Náklady na stavbu jsou uvedeny v položkovém rozpočtu s výkazem výměr. Trvání jednotlivých procesů jsou znázorněny v časovém plánu stavby. Z hlediska bezpečnosti a kvality provádění stavby jsou vypracovány plány týkající se těchto aspektů.
Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Otrokovicích
Králíček, Jiří ; Vlčková, Jitka (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem technologického postupu při provádění hrubé vrchní stavby polyfunkčního bytového domu v Otrokovicích. Jedná se o zdění nosných i nenosných svislých konstrukcí, provedení železobetonových překladů, sloupů, překladů a stropů. Obsahem práce je technická zpráva se zaměřením na danou technologickou etapu, řešení dopravních tras, technologický předpis pro danou etapu, řešení organizace výstavby včetně situace, návrh strojní sestavy, bezpečnost práce řešené technologické etapy, kontrolní a zkušební plán, výkaz výměr, rozpočet, harmonogram a porovnání hydraulického manipulátoru a samostavitelného jeřábu.
Centrální požární stanice Hradec Králové - stavebně technologický projekt
Malina, Marek ; Vlčková, Jitka (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu pro budovu Centrální požární stanice v Hradci Králové – 1.Etapa. Objekt tvoří pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. Cílem práce je vybrat a zpracovat vhodné řešení stavby z hlediska finančních, časových a technických požadavků na základě projektové dokumentace poskytnuté projektantem. V práci je řešen časový a finanční plán stavby, návrh hlavních strojů a mechanismů, plánování zásobování stavby materiálem a jejich dopravní trasy, projekt zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán pro monolitické a ocelové konstrukce stavby a časový harmonogram stavby s technologickým normálem.
Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně
Podškubka, Martin ; Věrný, Luboš (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně, který obsahuje realizaci podzemních garáží a bytového domu, který má tři nadzemní podlaží. Pozornost je zaměřena především na technologický postup spodní stavby. Textová část obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních technologických etap objektu, technickou zprávu zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán, hlukovou studii, plán BOZP a návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně dopravních tras. Přílohová část obsahuje časový a finanční plán stavby-objektový, časové nasazení strojů, plán materiálových zdrojů, časový plán, technologický normál, rozpočet, výkresy zařízení staveniště, ověření montáže věžového jeřábu a schéma postupů betonáže.
Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt
Trochta, Ondřej ; Věrný, Luboš (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu mostu SO210 přes potok Hluchová na silnici I/11. Most je navržen jako železobetonový, dodatečně předpjatý o délce 70m. Práce byla zpracována v rozsahu zadání DP.
Skladovací hala Dvořisko - stavebně technologický projekt
Bříza, Lukáš ; Vlčková, Jitka (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu stavby Skladovací haly Dvořisko v Chocni, na Dvořisku. Diplomová práce řeší technologický předpis pro provedení železobetonových monolitických opěrných stěn, technickou zprávu zařízení staveniště včetně výkresů, návrh strojní sestavy, časový harmonogram, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a řešení dopravní situace stavby.
Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1
Slovák, Martin ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje řešení pro postup výstavby spodní hrubé stavby jedné budovy v komplexu Nemocnice Znojmo. Práce se zabývá technologickými předpisy pro základové konstrukce, zejména technologickým postupem pro opěrnou zeď. Dále se zabývá návrhem strojní sestavy, časového plánu a položkového rozpočtu. Podkladem pro vypracování byla souhrnná technická zpráva ke stavebnímu řízení včetně výkresové dokumentace.
Montáž skeletu administrativního objektu v Litoměřicích
Šmíd, Radim ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem této práce je řešení technologické etapy montáže skeletu administrativního objektu. Jedná se o budovu pro administrativní a kancelářskou činnost, situovanou v obci Litoměřice. Nosný systém objektu je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem. V práci je zpracována technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro hrubou vrchní stavbu, technologický předpis montáže skeletu, řešení organizace výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, časový plán montáže skeletu, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán montáže skeletu a bezpečnost práce pro montáž skeletu.
Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné
Mikulka, Lukáš ; Kovářová, Barbora (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné. Práce obsahuje technologické předpisy pro zdění svislých nosných konstrukcí a stropní konstrukce. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, zařízením staveniště, technickou zprávou, kontrolními a zkušebními plány, časový plánem, bezpečností při práci a položkový rozpočet.
Montáž halového objektu v Sudoměřicích
Šagát, Pavel ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobně-montážní haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích. Obsahem práce je technická zpráva řešeného objektu, řešení dopravních tras nadrozměrné přepravy, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, technologický postup montáže skeletu, položkový rozpočet, harmonogram, kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V přílohách jsou obsaženy výkresy schémat montáže všech dílců, zařízení staveniště, výkresy bodů zájmů navržené trasy, dopravní a bezpečnostní značení, kontrolní a zkušební plán, harmonogram a položkový rozpočet montované haly.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 VLČKOVÁ, Jana
25 VLČKOVÁ, Jitka
12 Vlčková, Jana
2 Vlčková, Jovanka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.