Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Morphosyntactic valency of verbs in Croatian and Czech language and a valency distionary of Czech and Croatian verbs
Živko, Maja ; Nehring, Dieter (vedoucí práce) ; Samadržija, Marko (oponent) ; Skwarska, Karolína (oponent)
V disertační práci je kontrastivní metodou zpracovana morfosyntaktická valence sloves v chorvatském a českém jazyce. Úvodní díl ukazuje rozvoj sytaktické teorie valence. Jsou také vysvětlené sporné otázky týkající se valenční teorie, počet valenčních prvků a také valenční pozice. V hlavním díle disertační práce, jsou kontrastivní metodou popsané podobnosti a rozdíly morfosyntaktické valence sloves v chorvatském a českém jazyce. V kapitole Bezpředložkové pády jako valenční prvky v chorvatském a českém jazyce je vysvětlené, která slovesa žádají v chorvatském a českém jazyce bezpředložkové valenční doplnění v nominativu, genitivu, dativu akuzativu a instrumentálu. Kapitola Valence předložkových výrazů ukazuje které valenční pozice mají jednotlivé předložky v chorvatském a českém jazyce. Předložky kontrastivní metodou popsané v disertaci jsou: bez, dle/podle, vedle, podél, do, dovnitř, uvnitř. k, kolem, okolo, kol, vůkol, kromě, mimo, místo, mezi, nad, na, o, ob, od, po, pod, pro, uprostřed, vprostřed, naproti, proti, před, přes, při, s/se, skrz/skrze, u, v, z, za. Kapitola Valenční doplnění v infinitivu ukazuje, která slovesa mají infinitiv jako valenční doplnění v chorvatském a českém jazyce. Kapitola Příslovečné určení a valence vysvětluje kdy přislovečné určení má obligatorní nebo potenciální valenční...
Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích
Skwarska, Karolína
V článku jsou zkoumány různé typy tak zvaných sémantických diatezí v češtině, ruštině a polštině. Diateze je chápána jako vztah dvou konstrukcí se stejným situačním obsahem a týmž slovesným lexémem, které jsou různě syntakticky strukturovány. Zdůrazněn je srovnávací aspekt - rozdíly jsou sledovány na povrchové a hloubkově úrovni. Analyzovány jsou určité sémantické skupiny sloves a jejich schopnost být základním členem příslušné diateze. Komplikované vztahy jsou demonstrovány na lexémech léčit, prořezat a jejich polských a ruských protějšcích.
Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu
Skwarska, Karolína
Článek ukazuje metodologické aspekty práce s korpusovým materiálem při zpracování syntakticko-sémantického tématu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.