Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv demografických změn na technickou infrastrukturu obcí v České republice - případová studie odpadového hospodářství
Rybová, Kristýna ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent) ; Trögl, Josef (oponent)
Vliv demografických změn na technickou infrastrukturu obcí v České republice - případová studie odpadového hospodářství Abstrakt Cílem této práce je kvantifikovat vliv demografických změn na produkci komunálního odpadu v domácnostech v České republice v současnosti a zároveň porovnat jejich vliv s vlivem dalších faktorů. Na základě rešerše literatury a statistických dat dostupných pro Českou republiku byl identifikován soubor 22 vysvětlujících proměnných týkajících se struktur obyvatelsva podle věku, pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání a sektoru zaměstnání, dále také velikosti domácností, nezaměstnanosti, kupní síly, hustoty osídlení a základních charakteristik bydlení, s jejichž pomocí bylo usilováno o vysvětlení produkce komunálního odpadu celkem, směsného komunálního odpadu a odděleně sbíraných složek odpadu (skla a plastů). Ukázalo se, že demografické proměnné, a to především průměrná velikost domácností, pohlaví, věk, vzdělanostní struktura nebo sektor zaměstnání, mají na produkci těchto složek odpadu statisticky významný, ale obecně spíše slabý vliv. Vzhledem k tomu, že podrobná analýza jednotlivých proměnných naznačovala, že proměnné jsou v prostoru velmi variabilní a vykazují prostorovou nestacionaritu, bylo v dalším kroku přistoupeno k analýze vztahu vybraných proměnných s použitím metody...
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie
Chráska, Miroslav ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie Abstrakt Práce si klade za cíl zmapovat vývoj úrovně úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel a provést mezinárodní srovnání zemí Evropské unie v rozmezí let 1990 až 2015. Mezi sledované faktory, které ovlivňovat tuto úmrtnost, byla zařazena dopravní legislativa jednotlivých států, počty automobilů a jejich průměrné stáří v uváděných zemích. Jako výchozí metoda analýzy byla vybrána přímá standardizace míry úmrtnosti. Při zjišťování faktorů ovlivňujících úmrtnost při dopravních nehodách byla využita korelační analýza. Na počátku sledovaného období (rok 1990) byly mezi současnými členskými státy Evropské unie výrazné rozdíly v intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách. V průběhu sledovaných let však došlo k postupnému snižování úrovně úmrtnosti a jednotlivé státy se v hodnotách standardizované míry úmrtnosti při dopravních nehodách přibližují. V dlouhodobém horizontu se relativně stálý poměr zemřelých mužů (tři čtvrtiny) vůči ženám (čtvrtina) nemění. Klíčová slova: úmrtnost, dopravní nehody, počet automobilů, stáří automobilů, dopravní legislativa, země Evropské unie, srovnávací analýza
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích
Straka, Jakub ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat vývojové trendy úmrtnostních poměrů produktivního obyvatelstva ve věku 20-64 dokončených let ve 31 vyspělých zemích světa v období 1995-2010 a nalézt a popsat případné podobnosti a rozdílnosti mezi nimi. K tomu byl použit ukazatel intervalové naděje dožití, který souhrnně popisuje intenzitu úmrtnosti v produktivním věku. Pomocí jednorozměrné a dvojrozměrné dekompozice pak byly zjištěny příspěvky jednotlivých věkových skupin a vybraných devíti hlavních skupin příčin úmrtí MKN k rozdílu hodnot intervalové naděje dožití mezi roky 1995 a 2010 v detailněji zkoumaných pěti zemích. Prostřednictvím analýzy vývoje tohoto ukazatele bylo zjištěno, že docházelo k prodlužování průměrné délky života obyvatelstva v produktivním věku ve všech vybraných zemích pro obě pohlaví a rozdíly v intenzitě úmrtnosti se mezi zeměmi snížily. Na tento trend v úrovni úmrtnosti v produktivním věku mezi vyspělými zeměmi hrála pravděpodobně hlavní roli redukce intenzity úmrtnosti obyvatelstva středního věku, především na vnější příčiny ve věkovém intervalu 20-54 let v zemích s nižší hodnotou intervalové naděje dožití. Avšak pro ověření této hypotézy by bylo zapotřebí zanalyzovat i další vyspělé státy s...
