Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Od výtvarné kritiky k výtvarné publicistice? Psaní o výtvarném umění po roce 1989
Sládková, Hana ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Pachmanová, Martina (oponent) ; Vančát, Jaroslav (oponent) ; Petříček, Miroslav (oponent)
Smyslem práce je zjistit, nakolik ovlivnila změna politických a společenských podmínek charakter umělecké kritiky, konkrétně textů o výtvarném umění. V čem (pokud vůbec) navázala 90. léta na odkaz umělecké kritiky 60. let, jak se vypořádala s obdobím normalizace? Nakolik ovlivňuje výtvarně-kritické texty umělecká produkce a nakolik změny ve fungování médií? Analýza textů z vybraných periodik 90. let má umožnit sledovat, jestli a jak odráží formální a obsahová stránka textů o vizuálním umění vývoj komunikace, charakter umění a strukturu a způsob fungování médií (resp. společnosti). Téma propojuje mediální a komunikační studia s teorií umění a vizuálními studii. Hanka Sládková
Vývoj technologie digitální fotografie jako transformace vyjadřovacích možností fotografického média
Česálek, Tomáš ; Vančát, Jaroslav (vedoucí práce) ; Černý, Vladimír (oponent)
Historie fotografie představuje neustálý technologický vývoj daného média směrem ke stále větší sofistikovanosti, s níž souvisí rozšiřování možností komplexní kontroly nad sémantickým obsahem jednotlivých fotografických snímků. Práce se věnuje komparační analýze vyjadřovacích možností filmové a digitální fotografie s přihlédnutím k současnému stavu obou médií a jejich vztahu k dalším audiovizuálním komunikačním prostředkům. Práce představuje porovnání technologických možností obou na sebe navazujících médií ve srovnání s dalšími vizuálněobraznými vyjadřovacími technikami a stále rostoucí integraci digitálních metod zobrazování s novými médii v prostředí grafických editorů na počítači. Pozornost je věnována i měnící se roli fotografického média ve společnosti související s demokratizací přístupu k fotografickým aparátům a možnosti šíření vzniklých obrazů prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Na základě popsaných údajů autor poukazuje i na proměňující se role tvůrce a diváka v procesu interpretace vizuálněobrazných vyjádření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.