National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší ; Státní zkušební ústav, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Onderek, R. ; Paulas, Viktor ; Hrdlička, Jan ; Koutský, Jiří ; Havránek, Josef ; Jedlička, Milan ; Polášek, Pavel ; Dlouhý, Tomáš ; Hrdlička, František
V r. 2004 byly provedeny všechny plánované organizační a výzkumné práce: 1. V tepelné laboratoři řešitele pro provádění krátkých zkoušek s peletizovanými biopalivy byl instalován nový kotel Verner na spalování pelet; 2. na tomto kotli byla zopakována série zkoušek s peletizovanými palivy, která již proběhla na kotli VIADRUS; 3. byl proveden základní rozbor podmínek vzniku perzistentních organických látek při spalování biomasy a mechanismy možného vzniku těchto látek při spalování produktů, které primárně tyto látky neobsahují (biomasa); 4. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden prvkový rozbor vstupního materiálu; 5. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden odběr pevných zbytků po spalování a byl proveden prvkový rozbor těchto zbytků, a to včetně stopových prvků; 6. pro objasnění vlivnosti typu biomasy na možný obsah stopových prvků byly použity pelety ze šťovíku získaného od producentů z lokálně velmi vzdálených pěstebních míst s vysokou pravděpodobností rozdílného složení půdy v těchto lokalitách.
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Praha ; Státní zkušební ústav, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Hrdlička, František
Projekt umožní zajistit exaktní poznatky o emisích z různých druhů fytopaliv. Jedná se o novou problematiku, neboť tvorba emisí ve fytopalivech z energetických rostlin bylinného charakteru není zatím souborně známá. Byla připravena tepelná laboratoř pro provádění krátkých zkoušek s peletizovanými biopalivy, vyhodnoceny dosavadní provedené dílčí zkoušky s biopalivy pro výběr nejvhodnějších druhů energetické biomasy ke zkouškám ve Státní zkušebně v Brně. Byl zakoupen software "CHEMKIN" pro porovnání s výsledky spalovacích zkoušek a proveden cenový výběr odběru POP. Zpráva obsahuje Příspěvek na seminář "Energie z biomasy" - Problematika tvorby persistentních organických látek při spalování biomasy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.