Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Chemiluminiscenční hodnocení celkové antioxidační kapacity potravin
Vlčková, Jitka ; Polášek, Miroslav (vedoucí práce) ; Solich, Petr (oponent)
Diplomová práce 2014 Abstract_CZE Jitka Vlčková SOUHRN Práce se zabývá měřením a hodnocením celkové antioxidační kapacity (TAC) ve vzorcích červeného vína ošetřených čtyřmi čeřícími činidly (třemi různými typy želatiny a polyvinylpolypyrrolidonem) v koncentracích 10, 20 a 40 g/hL. Hlavním cílem bylo zjistit, jak čeřidla v různých dávkách ovlivňují TAC. Druhá část se zabývá vztahy mezi změnami TAC a obsahy jednotlivých antioxidačních komponent ve vzorcích (celkového množství polyfenolů, antokyanů, kyseliny gallové a nízkomolekulárních fenolů). Celková antioxidační kapacita byla hodnocena metodou TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity assay). Teoretická část diplomové práce stručně shrnuje základy o luminescenci, zaměřené na chemiluminiscenční reakce. Teorie volných radikálů a antioxidanty, zejména ty, které jsou zahrnuty v červeném víně, jsou také popsány. Proces vinařství, především čiření je také obsažen v této části. Experimentální část popisuje metody stanovení celkové antioxidační kapacity, princip metody CL (chemiluminescent) assay založené na systému luminol/křenová peroxidáza. Výsledky ukazují rozdílné chování polyvinylpolypyrolidonu (PVPP) oproti želatině. Zatímco želatina snižuje TAC, PVPP má tendenci působit opačně. Z hlediska koncentrace se ukázalo, že rozdíly v TAC mezi vzorky obsahujícími...
Chemiluminiscenční hodnocení celkové antioxidační kapacity potravin
Vlčková, Jitka ; Solich, Petr (oponent) ; Polášek, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce 2009 Abstract_CZE Jitka Vlčková SOUHRN Práce se zabývá měřením a hodnocením celkové antioxidační kapacity (TAC) ve vzorcích červeného vína ošetřených čtyřmi čeřícími činidly (třemi různými typy želatiny a polyvinylpolypyrrolidonem) v koncentracích 10, 20 a 40 g/hL. Hlavním cílem bylo zjistit, jak čeřidla v různých dávkách ovlivňují TAC. Druhá část se zabývá vztahy mezi změnami TAC a obsahy jednotlivých antioxidačních komponent ve vzorcích (celkového množství polyfenolů, antokyanů, kyseliny gallové a nízkomolekulárních fenolů). Celková antioxidační kapacita byla hodnocena metodou TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity assay). Teoretická část diplomové práce stručně shrnuje základy o luminescenci, zaměřené na chemiluminiscenční reakce. Teorie volných radikálů a antioxidanty, zejména ty, které jsou zahrnuty v červeném víně, jsou také popsány. Proces vinařství, především čiření je také obsažen v této části. Experimentální část popisuje metody stanovení celkové antioxidační kapacity, princip metody CL (chemiluminescent) assay založené na systému luminol/křenová peroxidáza. Výsledky ukazují rozdílné chování polyvinylpolypyrolidonu (PVPP) oproti želatině. Zatímco želatina snižuje TAC, PVPP má tendenci působit opačně. Z hlediska koncentrace se ukázalo, že rozdíly v TAC mezi vzorky obsahujícími...
Přístavba školy v Praze - stavebně technologický projekt
Brezanská, Kateřina ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje stavebně technologický projekt přístavby školy v Praze. Zabývá se plánováním celé stavby a podrobněji řeší především návrh zařízení staveniště, strojní sestavy, časového plánu hlavního stavebního objektu a kotvících systémů plochých střech. Dále zpracovává položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány pro monolitické konstrukce a zelenou střechu a zajištění bezpečnosti při provádění těchto prací.
Stavebně technologický projekt výrobní haly v Uherském Hradišti
Radmil, Aleš ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výstavby II. etapy výrobní haly firmy Schlote Automotive Czech s.r.o. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická hlediska stavebního procesu. Pro vybrané části je zpracován technologický předpis a kontrolní a zkušební plán.
Stavebně technologický projekt laboratorně administrativního objektu
Labudová, Martina ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce zpracovává stavebně technologický projekt laboratorně administrativního objektu v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu. Autorka se zabývá hlavními technologickými etapami výstavby, časovým a finančním plánováním. Vybrané stavební procesy jsou podrobně rozpracovány z hlediska provádění prací, kontroly kvality a bezpečnosti při práci. Diplomová práce je doplněna přílohami.
Stavebně technologický projekt oční kliniky
Kašpar, Radek ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Práce se zabývá stavebně technologickým projektem Oční kliniky. Obsahem technologického projektu je technická zpráva, studie realizace hlavních technologický etap, technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis stavby lešení, technologický předpis zateplení, kontrolní a zkušební plán.
Distribuční sklady v Praze - stavebně technologický projekt
Lupač, David ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením kritických bodů, studii hlavních technologických etap stavebního objektu, zásady organizace výstavby, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě. V přílohové části je mapa lokality, výkresy zařízení staveniště včetně dopravního značení, schémata pohybu strojů, harmonogram hlavního stavebního objektu, rozpočet hlavního stavebního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů, časový a finanční plán, ekonomické vyhodnocení zařízení staveniště, detaily a ostatní technologickou dokumentaci etap.
Stavebně technologická studie přístavby domu pro seniory v Proseči
Vopršalová, Tereza ; Selník, Petr (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je stavebně technologická studie přístavby domu pro seniory v Proseči. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu, technologickou studii realizace technologických etap stavby, časový a finanční plán výstavby, zásady organizace výstavby, výkaz výměr zemních prací, technologický předpis pro provedení zemních prací, bezpečnostní opatření na stavbě, strojní sestavu pro zemní práce, kontrolní a zkušební plán pro zemní práce.
Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jihlavě
Stolaříková, Iveta ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba bytového domu. Jedná se o osmipodlažní stavbu. Tři podlaží jsou určena pro hromadné garáže a pět podlaží pro bytové jednotky. Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu TESLA v Jihlavě. Bakalářská práce se zabývá především etapami, pro které jsou v ní zpracovány technologické předpisy: zemní práce a zakládání objektu. Bakalářská práce dále řeší zařízení staveniště, časový plán, položkový rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Jičíně
Habartová, Lucie ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a spodní stavby. Předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, kontrolními a zkušebními plány, zařízením staveniště, časovým plánem a bezpečností práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 VLČKOVÁ, Jana
25 VLČKOVÁ, Jitka
12 Vlčková, Jana
2 Vlčková, Jovanka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.