Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Anglicko-český slovník krasobruslařské terminologie
Pokorná, Alena ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Analýza mistrovství světa v letech 2005-2017
Čtrnáctá, Dita ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
Název: Analýza mistrovství světa 2005-2017 Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza sportovních výkonů sólových krasobruslařů na mistrovství světa. Následně jsou zkoumány změny ve vývoji těchto výkonů u seniorů a seniorek. Dalším cílem je prognóza vývoje výkonnosti krasobruslařů v následujících čtyřech letech. Metody: Při tvorbě diplomové práce bylo využito metod korelační a regresní analýzy, literární rešerše na základě obsahové analýzy získaných dat a vlastních zkušeností v oboru zkoumání. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je potvrzení rostoucí tendence sportovních výkonů seniorů a seniorek ve volných jízdách na MS. Největší podíl na růstu sportovní výkonnosti má zvyšující se obtížnost skokových prvků. Prognózovaný bodový zisk nejlepšího seniora na MS v roce 2018 je 216 bodů s pravděpodobností 83 % a nejlepší seniorky 153 bodů s pravděpodobností 74 %. Klíčová slova: body za techniku, krasobruslení, nový systém hodnocení, programové komponenty, sportovní výkon
Vymezení svalových skupin u skoků v krasobruslení a příklady cviků na jejich posílení
Čtrnáctá, Dita ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název: Vymezení svalových skupin u skoků v krasobruslení a příklady cviků na jejich posílení Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je určení nejdůležitějších svalů, které jsou zapojovány u krasobruslařských skoků. Dalším cílem je vytvoření souboru cviků pro trénink těchto svalů. Soubor bude obsahovat vhodné cviky, rozdělené podle svalových skupin, a popis jejich správného provedení. Metody: Při tvorbě bakalářské práce bylo využito metody "Návrh a demonstrace", literární rešerše na základě obsahové analýzy dat, kvalitativního pozorování spojeného s analýzou videozáznamu krasobruslařských skoků a vlastních zkušeností v oboru zkoumání. Výsledky: Výsledkem bakalářské práce je soubor cvičení pro posílení nejdůležitějších svalových skupin zapojených u krasobruslařských skoků. Klíčová slova: Axel, Flip, kosterní svaly, Lutz, Rittberger, Salchow, Toeloop, trénink
Etika sociální práce očima studentů a pracovníků pomáhajících profesí
SEDLÁČKOVÁ, Marie
Tato práce se zabývá etikou sociální práce. V teoretické části je nastíněn úvod do problematiky a jsou zde rozebírány pojmy, které jsou v souvislosti s etikou v sociální práci často diskutovány, jako jsou například hodnoty a dilemata sociální práce. Tyto poznatky jsou komparovány z tištěných a elektronických zdrojů českých i zahraničních a děl autorů, kteří se touto problematikou zabývají. Cílem práce bylo zjistit, zda studentům sociální práce a pracovníkům pomáhajících profesí připadá etika důležitá a jak tyto názory ovlivnila praxe sociálních pracovníků. Výsledky kvalitativního výzkumu byly zpracovávány pomocí kódování dat. Větší část práce je empirická, kde jsou tyto jednotlivé oblasti etiky v sociální práci zkoumány v rozhovorech s třinácti informanty. Zpracované výsledky ukazují, jakým vlastnostem a schopnostem připisují dotazovaní informanti význam, které oblasti považují za dilematické a co jim pomáhá při jejich řešení. Zároveň výsledky deklarují názory dotazovaných informantů na Etický kodex sociálního pracovníka České republiky, eticky významné oblasti a především se zabývají výukou etiky v sociální práci, na kterou není v dnešní době kladen přílišný důraz. Po provedení výzkumu se domnívám, že je nezbytné, aby výuka etiky byla stále součástí profesní přípravy, neboť je nedílnou součástí každodenní praxe sociálních pracovníků. Důležitý je však nejen její přednášený obsah, kterým jsou například etické normy či kodexy, ale i forma, kterou je studentům tato problematika podávána.