Institucionální péče o seniory v okrese Ústí nad Labem v kontextu současného a budoucího populačního vývoje
Votrubec, Matěj ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Institucionální péče o seniory v okrese Ústí nad Labem v kontextu současného a budoucího populačního vývoje Abstrakt Cílem této práce bylo popsat situaci institucionální péče v okrese Ústí nad Labem. Text se skládá z několika dílčích částí. První část se zabývá analýzou vybraných složek populačního vývoje mezi roky 1991 a 2013. V druhé části je zpracována prognóza obyvatelstva ve věku 65 a více let sloužící k odhadu potřebné kapacity zařízení s péčí o seniory v okrese. V další části je uvedena legislativní rovina vycházejícího ze zákona o sociálních službách z roku 2006. V práci je uveden přehled plánů a cílů Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem zabývající se sociálními službami. V poslední části je na základě předchozích zjištění zhodnocena kapacita zařízení s péčí o seniory. Klíčová slova: institucionální péče, kapacity, senioři, populační vývoj, Ústí nad Labem
Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik
Kristen, Michal ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Analýza klientů vybraných domovů pro seniory v Praze a v Jihočeském kraji z hlediska vybraných demografických charakteristik Abstrakt Cílem práce je za prvé zjistit a porovnat počty lůžek v domovech pro seniory na území hlavního města Prahy a v Jihočeském kraji, za druhé charakterizovat klienty v domovech pro seniory podle věku, pohlaví a rodinného stavu a za třetí provést analýzu přežívání klientů vybraných domovů pro seniory. Ke zjištění počtu lůžek byl využit Registr poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, porovnání počtu lůžek bylo provedeno za pomoci indexu dostupnosti a normativů vybavenosti. K charakteristikám klientů v domovech pro seniory byla použita popisná demografická analýza a v případě věku komparace s reálnou populací v příslušném kraji. Analýza přežívání byla zpracována za pomoci Kaplan-Meierovy metody. Provedeným výzkumem analýzy přežívání bylo zjištěno, že s rostoucí kapacitou domovů pro seniory neklesá kvalita poskytovaných služeb, ba naopak, ve většině případů jsou služby natolik kvalitní, že se v těchto zařízeních klienti dožívají průměrně vyššího věku. Z normativů vybavenosti plynou jednoznačné rozdíly ve vybavenosti mezi Jihočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zatímco v Jihočeském kraji by - při původním návrhu...
Srovnání vybraných modelů vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti
Vykoukalová, Helena ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Srovnání vybraných modelů vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti Abstrakt Důsledkem demografických změn ve 20. století rychle rostla naděje dožití a zvyšoval se podíl věkové skupiny 65 a více let. Cílem této práce je před- stavit šest modelů extrapolace a vyrovnávání křivky úmrtnosti a pomocí empirických dat ověřit jejich přesnost. Teoretická část práce obsahuje přehled použité literatury a informace o em- pirických datech. V druhé části jsou představeny vybrané modely vyrovná- vání a extrapolace a nastíněny možnosti hodnocení modelů mezi sebou. Analytická část se zaměřuje na porovnání 36 vyspělých zemí ze 4 konti- nentů. Země jsou rozřazeny podle podobnosti do několika menších celků a analyzovány ve vybraných obdobích a podle úrovně naděje dožití při na- rození. Každý celek je analyzován jak odděleně, tak i společně s ostatními a je doporučen model, který je pro danou skupinu nejvhodnější. V zá- věru praktické části jsou interpretovány výsledky a vybrány nejlépe hod- nocené modely. Jako nejvhodnější byly v analýze podle období i v ana- lýze podle úrovně naděje dožití při narození hodnoceny logistické modely, zejména Kannistö. Naopak nejméně vhodnými se jevily modely Coale- Kisker a Gompertz-Makeham. Klíčová slova: úmrtnost, extrapolace, vyrovnávání křivky úmrt- nosti, informační kritérium,...
Vliv demografických změn na výdaje ve zdravotnictví v České republice
Rybová, Kristýna ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Vliv demografických změn na výdaje ve zdravotnictví v České republice Abstrakt Předložená práce analyzuje vliv demografických změn na výdaje ve zdravotnictví v České republice. V první části jsou uvedeny jednotlivé faktory, které mají vliv na výdaje na zdravotní péči. Zvláštní pozornost je věnována demografickým charakteristikám. Ačkoli se ukazuje, že nejvýznamněji je výše výdajů ovlivňována výkonností ekonomiky jednotlivých států a vývojem nových technologií a vliv demografických změn doposud nehrál velkou roli, je možné očekávat, že se tato situace změní. V další části práce je představen vývoj zdravotnických výdajů v České republice od začátku 90. let. Z údajů vyplývá, že tyto náklady kontinuálně rostou stejně jako v ostatních zemích světa. V poslední části jsou definovány a kvantifikovány základní scénáře budoucího vývoje výše výdajů na zdravotnictví pod vlivem demografického vývoje. Výsledky těchto scénářů jsou porovnány s výsledky jiných analýz, které se věnovaly vlivu stárnutí a změn zdravotního stavu na výši výdajů v České republice a v dalších zemích EU. Klíčová slova: stárnutí obyvatelstva, zdravotnictví, náklady spojené se smrtí, zdraví, rozvoj technologií, výdaje na zdravotnictví

Viz též: podobná jména autorů
4 Rybová, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.