Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1
Slovák, Martin ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje řešení pro postup výstavby spodní hrubé stavby jedné budovy v komplexu Nemocnice Znojmo. Práce se zabývá technologickými předpisy pro základové konstrukce, zejména technologickým postupem pro opěrnou zeď. Dále se zabývá návrhem strojní sestavy, časového plánu a položkového rozpočtu. Podkladem pro vypracování byla souhrnná technická zpráva ke stavebnímu řízení včetně výkresové dokumentace.
Montáž skeletu administrativního objektu v Litoměřicích
Šmíd, Radim ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem této práce je řešení technologické etapy montáže skeletu administrativního objektu. Jedná se o budovu pro administrativní a kancelářskou činnost, situovanou v obci Litoměřice. Nosný systém objektu je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem. V práci je zpracována technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro hrubou vrchní stavbu, technologický předpis montáže skeletu, řešení organizace výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, časový plán montáže skeletu, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán montáže skeletu a bezpečnost práce pro montáž skeletu.
Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné
Mikulka, Lukáš ; Kovářová, Barbora (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné. Práce obsahuje technologické předpisy pro zdění svislých nosných konstrukcí a stropní konstrukce. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, zařízením staveniště, technickou zprávou, kontrolními a zkušebními plány, časový plánem, bezpečností při práci a položkový rozpočet.
Montáž halového objektu v Sudoměřicích
Šagát, Pavel ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobně-montážní haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích. Obsahem práce je technická zpráva řešeného objektu, řešení dopravních tras nadrozměrné přepravy, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, technologický postup montáže skeletu, položkový rozpočet, harmonogram, kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V přílohách jsou obsaženy výkresy schémat montáže všech dílců, zařízení staveniště, výkresy bodů zájmů navržené trasy, dopravní a bezpečnostní značení, kontrolní a zkušební plán, harmonogram a položkový rozpočet montované haly.
Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce
Lysáková, Vanda ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování technologické etapy dokončovacích prací podlah v domě s pečovatelskou službou. V prostorách parkoviště jsou porovnány tři varianty skladby. Podlahy jsou posouzeny z hlediska finančního, bezpečnosti, rychlosti provádění a údržby.
Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Bolaticích
Škorňa, Martin ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Bolaticích na ulici Družstevní. Bakalářská práce sestává z řešení vybraných technologických etap formou technologických předpisů. Dále obsahuje základní charakteristiky, výpočty a schémata, potřebná k jednoznačnému řešení zázemí pracovníků, koordinace, mechanizace a potřebné vybavenosti staveništního pozemku. Z hlediska zajištění potřebného množství času a finančních prostředků je také zpracovaný podrobný položkový rozpočet, s výkazem výměr dané etapy, výše zmíněné technologické řešení je následně implementováno do časového plánu. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu a provádění stavby jsou také zařazeny kapitoly týkající se těchto aspektů.
Administrativně-výrobní hala v Litovli - montáž skeletu
Blaha, Michael ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je etapa montáže skeletu administrativně-výrobní haly v Litovli. Řešený objekt se dělí na administrativní a halovou část, pro které byla vypracována technická zpráva, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, technologický předpis, řešení organizace výstavby, včetně výkresů zařízení staveniště, časový plán zpracovaný v programu Contec, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost práce pro montáž skeletu.
Chemiluminiscenční hodnocení celkové antioxidační kapacity potravin
Vlčková, Jitka ; Polášek, Miroslav (vedoucí práce) ; Solich, Petr (oponent)
Diplomová práce 2014 Abstract_CZE Jitka Vlčková SOUHRN Práce se zabývá měřením a hodnocením celkové antioxidační kapacity (TAC) ve vzorcích červeného vína ošetřených čtyřmi čeřícími činidly (třemi různými typy želatiny a polyvinylpolypyrrolidonem) v koncentracích 10, 20 a 40 g/hL. Hlavním cílem bylo zjistit, jak čeřidla v různých dávkách ovlivňují TAC. Druhá část se zabývá vztahy mezi změnami TAC a obsahy jednotlivých antioxidačních komponent ve vzorcích (celkového množství polyfenolů, antokyanů, kyseliny gallové a nízkomolekulárních fenolů). Celková antioxidační kapacita byla hodnocena metodou TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity assay). Teoretická část diplomové práce stručně shrnuje základy o luminescenci, zaměřené na chemiluminiscenční reakce. Teorie volných radikálů a antioxidanty, zejména ty, které jsou zahrnuty v červeném víně, jsou také popsány. Proces vinařství, především čiření je také obsažen v této části. Experimentální část popisuje metody stanovení celkové antioxidační kapacity, princip metody CL (chemiluminescent) assay založené na systému luminol/křenová peroxidáza. Výsledky ukazují rozdílné chování polyvinylpolypyrolidonu (PVPP) oproti želatině. Zatímco želatina snižuje TAC, PVPP má tendenci působit opačně. Z hlediska koncentrace se ukázalo, že rozdíly v TAC mezi vzorky obsahujícími...
Chemiluminiscenční hodnocení celkové antioxidační kapacity potravin
Vlčková, Jitka ; Solich, Petr (oponent) ; Polášek, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce 2009 Abstract_CZE Jitka Vlčková SOUHRN Práce se zabývá měřením a hodnocením celkové antioxidační kapacity (TAC) ve vzorcích červeného vína ošetřených čtyřmi čeřícími činidly (třemi různými typy želatiny a polyvinylpolypyrrolidonem) v koncentracích 10, 20 a 40 g/hL. Hlavním cílem bylo zjistit, jak čeřidla v různých dávkách ovlivňují TAC. Druhá část se zabývá vztahy mezi změnami TAC a obsahy jednotlivých antioxidačních komponent ve vzorcích (celkového množství polyfenolů, antokyanů, kyseliny gallové a nízkomolekulárních fenolů). Celková antioxidační kapacita byla hodnocena metodou TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity assay). Teoretická část diplomové práce stručně shrnuje základy o luminescenci, zaměřené na chemiluminiscenční reakce. Teorie volných radikálů a antioxidanty, zejména ty, které jsou zahrnuty v červeném víně, jsou také popsány. Proces vinařství, především čiření je také obsažen v této části. Experimentální část popisuje metody stanovení celkové antioxidační kapacity, princip metody CL (chemiluminescent) assay založené na systému luminol/křenová peroxidáza. Výsledky ukazují rozdílné chování polyvinylpolypyrolidonu (PVPP) oproti želatině. Zatímco želatina snižuje TAC, PVPP má tendenci působit opačně. Z hlediska koncentrace se ukázalo, že rozdíly v TAC mezi vzorky obsahujícími...
Přístavba školy v Praze - stavebně technologický projekt
Brezanská, Kateřina ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje stavebně technologický projekt přístavby školy v Praze. Zabývá se plánováním celé stavby a podrobněji řeší především návrh zařízení staveniště, strojní sestavy, časového plánu hlavního stavebního objektu a kotvících systémů plochých střech. Dále zpracovává položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány pro monolitické konstrukce a zelenou střechu a zajištění bezpečnosti při provádění těchto prací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 VLČKOVÁ, Jana
25 VLČKOVÁ, Jitka
12 Vlčková, Jana
2 Vlčková, Jovanka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.