Choreografie krátkého programu v synchronizovaném bruslení
Křivová, Hana ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce) ; Panská, Šárka (oponent)
Název: Choreografie krátkého programu skupiny synchronizovaného bruslení Jméno a příjmení: Bc. Hana Křivová Cíle práce: Diplomová práce pojednává o tvorbě krátkého programu skupiny synchronizovaného bruslení Daisies. Zaměření na jednotlivé formace a jejich krokové pasáže v souladu s pravidly synchronizovaného bruslení. Metoda: Práce má především popisný charakter. Použitými metodami jsou řízené pozorování a rozhovor. V práci je dále použita odborná literatura, poznatky a informace z účasti na mezinárodních soustředěních a soutěžích, konzultace s mezinárodními trenéry a technickými specialisty. Výsledky: Práce udává srozumitelný popis pravidel v synchronizovaném bruslení pro seniorskou kategorii. Jejím výsledkem je choreografie krátkého programu pro seniorský tým Daisies s obrázky a popisem jednotlivých tvarů a s rozvržením po ledové ploše. Klíčová slova: synchronizované bruslení, historie synchronizovaného bruslení, krátký program, choreografie
Choreografie krátkého programu v synchronizovaném bruslení
Křivová, Hana ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Název: Choreografie krátkého programu skupiny synchronizovaného bruslení Jméno a příjmení: Bc.Hana Křivová Cíle práce: Diplomová práce pojednává o tvorbě krátkého programu skupiny synchronizovaného bruslení Daisies. Zaměření na jednotlivé formace a jejich krokové pasáže v souladu s pravidly synchronizovaného bruslení. Metoda: Práce má především popisný charakter. Použitými metodami jsou řízené pozorování a rozhovor. V práci je dále použita odborná literatura , poznatky a informace z účasti na mezinárodních soustředěních a soutěžích, konzultace s mezinárodními trenéry a technickými specialisty. Výsledky: Práce udává srozumitelný popis pravidel v synchronizovaném bruslení pro seniorskou kategorii. Jejím výsledkem je choreografie krátkého programu pro seniorský tým Daisies s obrázky a popisem jednotlivých tvarů a s rozvržením po ledové ploše. Klíčová slova: synchronizované bruslení, historie synchronizovaného bruslení, krátký program, choreografie
Porovnání systému hodnocení krasobruslení
Babická, Dina ; Süss, Vladimír (oponent) ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce)
- 5 - ABSTRAKT Název práce: Porovnání krasobruslařských systémů hodnocení Cíle práce: Cílem diplomové práce je porovnání výsledného pořadí kategorie mužů na ZOH v Salt Lake City 2002 podle starého a nového ISU systému hodnocení v krasobruslení a zároveň porovnání těchto bodových výsledků s výsledky ZOH v Turíně 2006. Metoda: Empirický výzkum bude prováděn formou pozorování. K získání dat budu používat tyto metody: rozbor videozáznamu, analýza výsledkových protokolů. Výsledky: Objasňují předem stanovené hypotézy a popisují změny, které s sebou přinášejí dva různé systémy hodnocení. Klíčová slova: Krasobruslení, olympijské hry, šestkový systém hodnocení, ISU systém hodnocení, technická hodnota jízdy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 SEDLÁČKOVÁ, Marie
13 SEDLÁČKOVÁ, Markéta
1 SEDLÁČKOVÁ, Milada
4 Sedláčková, Magdalena
4 Sedláčková, Magdaléna
2 Sedláčková, Marcela
13 Sedláčková, Markéta
10 Sedláčková, Martina
4 Sedláčková, Michaela
2 Sedláčková, Michala
3 Sedláčková, Miloše
1 Sedláčková, Miroslava
3 Sedláčková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.